Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa administracyjnego
Do rozwiązania
Kazus: Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Drukuj Email
Dodany przez paula123   
piątek, 19 stycznia 2018 20:11

Decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ełku z dnia 14 września 2016 r. nakazującą Aldonie Kręcisz rozbiórkę domku letniskowego usytuowanego na działce nr 152/4, obręb Grąd, gmina Miłki.

W dniu 30 listopada 2016 r. Aldona Kręcisz wniosła skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie żądając uchylenia decyzji organów obu instancji oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2016 r. Aldona Kręcisz zwróciła się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 r. wskazując na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa.

 

 1. Czy przedmiotem badania sądu administracyjnego na skutek wniesienia skargi na decyzję wydaną w trybie zwykłym są przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 k.p.a.?
 2. Czy sąd administracyjny jest związany wnioskiem skarżącej o uchylenie decyzji organów obu instancji?
 3. Czy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został wniesiony do organu właściwego?
 4. Czy dopuszczalne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji po wniesieniu skargi na tą decyzję do sądu administracyjnego?
 5. Czy wniesienie skargi na decyzję w opisanym stanie faktycznym stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.
 6. Jaki wpływ na rozstrzygnięcie organu właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji ma prawomocny wyrok sądu administracyjnego wydany na skutek skargi na tą decyzję?
 
Kazus: Pismo do urzędu jaka reakcja? Drukuj Email
Dodany przez martswi7   
piątek, 08 grudnia 2017 20:00

Do prezydenta miasta wpłynęło pismo, z którego wynikało, że Antoni R., mieszkaniec tego miasta, ubiega się o pomoc finansową. Z pisma nie wynikało jednak on, jakie świadczenie stara się w rzeczywistości Antoni R., pismo nie było również podpisane.

 

Decyzją z 10 lutego roku prezydent miasta odmówił Antoniemu R. przyznania dodatku mieszkaniowego. W uzasadnieniu decyzji podano, że wprawdzie z pisma Antoniego R. nie wynika dokładnie, o jakie świadczenie wnioskuje, jednak organ uznał, że wnioskodawcy prawdopodobnie chodziło o uzyskanie właśnie tej formy pomocy finansowej. Antoni R. złożył pismo zatytułowane „Apelacja”, z którego wynikało, że jest niezadowolony z tej decyzji, gdyż chciał uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a nie dodatek mieszkaniowy. „Apelacja” nie była podpisana.

 

 

 

Pytania:

 

1. Czy w sytuacji, gdy z podania złożonego przez stronę nie wynika jednoznacznie, czego domaga się ona od organu administracji publicznej, w gestii organu leży wybór któregoś z uregulowanych w przepisach prawa świadczeń i prowadzenie postępowania stosownie do takiego ujęcia przedmiotu postępowania?

 

2. Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy złożone podanie nie zawiera podpisu?

 

3. Czy dla oceny podania złożonego w reakcji na doręczenie stronie decyzję organu I instancji ma znaczenie fakt, że strona zatytułowała je „Apelacja”?

 

 
Kazus: Kodeks Etyki Adwokackiej a sprawdzanie pism aplikantów Drukuj Email
Dodany przez MarysiaMasza   
czwartek, 18 maja 2017 10:46

W kancelarii adwokackiej Jana Kowalskiego pracują studenci prawniczych studiów oraz absolwenci tychże studiów przygotowując się do przyszłych egzaminów na aplikację prawnicze. Ich zdaniem jest sporządzenie projektów prostych pism procesowych oraz innych dokumentów. Natłok pracy sprawił, że adwokat polecił sporządzenie skargi jednemu z pracującychu niego absolwentów prawa. Ten skargę przygotował. Jednak adwokat Jan Kowalski nie zapoznał się wnikliwie, jak to zawsze czynił, z jej treścią. Niemniej jednak polecił jej wysłanie, a jego polecenie zostało wykonane. Niestety, skarga została odrzucona z uwagi na istotne błędy formalne. 
PYTANIA Czy adwokat zlamale zasady etyki zawodowej? Jakie przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej naruszył? UZASADNIJ

 
Kazus: Adwokat o Prokuratorze Drukuj Email
Dodany przez MarysiaMasza   
czwartek, 18 maja 2017 10:38

Adwokat wyłączając mowę końcową w sprawie karnej wyraził wątpliwość co do umiejętności zawodowych i wiedzy prawniczej prokuratora. Użył także wobec niego określeń, które powszechnie uznaje się za obelżywe. Po zawiadomieniu przez sąd organu dyscyplinarnego o podejrzeniu przewinienia dyscyplinarnego, dziekan izby adwokackiej zobowiązał adwokata do udzielenia wyjaśnień w tej kwestii w terminie siedmiodniowym. Odpowiadao na pismo dziekana, adwokat uzasadniał swoje agresywne zachowanie wobec adwokata oczekiwaniami czy wręcz żądaniem swojego klienta.
PYTANIA Czy w świetle Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu adwokat dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego? Jakie przepisy Zbioru naruszył? UZASADNIJ

 
Kazus: Postępowanie odwoławcze KPA Drukuj Email
Dodany przez czystakarta147   
sobota, 29 kwietnia 2017 11:09

Proszę o szybką pomoc w uzyskaniu odpowiedzi!

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2014r. Marek Marecki zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o przyznanie zasiłku celowego na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dwóch swoich niepełnoletnich synów.

Decyzją z dnia 30 lipca 2014r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowo, odmówił przyznania Markowi Mareckiemu żądanego świadczenia. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia podano, że wnioskodawca, pomimo wspólnego zamieszkiwania wraz z synami i żoną (matką synów), prowadzi oddzielne od nich gospodarstwo domowe. W tych okolicznościach uznano, że zakup podręczników i pomocy szkolnych nie stanowi niezbędnej potrzeby bytowej wnioskodawcy, na której zaspokojenie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek celowy. Zauważono, że zaspokajanie potrzeb synów przez wnioskodawcę następuje przez przymusową egzekucję świadczeń alimentacyjnych do rąk ich matki. Oceniono, że skoro synowie wnioskodawcy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe ze swoją matką, to ona dokonuje kwalifikacji ich potrzeb i w razie niedostatku może wystąpić o przyznanie zasiłku celowego. Wskazana decyzja została doręczona Markowi Mareckiemu w dniu 1 sierpnia 2014r.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2014r., nadanym przesyłką pocztową w dniu 18 sierpnia 2014r., Marek Marecki, powołując art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a., zwrócił się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu rażącego naruszenia art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w świetle którego, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane jest m.in. na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej. Podniósł przy tym, że skoro przysługuje mu władza rodzicielska nad synami, to zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na równych prawach jak ich matka może wnosić o przyznanie zasiłku celowego na zaspokojenie ich niezbędnej potrzeby bytowej, jaką niewątpliwie jest zakup podręczników i pomocy szkolnych.

 1. Czy w podanym stanie faktycznym dopuszczalne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji?
 2. Jakie czynności powinien podjąć organ I instancji po otrzymaniu tego wniosku?
 3. Czy możliwe jest zakwalifikowanie tego wniosku jako odwołania od decyzji organu I instancji?
 4. Czy możliwe byłoby uwzględnienie tego wniosku przez organ I instancji?
 5. Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać organ w tej sprawie?
 
Kazus: Dotacja gminy Drukuj Email
Dodany przez frida36   
niedziela, 12 lutego 2017 15:27

Bardzo proszę o pomoc. Wiem,że mogła gmina udzielić takiej dotacji ale nie wiem czy zostały one celowo wydatkowane?  
Bardzo prosze o podpowiedż.

Gmina udzieliła dotacji ze środków własnych na rzecz organizacji pożytku publicznego jakim jest centrum krwiodastwa. Doacja miała być przeznaczona na zorganizowanie w gminie akcji oddania krwi i promowania tego typu zachowań.
Czy gmina mogła przekazać środki organizacji a jeśli tak to czy te środki zostały celowo wydatkowane?

 
Kazus: Jan B. został zwolniony z urzędu gminy Drukuj Email
Dodany przez s_m1611   
sobota, 04 lutego 2017 16:23

Jan B. został zwolniony z urzędu gminy. Był on jedynym pracownikiem, który znal się na badaniu stanu zanieczyszczenia powietrza. Jeden z przepisów mówi, że do obowiazkow gminy należy dbanie o stan atmosfery i poziom życia mieszkańców. Jan B. odwołał się od tej decyzji i sąd uznał, że Jan B. ma rację i nie powinien być zwalniany z urzędu gminy. Jakim wnioskowaniem prawniczym sugerował się sąd przy rozstrzygnięciu? Omów na czym polega to wnioskowanie.

 
Kazus: Wójt któremu się nie spieszy. PILNE Drukuj Email
Dodany przez zuzka.kociara   
piątek, 13 stycznia 2017 19:11

Mikołaj K. wystąpił dnia 10 marca 2010r. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obserwatorium astronomicznego do Wójta Gminy Ł. W ciągu 5 tygodni od dnia złożenia przedmiotowego wniosku organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, o których Mikołaj K. został powiadomiony.

Pytania:
1) Czy Wójt Gminy Ł. naruszył przepisy postępowania administracyjnego?
2) W jakim terminie organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę?
3) Czy Mikołajowi K. przysługuje w tej sytuacji jakiś środek prawny?

 
Kazus: Doręczenie skuteczne czy nie. Kazus PILNY Drukuj Email
Dodany przez zuzka.kociara   
piątek, 13 stycznia 2017 18:59

Wójt Gminy C. zawiadomił Mikołaja K. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia kary za zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia. Zawiadomienie zostało wysłane na adres Mikołaja K. w miejscowości C. przy ul. Szczęsliwej 23 i wróciło do urzędu z adnotacją "nie podjęto w terminie".
Mikołaj K. był w trakcie zmiany miejsca zamieszkania, gdyż właśnie kupił nowe mieszkanie w tej samej miejscowości lecz przy ul. Wesołej 25.
Decyzją z 10 maja 2010r. Wójt Gminy C. nałożył na Mikołaja K. karę za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości 3000zł, którą wysłał na adres w C. ul. Szczęśliwa 23. Dnia 25 czerwca 2010r. decyzja wróciła do organu z adnotacją, z której wynikało, że jej adresat nie mieszka pod wskazanym adresem.
Mikołaj K. dowiedział się 10 lipca 2010r. o wydanym rozstrzygnięciu w chwili wszczęcia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego.

Pytania:
1) Czy doręczenie zawiadomienia zostało dokonane skutecznie?
2) Czy Mikołaj K. miał obowiązek poinformowania organu o zmianie adresu?
3) Jakie środki prawne przysługują Mikołajowi K. w zaistniałej sytuacji?

 
Kazus: Opisowo o strukturze administracji Drukuj Email
Dodany przez smilawia   
wtorek, 03 stycznia 2017 12:43

Proszę opisać strukturę polskiej administracji publicznej z użyciem pojęć: naczelne, centralne, terenowe, rządowe, samorządowe, zespolone, niezespolone i wyjaśnić krótko każde z tych pojęć.

 
Kazus: Wniosek o odwołanie Dyrektora Urzędu Morskiego Drukuj Email
Dodany przez smilawia   
wtorek, 03 stycznia 2017 12:39

2. Wojewoda województwa nadmorskiego Alfons Z. zawnioskował do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Urzędu Morskiego                       w Szczecinie kpt ż.w. Ksawerego R.

a)      Jakie źródła prawa mają zastosowanie w tej sprawie?

b)      Proszę podać po 3 przykłady organów zespolonych i niezespolonych.

c)      Czy wojewoda Alfons Z. ma formalne prawo wnioskowania do ministra o odwołanie Dyrektora Urzędu Morskiego?

 
Kazus: Państwo K. wynajęli umową z 14 czerwca, na okres od 15 czerwca do 15 września, część dzi Drukuj Email
Dodany przez pietruszka25   
poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:51

Państwo K. wynajęli umową z 14 czerwca, na okres od 15 czerwca do 15 września, część działki w atrakcyjnym miejscu turystycznym. Działka jest przeznaczona pod sezonową działalność gospodarczą z możliwością zabudowy na okres do 120 dni w roku, przy czym do 15 czerwca stała ona pusta, więc okres ten nie został uszczuplony. Już 16 czerwca przystąpili do posadowienia tymczasowego pawilonu z płyty pilśniowej i 20 czerwca rozpoczęli działalność handlową niepodlegającą ograniczeniom – handel pamiątkami. Po tym jak dowiedzieli się od sąsiadów przedsiębiorców, że tamci dokonali zgłoszenia posadowienia swoich pawilonów do starosty powiatowego sami też wystąpili z takim wnioskiem dnia 10 lipca.

Dnia 30 lipca odebrali pismo od starosty stwierdzające brak możliwości realizacji ich wniosku (posadowienie na części działki X pawilonu na okres do 120 dni przez najemców) z uwagi na ustalenia urzędników starostwa powiatowego wizji lokalnej z dnia 20 lipca, którzy stwierdzili, że na rzeczonej części działki jest już posadowiony obiekt tymczasowy. Państwo K. stanęli przed dylematem, czy aby 30 lipca nie rozpocząć rozbiórki pawilonu i nie zaprzestać działalności gospodarczej.

 

Pytania:

1.      Co jest bezpośrednim powodem wydania przez starostę powiatowego negatywnej decyzji?

2.      Czy decyzja starosty jest zasadna?

3.      Jakie działania mogą podjąć Państwo K. aby móc dalej prowadzić działalność gospodarczą w tym miejscu?

4.      Jak będzie się kształtowała sytuacja Państwa K. przy działaniach wskazanych w pkt 3 względem terminów?

5.      Co można poradzić Państwu K. kierując się ich interesem ekonomicznym?

 


Strona 1 z 12
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl