Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa konstytucyjnego
Do rozwiązania
Kazus: Stan wojny Drukuj Email
Dodany przez prawo123123   
środa, 11 stycznia 2017 16:17

Trwające od dłuższego czasu tajne pertraktacje między rządami Polski i Francji zaowocowały zawarciem przez Radę Ministrów umowy międzynarodowej o przystąpieniu Polski do układu wojskowego, skupiającego państwa w celu skoordynowania działań i przygotowania ataku na jednego z sąsiadów. Prezes Rady Ministrów powiadomił Sejm o przedłożeniu tej umowy do ratyfikacji Prezydentowi. Przygotowania do wojny szły pełną parą. Prezydent umowę ratyfikował, a Rada Ministrów mianowała specjalnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w państwach sojuszniczych na czas planowanej wojny. Gdy wyznaczono termin rozpoczęcia operacji wojskowej, Prezydent na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianował Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych na wyznaczonym przez sojuszników obszarze natarcia. Pozostało już tylko czekać na podjęcie przez Sejm formalnej uchwały o stanie wojny.

1. Czy przedstawiona w kazusie umowa międzynarodowa stała się częścią krajowego porządku prawnego?
2. Czy działania podjęte przez organy władzy państwowej zmierzające do przygotowania państwa do wojny przebiegały w zgodzie z Konstytucją?

 
Kazus: Ustawa budżetowa Drukuj Email
Dodany przez Poolinka   
środa, 14 grudnia 2016 18:23

Proszę o pomoc w rozwiązaniu KAZUSA

Dnia 1 września 2004r. - na 4 miesiące przed początkiem roku budżetowego - Rada Miinistrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok następny. W głosowaniu za przyjęciem projektu opowiedziało się 200 posłów, 75 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Marszałek Sejmu przekazał ustawę Senatowi. Senatorowie zwykłą większością głosów, w obecności połowy ustawowej liczby uprawnionych do głosowania uchwalili poprawki i po 25 dniach od otrzymania ustawy skierowali ją do ponownych prac w Sejmie. Posłowie bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 ustawowej liczby uprawnionych do głosowania, opowiedzieli się za poprawkami Senatu. Marszałek Senatu przekazał  1 kwietnia 2005 r. poprawioną ustawę do podpisu Prezydentowi, który jednak zawetował ustawę i stanowczo oświadczył, że jej nie podpisze w takim kształcie. Wobec takiego obrotu sprawy Sejm przystąpił do rozpatrywania prezydenckiego wniosku. Większość posłów zapowiadała publicznie, że zagłosuje sza odrzuceniem weta, w związku z czym Prezydent, nie chce dopuścić do ponownego uchwalenia ustawy, zarządził skrócenie kadencji Sejmu.

1. Oceń dopuszczalność złożenia projektu budżetowego przez obywateli.

2. Czy poprawka senacka powinna się znaleźć w ustawie przedstawionej Prezydentowi do podpisu?

3. Czy Prezydent miał prawo zawetować ustawę i zarządzić skrócenie kadencji Sejmu?

 
Kazus: Zasada proporcjonalności - wycinka drzew Drukuj Email
Dodany przez rudkaa   
poniedziałek, 28 listopada 2016 19:08

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

W związku z masową wycinką drzew, powodującą znaczne pomniejszenie drzewostanu na obszarze całego państwa, Sejm uchwalił ustawę o lasach. Ustawa ta wprowadziła bezwzględny zakaz wyrębu drzew na okres 15 lat w lasach państwowych oraz stanowiących własność prywatną. Senat przyjął ustawę w całości. Prezydent jednak odmówił jej podpisania i skierował wniosek do Tybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Zdaniem Prezydenta wprowadzenie ograniczenia prawa własności właścicieli lasów należy uznać za nadmierne. W trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiciel Sejmu zaznaczył, że zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji możliwe jest ograniczenie prawa własności w drodze ustawy. Podkreślił też, że skoro Konstytcuja w art. 64 bezpośrednio normuje kwestie ograniczenia prawa własności, to nie ma zastosowania klauzula generelna, jaką jest proporcjonalność.

Pytania:

1. Czy zasada proporcjonalności ma zastosowanie w przypadku ograniczenia każdego z konstytucyjnych praw i każdej z konstytucyjnej wolności?

2. Czy ustawa o lasach spełnia warunki proporcjonalności w aspekcie formalnym?

3. Czy ustawa o lasach spełnia warunki proporcjonalności w aspekcie materialnym?

4. Jaka jest treść wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji "konieczności"? Czy jej warunki zostały spełnione?

5. Na czym polega koncepcja "istoty" wolności i prawa? Co orzeknie Trybunał Konstytucyjny.

 
Kazus: Wywłaszczenie a umowa międzynarodowa Drukuj Email
Dodany przez Adrian1995   
czwartek, 07 kwietnia 2016 19:09

Pomiędzy Polską, Słowacja i Ukrainą została zawarta umowa międzynarodowa o utworzeniu nowego środkowoeuropejskiego parku narodowego o powierzchni 2,5 tys.km2 na terytorium 3 państw. Umowa, ktora precyzowała terytorium parku została niezwłocznie ratyfikowana, w tym przez Prezydenta RP. Wśród jej postanowień znalazły się przepisy bezpośrednio nakazujące wywłaszczenie osób (lub podmiotów prawa) posiadających nieruchomości na tym obszarze. Pozbawienie własnosci było konieczne ze względu na istotę i cel w/w umowy.
Wojeciech D. , właściciel 200 ha ziemi i leśniczówki był wzburzony, gdyż chciał tam prowadzić w przyszłości gospodarstwo agroturystyczne. Postanowił nie dopuścić do wywłaszczenia, powołując m.in. ARGUMENTY KONSTYTUCYJNE.
1) Jakie argumenty może przywołać Wojciech D. by nie dopuścić do wywłaszczenia?
2) Czy w tym przypadku doniosłość ma charakter umowy międzynarodowej, w szczególności czy jest to umowa o cechach z art.91 ust.1 i 2 w związku z art.89 Konstytucji?
3)Jakie środki prawne przysługują Wojciechowi D, aby uniemożliwić wywłaszczenie?

 
Kazus: Projekt ustawy budżetowej Drukuj Email
Dodany przez paula1   
sobota, 05 marca 2016 18:55

Proszę o pomoc w rozwiązaniu KAZUSA

Dnia 1 września 2004r. - na 4 miesiące przed początkiem roku budżetowego - Rada Miinistrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok następny. W głosowaniu za przyjęciem projektu opowiedziało się 200 posłów, 75 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Marszałek Sejmu przekazał ustawę Senatowi. Senatorowie zwykłą większością głosów, w obecności połowy ustawowej liczby uprawnionych do głosowania uchwalili poprawki i po 25 dniach od otrzymania ustawy skierowali ją do ponownych prac w Sejmie. Posłowie bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 ustawowej liczby uprawnionych do głosowania, opowiedzieli się za poprawkami Senatu. Marszałek Senatu przekazał  1 kwietnia 2005 r. poprawioną ustawę do podpisu Prezydentowi, który jednak zawetował ustawę i stanowczo oświadczył, że jej nie podpisze w takim kształcie. Wobec takiego obrotu sprawy Sejm przystąpił do rozpatrywania prezydenckiego wniosku. Większość posłów zapowiadała publicznie, że zagłosuje sza odrzuceniem weta, w związku z czym Prezydent, nie chce dopuścić do ponownego uchwalenia ustawy, zarządził skrócenie kadencji Sejmu.

1. Oceń dopuszczalność złożenia projektu budżetowego przez obywateli.

2. Czy poprawka senacka powinna się znaleźć w ustawie przedstawionej Prezydentowi do podpisu?

3. Czy Prezydent miał prawo zawetować ustawę i zarządzić skrócenie kadencji Sejmu?

 
Kazus: Procedura ustawodawcza Drukuj Email
Dodany przez magdalena19895   
piątek, 04 marca 2016 15:02

Komisja ustawodawcza przygotowała projekt ustawy zmieniającej ustawę- Kodeks pracy. Po przekazaniu projektu Marszalkowi sejmu powołano- jako organ opiniodawczy- Komisję Nadzwyczajną, mająca za zadanie wspieranie Komisji Ustawodawczej, w której toczyły się zasadniczne prace nad projektami. Zgodnie z wolą Marszałka Sejmu, na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Kilku posłów niezrzeszonych zadeklarowanło chęć uczestniczenia w tym posiedzeniu komisji, jednak przewodniczący Komisji Ustawodawczej oświadczył, że prawo uczestniczenia w pracach komisji sejmowej przysługuję tylko członkom tejże komisji. Podczas drugiego czytania, które odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zglosiła dwie poprawki do projektu, za ktorymi w ostatecznym głosowaniu opowiedziała się większość posłów. Poprawki te zostały zamieszczone w tekście przyjetej przez Sejm ustawy o zmienie ustawy- Kodeks pracy.
1. Oceń słuszność decyzji o powołaniu Komisji Nadzwyczajnej. Czy zakres jej uprawnień został określony prawidłowo?
2. Ocen decyzję Marszałka Sejmu dotyczącą pierwszego czytania projektu ustawy?
3. Czy przewodniczący Komisji Ustawodawczej postąpił właściwie, nie dopuszczając posłów niezrzeszonych do uczestnictwa w posiedzeniu komisji?
4. Jakie nieprawidłowości proceduralne wystąpiły przy drugim czytaniu projektu ustawy?

 
Kazus: Skarga konstytucyjna - prawidłowość Drukuj Email
Dodany przez aleksandra1234   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 12:11

Kazus 1
W związku ze wzrastającym zainteresowaniem parlamentarzystów wypoczynkiem na Mazurach grupa posłów złożyła projekt ustawy o budowie ośrodka wypoczynkowego. Inicjatywa poselska spotkała się z dużym uznaniem kolegów ze wspólnych ław sejmowych, w związku z czym Sejm szybko wydał odpowiedni akt normatywny. Na podstawie tak wydanej ustawy właściwy organ administracji publicznej wywłaszczył Leona Z. z jego nieruchomości położonej nad jednym z mazurskich jezior. Niezadowolony Leon Z. udał się do swgo kolegi ze studiów z prośbą o poradę prawną. Ten polecił mu złożenie odwołania od decyzji wywłaszczeniowej, co też Leon Z. uczynił. Po pewnym czasie organ drugiej instancji utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję. Po upływie roku Leon Z. dowiedział się z telewizji o możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uchylenie decyzji wywłaszczeniowej. Przygotował więc wniosek, który niezwłocznie złożył do TK.

Oceń prawidłowość skargi konstytucyjnej złożonej przez Leona K.

Kazus 2
W grudniu 2013 odbywały się w Polsce manewry wojsk NATO. W celu umożliwienia dotarcia na nie ciężkim pojazdom opancerzonym, Minister Obrony Narodowej wydał odpowiednie rozporządzenie, zgodnie z którym maszyny te mogły bez zgody właścicieli przejechać przez niezabudowane nieruchomości gruntowe. Leon Z. nie zgodził się na przejazd czołgów przez swoje pole, za co został prawomocnie skazany. Po wyczerpaniu drogi sądowej skierował skargę do TK podnosząc, że rozporządzenie MON naruszyło przepisy kodeksu cywilnego mówiącego o uprawnieniach właściciela.

Oceń prawidłowość skargi konstytucyjnej złożonej przez Leona K.

Kazus 3
Ustawodawca, pragnąc uporządkować zasady funkcjonowania sektora energetycznego, nałożył na przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem paliw lub energii liczne obowiązki. Chodziło w szczególności o uzależnienie możliwości prowadzenia wspomnianej działalności od uzyskania koncesji, obowiązek zawarcia umowy sprzedaży paliw lub energii, jeżeli tylko druga strona spełnia warunki opisane w ustawie, czy też obowiązek utrzymywania zapasów paliw lub energii. Ponadto organy władzy wykonawczej wyposażono w liczne kompetencje reglamentacyjne, np. możliwość ograniczenia sprzedaży paliw lub energii czy określanie założeń polityki energetycznej państwa. Organizacje gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców branży energetycznej powzięły wątpliwość odnośnie do tego, czy Konstytucja uzasadnia tego typu działalność ustawodawcy, i zwróciły się z apelem do Prezydenta o zawetowanie ustawy.

Czy istnieje wartość konstytucyjna uzasadniająca nałożenie tak daleko idących obowiązków na przedsiębiorstwa energetyczne?

 
Kazus: art 212 KK a jego niekonstytucyjność Drukuj Email
Dodany przez singielka   
niedziela, 13 grudnia 2015 16:17

W dniu 19 października 2009 r. Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie zwrócił się do prokuratora o wszczęcie postępowania karnego przeciwko skarżącemu w sprawie o zniesławienie sędziego Adama Matyjewskiego przez radnego Tomasza Więckowskiego.
Wyrokiem z dnia 6 października 2010 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu uznał Tomasza Więckowskiego za winnego zniesławienia i skazał go na grzywnę w wysokości 500 zł, zawieszając jednocześnie jej wykonanie na okres próby dwóch lat. Sąd zwolnił skarżącego od kosztów sądowych ze względu na jego sytuację finansową.
Sąd uznał za zniesławiające uwagi poczynione przez skarżącego w odwołaniu od decyzji o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego od orzekania w sprawie cywilnej, które były zawarte w samym odwołaniu z dnia 13 lipca 2009 i dodatkowym piśmie założonym do sądu dnia 24 lipca 2009 r.
W wymienionych pismach procesowych skarżący stwierdził, że sędzia Adama Matyjewski wykorzystał swoją pozycję, w celu wyrządzenia mu szkody „fabrykowanie dowodów świadczących o rzekomej dzierżawie ziemi by pozbawić mnie prawa i unieszkodliwić mnie w procesie”
Tomasz Więckowski napisał również, że sędzia Adam Matyjewski zalegalizował nielegalne posiadanie ziemi przez Stanisława Więckowskiego brata Tomasza Więckowskiego, pozbawiając go tym samym prawa do tego, aby jako właściciel osiągał zyski ze swojej własności.
Sąd uznał, że ww. wypowiedzi są nieuzasadnione i mogą zaszkodzić reputacji i autorytetowi Adama Matyjewskiego jako sędziego sądu powszechnego. Sąd karny wydając wyrok podkreślił, że nieprawdziwość i niesłuszność tych zarzutów została ustalona w odrębnym postępowaniu w sprawie zarzutów wobec sędziego podniesionych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa złożonym przez Tomasza Więckowskiego, jak również w toku kontroli instancyjnej orzeczenia wydanego z udziałem sędziego Adama Matyjewskiego w sprawie Tomasza Więckowskiego.
Zdaniem Sądu Rejonowego w Pińczowie, sędzia Adam Matyjewski wydała orzeczenie na podstawie wszystkich zgromadzonych dowodów, uwzględniając nie tylko rzekomo sfabrykowane dowody i oceniając je zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Sąd podkreślił, że jako strona postępowania sądowego, skarżący miał prawo wyrazić swoją dezaprobatę w stosunku do niekorzystnego dla niego orzeczenia oraz poinformować stosowne władze o podejrzeniach nadużyć lub przestępstw towarzyszących orzekaniu w jego sprawie. Jednak sąd uznał, że w tym przypadku skarżący przekroczył granice dopuszczalnej krytyki. W uzasadnieniu wyroku odnoszącym się do dolegliwości kary sąd stwierdził, że wziął pod uwagę okoliczności łagodzące, w tym dotychczasową niekaralność skarżącego i jego silne zaangażowanie emocjonalne w sprawę cywilną, mającą swe źródło w sporze rodzinnym.
Dnia 6 grudnia 2010 r. skarżący odwołał się od wyroku z dnia 6 października 2010 r. Twierdził, że nie miał zamiaru zaszkodzić reputacji sędziego, a chciał tylko zgłosić nieprawidłowości jakie miały miejsce w postępowaniu. Podniósł również, że sąd ukarał go za treści wyrażone w piśmie procesowym, co podważa jego prawo do obrony
Wyrokiem z dnia 27 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Dnia 22 sierpnia 2012r. Tomasza Więckowski utracił mandat radnego, którego wygaśnięcie było spowodowane wydaniem wobec niego wyroku skazującego w sprawie karnej.
30 sierpnia 2012 r. Tomasz Więckowski zwrócił się do Sądu Rejonowego w Jarocinie z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w celu wniesienia skargi konstytucyjnej, której celem ma być uznanie niekonstytucyjności przepisu art. 212 Kodeksu Karnego w zakresie jakim może być on podstawą do skazania za krytykę sędziego wyrażoną w piśmie procesowym.
Zostałeś wyznaczony/ wyznaczona na pełnomocnika/pełnomocniczkę Tomasza Więckowskiego. Twoim zadaniem jest przygotowanie opinii o dopuszczalności skargi konstytucyjnej oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oceń czy są podstawy do jej wniesienia lub uzasadnij dlaczego nie doszło do naruszenia przepisów. Przyjmij, że dzień sporządzenia opinii to 15 września 2011 r.

 
Kazus: wybory Drukuj Email
Dodany przez saraxxxx   
piątek, 11 grudnia 2015 18:25

W związku z upływającą za 60 dni kadencją Sejmu Prezydent zarządził wybory do Sejmu i Senatu na dzień 14 lipca, przypadający w piątek ( niebędącym dniem wolnym od pracy). Wybory przeprowadzono w wyznaczonym dniu. Po podliczeniu głosów i ogłoszeniu ich wyników okazało się, że frekwencja w tych wyborach była wyjątkowo niska (niespełna 9% obywateli uprawnionych do głosowania). W ziązku z tym lider partii Y ( która w wyniku wyborów nie uzyskała ani jednego mandatu w Sejmie) zaprotestował publicznie przeciwko wyborom, podnosząc, iż z powodu tak niskiej frekwencji  wybory są nieważne. Według niego, wyznaczenie wyborów na dzień niebędący dniem wolnym od pracy oraz zbyt późne ich zarządzenie ( powinno to nastąpić nie później niż 90 dni przed upływem kadencji Sejmu ) było sprzeczne z prawem.
Pytania :
1. Czy zarzut lidera partii Y dotyczący terminu przeprowadzenia wyborów jest zasadny?
2. Czy zarzut lidera partii Y dotyczący terminu zarządzenia wyborów jest zasadny?
3. Czy zbyt niska frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu jest wystarczającą podstawą do unieważnienia wyborów?

 
Kazus: Zmiana Konstytucji Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:59

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmiane Konstytucji, zgłoszony przezPrezydenta RP, dotyczący zmiany w zakresie wolności politycznych (rozdział II). Ustawa o zmianie Konstytucji została uchwalona przez Sejm bezwzględną większością głosów, przy obecności połowy ustawowej liczby posłów, i przez Senat większością 2/3 głosów w obecności połowy ustawowej liczby senatorów. Po upływie 30dni od uchwalenia ustawy przez Senat prezydent zarządził referendum ogólnokrajowe.

Czy ustawa o zmianie Konstytucji została uchwalona? Czy prezydent może podpisać ustawę, jeśli zmiana nie została przyjęta w referendum?

 
Kazus: Prawo konstytucyjne - rasistowski minister. Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:55

Członek rady ministrów, korzystając z zajmowanego przez siebie stanowiska, naruszył Konstytucję, okazało się bowiem, że jest liderem ugrupowania głoszącego hasła nazistowskie i nienawiść rasową.

W jaki sposób członek Rady Ministrów może zostać pociągnięty do opowiedzialności?

 
Kazus: Prawo konstytucyjne - wotum nieufności dla rządu. Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:52

Do Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla rządu. Wniosek został zgłosozny przez 45 posłów koalicji WiR i wskazywał kandydata na Prezesa Rady Ministrów w osobie przewodniczącego koalicjil Wniosek o podjęcie uchwały został poddany pod głosowanie po upływie 5 dni od jego zgłoszenia. Sejm wyraził wotum nieufności dla rządu więkoszością ustawowej liczby posłów.

Czy wszystko przebiegło zgodnie z prawem?

 


Strona 1 z 7
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl