Nie masz jeszcze konta?

Do rozwiązania
Kazus: Karny i cywilny spór Drukuj Email
Dodany przez masyuutka   
niedziela, 25 lutego 2018 23:28

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusów

1)Podczas pobytu w dyskotece X został zaatakowany przez nieznanego sprawcę i ciężko raniony w twarz uderzeniem szklanki. Ponieważ dyskoteka nie była monitorowana i nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia, X zażądał odszkodowania i zadośćuczynienia od właścicieli lokalu, wskazując, że nie zapewnili oni odpowiednio liczebnej, oznakowanej i wykwalifikowanej ochrony na dyskotece, a ponadto dopuszczalne było wynoszenie szklanek poza znajdujący się na terenie lokalu bar. Właściciele dyskoteki wskazali, że ich zachowanie nie było bezprawne, gdyż brak jest jakichkolwiek norm prawnych, z których przekroczenia wywodzić można taką bezprawność ich działania, m.in. brak jest sprecyzowanych przepisów nakładających na nich obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa gościom podczas dyskotek, w tym zagwarantowania dostatecznej ilościowo ochrony. Komu sąd przyzna rację w sporze?

2) X, właściciel samochodu marki Mercedes, przejeżdżając ulicą, zmuszony był zatrzymać się w poprzek na szynach tramwajowych, gdyż zgasł mu silnik. W tym momencie uderzył go tramwaj, niszcząc samochód. X w pozwie zażądał odszkodowania na podstawie art. 435 KC, twierdząc, że nie można mówić w tej sytuacji o zderzeniu pojazdów, tylko o najechaniu na samochód przez tramwaj. Miejskie Przedsiębiorstwo Tramwa­jowe podniosło, że ocena wzajemnych zobowiązań stron winna nastąpić w oparciu o art. 436 § 2 zd. 1 KC. Komu sąd przyzna rację w sporze?

Czy odpowiedź byłaby w tym stanie faktycznym inna, gdyby X zgasł silnik z powodu awarii akumulatora, a kilka minut później na samochód najechało inne auto prowadzone przez Y?

Z góry dziękuje

 
Kazus: Dziedziczenie Drukuj Email
Dodany przez Jędrzej   
sobota, 03 lutego 2018 11:37

Zenon ma żonę Elżbietę. Z tego małżeństwa ma córkę Julię (która ma syna Doriana, Aureliusza, Kacpra, Leona) i syna Marka (który ma córkę Dorotę). Marek umową z dnia 20 stycznia 2011 roku zrzekł się spadku. Zenon zmarł w 2013 roku nie zostawiając testamentu.

Proszę określić kto i w jakich częściach będzie dziedziczy ł zgodnie z przepisami kc

 
Kazus: Zobowiązania - świadczenia Drukuj Email
Dodany przez mgdklisz   
wtorek, 23 stycznia 2018 17:33

1. Artysta-malarz X wynajął na rok od Y mieszkanie. W umowie ustalono, że w zamian za używanie mieszkania X będzie płacił miesięczny czynsz w wysokości 800 zł albo raz na kwartał wykona dla Y portret wskazanej przez niego osoby. W dwa tygodnie po zawarciu umowy X został potrącony bez swojej winy przez samochód. Podczas wypadku doznał urazu kończyn górnych, który uniemożliwi mu wykonywanie zawodu przez najbliższe dwanaście miesięcy. Jaki wpływ miał wypadek X-a na stosunek najmu?

2. Ludwik zobowiązał się wobec Katarzyny do kupienia dla niej zabytkowego sekretarzyka od pewnego kolekcjonera. W umowie ustalono, że Ludwik będzie mógł zwolnić się z tego zobowiązania również przez przeniesienie na Katarzynę własności pewnego manuskryptu, znajdującego się w jego zbiorach. Zanim zakończyły się negocjacje z kolekcjonerem w domu kolekcjonera wybuchł pożar, w którym spłonął sekretarzyk. Czy Ludwik nadal jest zobowiązany wobec Katarzyny?

3. A zawarł z B umowę o dzieło. Po odebraniu dzieła A bez konsultacji z B przelał sumę odpowiadająca wynagrodzeniu na rachunek B w banku X. Wkrótce okazał się, że bank ów ma kłopoty finansowe i wstrzymał wypłaty na nieznany okres. A uważa, że wykonał swoje zobowiązanie i jest zwolniony. Natomiast B twierdzi, że A nadal jest zobowiązany do świadczenia wynagrodzenia, jako że nie został upoważniony do zapłaty bezgotówkowej. Kto ma rację?

4. X kupił meble w sklepie Y. Ustalono, że zapłata nastąpi w dniu 12 stycznia 2012 r. wedle wyboru X-a – gotówką albo przez przelew na rachunek sklepu Y. Tego dnia X złożył w banku polecenie przelewu stosownej sumy. Pieniądze znalazły się na rachunku sklepu Y dopiero 26 stycznia 2012 r. Zdaniem prowadzących sklep Y należą im się od X odsetki za opóźnienie za okres od 12 do 26 stycznia 2012 r. X uważa natomiast, że nie może być mowy o opóźnieniu z jego strony, skoro w dniu zapłaty złożył polecenie przelewu. Rozstrzygnij spór.

5. Spółka A GmbH mająca siedzibę w Niemczech kupiła od działającej w Polsce spółki z o.o. B 300 t. granulatu gumowego służącego do produkcji sztucznej murawy. Cenę ustalono w euro jako równowartość 300 000 franków szwajcarskich. Spółka A zamierza dokonać zapłaty we frankach szwajcarskich, zaś spółka B oczekuje spełnienia świadczenia w złotych polskich w wysokości odpowiadającej wartości 300 000 franków szwajcarskich według kursu NBP z dnia płatności. W jakiej walucie powinna nastąpić zapłata?

6. Andrzej pożyczył Tomaszowi 20 000 zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 20 lutego 2010 r. W umowie określono także wysokość odsetek za opóźnienie na 0,5 % dziennie. Tomasz dotychczas nie oddał ani złotówki. Jakich odsetek Andrzej może żądać od Tomasza?

7. Tomasz kupił w składzie materiałów budowlanych prowadzonym przez Jerzego pięćdziesiąt worków cementu. Cenę miał zapłacić 28 maja 2009 r. Wskutek bałaganu w księgowości Jerzy zorientował się, że Tomasz zalega z zapłatą, dopiero w grudniu 2011 r. Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty 15 stycznia 2012 r. Jerzy wystąpił przeciwko Tomaszowi z pozwem, w który żądał zapłaty ceny wraz z odsetkami za opóźnienie. W odpowiedzi na pozew Tomasz podniósł zarzut przedawnienia. Jakie orzeczenie powinien wydać sąd? Uchwała SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/2004, OSN 2005, nr 9, poz. 149.

8. Dwunastoletnia Lucyna, wracając ze szkoły, wbiegła poza przejściem dla pieszych na ulicę i została potrącona przez jadący z nadmierną prędkością samochód. W jej imieniu rodzice zażądali od właściciela pojazdu, który prowadził podczas zdarzenia, zwrotu kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Właściciel pojazdu uważa, że odszkodowanie powinno zostać obniżone z uwagi na przyczynienie się Lucyny do powstania szkody. Rodzice kwestionują to stanowisko, podnosząc, że ich córka nie mogła się przyczynić do powstania szkody, ponieważ ze względu na wiek nie można jej przypisać winy. Kto ma rację w tym sporze?

9. Kazimierz miał na swoim gruncie studnię, sięgającą do pierwszej warstwy wodonośnej na głębokości 3 m. Wskutek działalności pobliskiego zakładu chemicznego doszło do skażenia wody w studni Kazimierza. Poszkodowany pozwał przedsiębiorstwo, żądając wybudowania studni głębinowej, sięgającej do kolejnej, nieskażonej warstwy wodonośnej, na głębokości 35 m. Pozwane przedsiębiorstwo utrzymuje, że przywrócenie do stanu poprzedniego jest w tym przypadku niemożliwe, a żądanie Kazimierza wykracza poza restytucję naturalną. Domaga się on bowiem wybudowania znacznie bardziej zaawansowanego technicznie i kosztownego obiektu niż skażona studnia. Z tego względu przedsiębiorstwo wyraża gotowość jedynie do zapłaty sumy odpowiadającej wartości istniejącej studni. Rozstrzygnij spór. Zob. wyrok SN z dnia 29 listopada 1982 r., I CR 377/1982, OSN 1983, nr 9, poz. 134.

10. Anna, absolwentka prawa zgłosiła swoją pracę magisterską do konkursu, w którym główna nagroda wynosiła 10 000 zł. Praca została w terminie złożona w sekretariacie organizatora. Niestety wskutek przeoczenia personelu sekretariatu komisja konkursowa w ogóle nie zajmowała się pracą Anny, ponieważ nie było jej na liście uczestników konkursu. Już po rozstrzygnięciu konkursu praca Anny ukazała się drukiem i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w piśmiennictwie. Anna wystąpiła z pozwem przeciwko organizatorowi konkursu, żądając zapłaty 10 000 zł tytułem naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści. Czy żądanie Anny powinno zostać uwzględnione przez sąd?

11. Wracając w nocy z dyskoteki, Władysław wraz z kolegą Henrykiem postanowili pobiegać sobie po zaparkowanych przy drodze samochodach. Poważnie uszkodzony został m.in. samochód Janiny. Poszkodowana zażądała od sprawców pokrycia kosztów naprawy oraz dodatkowego odszkodowania, wynagradzającego jej spadek wartości samochodu, spowodowany samym faktem remontu samochodu. Władysław oraz Henryk uważają jednak, że ich powinność ogranicza się do zwrotu kosztów naprawy. Kto ma racje w sporze? Zob. wyrok SN z dnia 3 lutego 1971 r., III CRN 450/1970, OSN 1971, nr 11, poz. 205, uchwała SN z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/2001, OSN 2002, nr 5, poz. 57.

12. Halina byłą osobą zamożną. W jednym z banków, w których przechowywała pieniądze założyła dyspozycję wykluczającą przysyłanie jej drukowanych wyciągów z konta. Mimo to na jej adres przychodziły kolejne wyciągi. Swoją dyspozycję ponawiała jeszcze trzykrotnie. Bezskutecznie – wyciągi nadal co miesiąc trafiały do jej skrzynki pocztowej. Pewnego dnia Halina została porwana, a za jej uwolnienie zażądano 500 000 zł okupu. Rodzina zgromadziła tę sumę pożyczając pieniądze u znajomych i okup zapłacono. Po uwolnieniu Halina oddała pożyczone pieniądze i zażądała od banku zwrotu 500 000 zł. Uzasadniła swoje żądanie wskazując na uporczywe przysyłanie jej wyciągów z konta, na podstawie których porywacze mogli się zorientować, że jest ona osoba zamożną. Czy sąd powinien w oparciu o taki stan faktyczny zasądzić odszkodowanie? Por. wyrok SN z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 372/2005, Lex nr 172186.

13. Leszek zawarł z deweloperem umowę, w której deweloper zobowiązał się do wybudowania budynku i przeniesienia na Leszka własności lokalu w tym budynku. Leszek wpłacił w terminie ustaloną w umowie cenę. Pieniądze na ten cel zgromadził po części zaciągając pożyczkę u swojego szwagra. Zamierzał ja spłacić sprzedając mieszkanie, w którym obecnie mieszkał. Niestety deweloper ukończył budowę z rocznym opóźnieniem. Leszek zażądał od dewelopera zapłaty równowartości odsetek, które musiał zapłacić szwagrowi za rok opóźnienia w spłacie pożyczki. Tak długo bowiem, jak nie mógł się przeprowadzić do nowego mieszkania, nie mógł sprzedać aktualnie zajmowanego lokalu i oddać pieniędzy pożyczkodawcy. Deweloper odmówił zadośćuczynienia temu żądaniu i sprawa trafiła do sądu. Jakie powinno zapaść orzeczenie? Por. wyrok SN z dnia 18 maja 2000 r., III CKN 810/1998, Lex nr 51363

 
Kazus: Forma prawna działalności gospodarczej Drukuj Email
Dodany przez Prof   
wtorek, 23 stycznia 2018 11:40

Bardzo proszę o pomoc. To mój pierwszy kazus. Jest on na zaliczenie przedmiotu Podstawy prawa. Myślę, ze dla niektórych z Was będzie to pikuś.

Kazus:

Pan Janusz Kowalski jest znanym architektem. Postanowił rozpocząć działalność ze swoim synem Rafałem Kowalskim, który jest informatykiem. W tym celu obaj panowie chcą założyć spółkę, która ułatwi im wzajemne rozliczenia. Przedmiotem działalności spółki miałoby być projektowanie obiektów z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użytkowe.

Pytania:

  1. 1. Jaka spółka byłaby najwłaściwsza do prowadzenia tej działalności i dlaczego?
  2. 2. Zaproponuj nazwę tej spółki.
  3. 3. W jakiej formie powinna być sporządzona umowa i gdzie należy zgłosić spółkę, aby rozpoczęła działalność?
  4. 4. Jakie warunki przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dla tego rodzaju działalności?
  5. 5. Jakiego rodzaju działalność i w jakiej formie Ty rozpocząłbyś prowadzenie działalności gospodarczej? (określ szczegóły łącznie z przedmiotem działalności oraz szczegółowo uzasadnij wypowiedź)

 
Kazus: Zakup oryginalnego obrazu Drukuj Email
Dodany przez joannag   
środa, 17 stycznia 2018 21:43

Marian udał się do galerii obrazów. Ku swojemu zaskoczeniu zauważył w galerii oryginalny obraz Franciszka Starowieyskiego, przy czym cena obrazu wskazywała, że jest to jedynie bardzo dobrze wykonana kopia. W tym celu Marian zasięgnął informacji od sprzedawcy, który poinformował, że jest to kopia obrazu wykonana przez znakomitego studenta ASP w Krakowie. Marian był jednak pewien, że obraz jest oryginalny, więc od razu dokonał zakupu, nie informując o tym fakcie sprzedawcy. Oryginalność obrazu Marian następnie potwierdził przez eksperta. O tym fakcie przypadkowo dowiedział się sprzedawca. Wobec tego, po miesiącu wysłał oświadczenie do Mariana o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli i zażądał zwrotu obrazu. Jednakże oświadczenie to powróciło z adnotacją, że pod wskazanym na kopercie adresem nie mieszka już taki adresat. Sprzedawca próbował poszukiwać Mariana, ale dopiero po upływie 13 miesięcy udało mu się ustalić adres Mariana w Wiedniu i wtedy wysłał tam kolejny list o treści jak wyżej. Marian odmawia zwrotu obrazu.

Proszę ocenić stan prawny.

 
Kazus: Zawarcie umowy Drukuj Email
Dodany przez e.sinkievich   
wtorek, 12 grudnia 2017 13:00

1. (A) W ulotce sieci Media Z. zawarte było ogłoszenie o sprzedaży laptopów po 1900 zł za sztukę. Kiedy X pojawił się w sklepie zauważył także na witrynie sklepu laptop z wywieszoną ofertą sprzedaży i z podaną wysokością ceny. Kiedy zgłosił chęć kupna dowiedział się, że jest to już ostatni model w tej cenie i nie podlega on sprzedaży, gdyż jest on jedynie eksponowany na wystawie, a „jutro będzie zdjęty i odesłany do producenta”. X zaoferowano nabycie laptopa z nowej dostawy za 3999 zł. Czy ma on roszczenie do Media Z. o zawarcie umowy sprzedaży po promocyjnej cenie? (B) Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu, gdyby laptop był, co prawda eksponowany na wystawie, ale z podaniem informacji, że „oferta jest ważna do wyczerpania zapasów”?

 

2. X wysłał Y Encyklopedię z listem, że oferuje mu jej sprzedaż po okazyjnej cenie i zarazem uzna ofertę za przyjętą, jeżeli książka w terminie tygodnia nie zostanie mu odesłana. Y książkę położył na półce i z X się nie kontaktował. Czy X może dochodzić od Y zapłaty?

 

3. A i B byli przedsiębiorcami. A wysłał B mailem ofertę zakupu 100 produktów w łącznej cenie 50.000 zł. B odpisał następnego dnia listownie, że nabędzie taką ilość przedmiotów, ale w cenie 45.000 zł. Tydzień później otrzymał jednak od A odwołanie jego oferty. Czy B może dochodzić roszczeń z tytułu zawarcia umowy?

 

4. (A) A zamówił u B listownie 3 tony pszenicy z dostawą na 15 maja 2017 r. W dniu 14 maja 2017 r. B dostarczył A 2 tony pszenicy. Czy umowa pomiędzy stronami została zawarta? (B) Czy odpowiedź byłaby inna, gdyby B dostarczył A 4 tony pszenicy?

 

5. Na aukcji internetowej książki X jako organizator wybrał ofertę Y, która nie była najwyższa i przesłał do niego informację o wyborze. Kiedy X przybył z książką do Y ten odmawia zapłaty. Czy ma rację?

 

6. (A) Został przeprowadzony przetarg, której przedmiotem była sprzedaż nieruchomości. W wyniku przetargu została wybrana oferta X, który wcześniej wpłacił wadium. Organizator aukcji uchyla się od zawarcia umowy. Jakie uprawnienia przysługują X? (B) Jakie uprawnienia miałby organizator przetargu, gdyby to X uchylał się od zawarcia umowy? (C) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punkcie A, gdyby wadium nie zastrzeżono? (D) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punktach A i B, gdyby przedmiotem aukcji był Fiat 125p?

 

7. X i Y prowadzili negocjacje. Przed rozpoczęciem negocjacji X wysłał do Y list, w którym określił przedmiot negocjacji na „wszystko to co jest związane ze sprzedażą 1000 butów z nowej partii w tym ich fasonu, ceny, koloru opakowań i sposobie dostawy”. Po negocjacjach strony podpisały dokument z treścią umowy. W dokumencie tym nie było niczego o kolorze opakowań butów. X domaga się od Y odebrania butów i zapłaty ceny, a Y odmawia. Czy zasadnie?

KAZUSY – Zawieranie umów
(na zajęcia 7 grudnia)
(rozwiązanie wskazanych kazusów proszę przygotować w dwóch wydrukowanych papierowych kopiach)
1. (A) W ulotce sieci Media Z. zawarte było ogłoszenie o sprzedaży laptopów po 1900 zł za sztukę. Kiedy X pojawił się w sklepie zauważył także na witrynie sklepu laptop z wywieszoną ofertą sprzedaży i z podaną wysokością ceny. Kiedy zgłosił chęć kupna dowiedział się, że jest to już ostatni model w tej cenie i nie podlega on sprzedaży, gdyż jest on jedynie eksponowany na wystawie, a „jutro będzie zdjęty i odesłany do producenta”. X zaoferowano nabycie laptopa z nowej dostawy za 3999 zł. Czy ma on roszczenie do Media Z. o zawarcie umowy sprzedaży po promocyjnej cenie? (B) Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu, gdyby laptop był, co prawda eksponowany na wystawie, ale z podaniem informacji, że „oferta jest ważna do wyczerpania zapasów”?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. X wysłał Y Encyklopedię z listem, że oferuje mu jej sprzedaż po okazyjnej cenie i zarazem uzna ofertę za przyjętą, jeżeli książka w terminie tygodnia nie zostanie mu odesłana. Y książkę położył na półce i z X się nie kontaktował. Czy X może dochodzić od Y zapłaty?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. A i B byli przedsiębiorcami. A wysłał B mailem ofertę zakupu 100 produktów w łącznej cenie 50.000 zł. B odpisał następnego dnia listownie, że nabędzie taką ilość przedmiotów, ale w cenie 45.000 zł. Tydzień później otrzymał jednak od A odwołanie jego oferty. Czy B może dochodzić roszczeń z tytułu zawarcia umowy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. (A) A zamówił u B listownie 3 tony pszenicy z dostawą na 15 maja 2017 r. W dniu 14 maja 2017 r. B dostarczył A 2 tony pszenicy. Czy umowa pomiędzy stronami została zawarta? (B) Czy odpowiedź byłaby inna, gdyby B dostarczył A 4 tony pszenicy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Na aukcji internetowej książki X jako organizator wybrał ofertę Y, która nie była najwyższa i przesłał do niego informację o wyborze. Kiedy X przybył z książką do Y ten odmawia zapłaty. Czy ma rację?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. (A) Został przeprowadzony przetarg, której przedmiotem była sprzedaż nieruchomości. W wyniku przetargu została wybrana oferta X, który wcześniej wpłacił wadium. Organizator aukcji uchyla się od zawarcia umowy. Jakie uprawnienia przysługują X? (B) Jakie uprawnienia miałby organizator przetargu, gdyby to X uchylał się od zawarcia umowy? (C) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punkcie A, gdyby wadium nie zastrzeżono? (D) Jak kształtowałaby się sytuacja stron w punktach A i B, gdyby przedmiotem aukcji był Fiat 125p?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
7. X i Y prowadzili negocjacje. Przed rozpoczęciem negocjacji X wysłał do Y list, w którym określił przedmiot negocjacji na „wszystko to co jest związane ze sprzedażą 1000 butów z nowej partii w tym ich fasonu, ceny, koloru opakowań i sposobie dostawy”. Po negocjacjach strony podpisały dokument z treścią umowy. W dokumencie tym nie było niczego o kolorze opakowań butów. X domaga się od Y odebrania butów i zapłaty ceny, a Y odmawia. Czy zasadnie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 
Kazus: Roszczenie windykacyjne Drukuj Email
Dodany przez Ania1996   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 20:40

Powódki Stanisława S. i Marianna S. w pozwie skierowanym przeciwko Zbigniewowi B. domagały się nakazania pozwanemu, aby wydał im część domu mieszkalnego położonego w Z., tj. całe piętro budynku i część parteru położoną na prawo od wejścia do budynku. Sąd Okręgowy w S. wyrokiem z 18 pazdziernika 2005 r. oddalił powództwo. Sąd ten ustalił, że małżonkowie Stanisława S. i Stanisław S. byli właścicielami zabudowanego gospodarstwa rolnego położonego w Z., składającego się z działek gruntu oznaczonymi numerami geodezyjnymi a, b, oraz c. Małżonkowie S. wraz z córką Marianną S. zamieszkiwali w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr. a, w skład, którego wchodziły trzy odrębne mieszkania: Dwa na parterze, i jedno na piętrze. Pozwany za zgodą Stanisława S. wprowadził się z wraz z rodziną do budynku mieszkalnego zajmowanego przez rodzinę S. Stanisław S. zezwolił też pozwanemu na budowę domu weselnego na jednej z działek stanowiących jego własność. Pozwany uzyskał warunki zabudowy w celu realizacji planowanego zamierzenia. Za zgodą małżonków S. po ustaleniu z nimi zakresu prac, przeprowadził remont należącego do nich budynku. Pozwany po sprzedaży mieszkania w S., w którym dotychczas mieszkał wraz z rodziną, zawarł z małżonkami S. w dn. 9 grudnia 1998 r. w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży gospodarstwa rolnego za kwotę 30 000 zł. Pozwany, jako nabywca nieruchomości ustanowił na rzecz zbywców oraz ich córki Marianny S. nieodpłatną dożywotnią służebność mieszkania polegającą na korzystaniu z całego mieszkania jednorodzinnego położonego w Z. na działce nr. a. Małżonkowie S. i ich córka Marianna S. zajęli część domu na parterze po lewej stronie od wejścia, pozwany zaś wraz ze swoją rodziną zajął pozostałą część parteru, oraz pomieszczenia na piętrze. Od czasu sprzedaży gospodarstwa dotychczasowi właściciele budynku mieszkalnego przestali partycypować w jakichkolwiek kosztach jego utrzymania, a wszelkie koszty z tym związane ponosił pozwany. Na tym tle dochodziło pomiędzy stronami do konfliktów, które nie ustały po śmierci Stanisława S. Sąd rozpoznający sprawę oddalił powództwo , stając na stanowisku, że roszczenie windykacyjne określone w art. 222 paragraf 1 k.c. przysługuje jedynie właścicielowi.

Czy stanowisko Sądu jest zasadne?

 
Kazus: Wydanie nieruchomości Drukuj Email
Dodany przez bababo   
piątek, 08 grudnia 2017 09:38

Kazimierz zawarł z Piotrem w formie pisemnje umowę zlecenia, na podstawie której Piotr zobowiązał się nabyć na rachunek Kazimierza, ale działając we własnym imieniu nieruchomośc należącą do Tomasza. Tomasz sprzedał nieruchomość Piotrowi. Piotr następnie zawarł z Kaziemierzem w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą własność tej nieruchomości na Kazimierza. W umowie przenoszącej własność wskazano umowę zlecenia między Piotrem a Kazimierzem jako źródło zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Kazimierz objął nieruchomość w posiadanie, a następnie wydzierżawił i wydał nieruchomość Karolinie. Kaziemirz nie zapłacił jednak PIotrowi wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Piotr wezwał go do spełnienia świadczenia w tygodniowym terminie z zagrożeniem, że w braku zapłaty od umowy zlecenia odstąpi. Po bezskutecznym upływie dwóch tygodni piotr złożył pisemne świadczenie o odstąpieniu od umowy. Piotr zażadał wydania nieruchomości przez Kazimierza. Czy jego roszczenie jest zasadne?

 
Kazus: Depozyt Drukuj Email
Dodany przez Alter Ego   
piątek, 01 grudnia 2017 15:36

Dłużnika - Felix

Wierzyciel - Nuts

Felix z powodu niemożności ustalenia adresu/kontaktu z Nuts zwrócił się do sądu z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego kwot należnych Nuts. Sąd wydał postanowienie i zezwolił dłużnikowi na złożenie kwoty do depozytu. Wezwał Nuts do osobistego odbioru kwot i zaznaczył że kwoty mogą zostać wydane jedynie Nuts. Po tym fakcie o takim depozycie dowiedział się Kolt który był wierzycielem Nuts i skierował do do rachunku depozytowego egzekucję. Sąd jednak odmawia wydania kwot twierdząc że konieczny jest osobiste działanie Nuts.

1. Czy sąd słusznie odmawia wydania kwot z depozytu?

 
Kazus: Oświadczenia woli Drukuj Email
Dodany przez bilibao   
poniedziałek, 27 listopada 2017 12:44

1.

Stan faktyczny:

Przedsiębiorcy podjęli ze sobą negocjacje nowej umowy handlowej, której przedmiotem miało być dostarczanie przez importera (Sprzedawcę) mebli do salonów Dystrybutora (Kupującego). Umowa miała zostać zawarta na piśmie i sformalizować reguły zawierania umów w przyszłości. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, ponieważ nie uzgodniono znaczącej liczby postanowień, m.in. Kupujący oczekiwał, że Sprzedawca będzie ponosił koszty transportu mebli do jego salonu a Sprzedawca na to nie wyrażał zgody.

Po pewnym czasie Kupujący zamówił telefonicznie u Sprzedawcy partię określonych mebli, które odebrał własnym transportem w magazynie Sprzedawcy, oraz uregulował fakturę za meble. Poza tym Strony nie czyniły dodatkowych ustaleń. Zdarzenie takie, i w takich okolicznościach jak opisano, nastąpiło jeszcze dwukrotnie, po czym Kupujący stwierdził, że nie powinien był ponosić kosztów transportu, ponieważ wyraźnie w toku negocjacji domagał się od Sprzedawcy, aby zapewniał każdorazowo transportu na koszt własny. Kupujący zażądał zwrotu części ceny, odpowiadającej kosztom transportu. Sprzedawca zarzucił Kupującemu, że sam odebrał meble własnym transportem i w tym zakresie nie było odmiennych ustaleń Stron.

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zasadności żądania Kupującego oraz szansy na odzyskanie przez niego kosztów transportu od Sprzedawcy.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 60. [Oświadczenie woli]

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

 

Art. 61. [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]

§ 1.Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2.Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

 

(…)

 

Art. 72. [Negocjacje]

§ 1.Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

§ 2.Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

 

(…)

 

Art. 535. [Umowa sprzedaży]

§ 1.Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2.(uchylony).

 

(…)

Art. 547. [Koszty wydania i odebrania rzeczy]

§ 1.Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.

§ 2.Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący.

 

2.

Stan faktyczny:

Przedsiębiorcy podjęli ze sobą negocjacje nowej umowy handlowej, której przedmiotem miało być dostarczanie przez importera (Sprzedawcę) mebli do salonów Dystrybutora (Kupującego). Umowa miała zostać zawarta na piśmie i sformalizować reguły zawierania umów w przyszłości. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, ponieważ nie uzgodniono znaczącej liczby postanowień. Chociaż Sprzedawca zgodził się zapewniać własny transport mebli do salonu Kupującego bądź ponieść koszt takiego transportu.

Po pewnym czasie Kupujący zamówił telefonicznie u Sprzedawcy partię określonych mebli, które odebrał własnym transportem w magazynie Sprzedawcy, oraz uregulował fakturę za meble. Poza tym Strony nie podjęły rozmów, ani nie czyniły dodatkowych ustaleń. Zdarzenie takie, i w takich okolicznościach jak opisano, nastąpiło jeszcze dwukrotnie, po czym Kupujący stwierdził, że nie powinien był ponosić kosztów transportu, ponieważ wyraźnie w toku negocjacji Sprzedawca przystał na to, że będzie każdorazowo zapewniał transport na koszt własny. Kupujący zażądał zwrotu części ceny, odpowiadającej kosztom transportu. Sprzedawca zarzucił Kupującemu, że sam odebrał meble własnym transportem i w tym zakresie nie było odmiennych ustaleń Stron.

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zasadności żądania Kupującego oraz szansy na odzyskanie przez niego kosztów transportu od Sprzedawcy.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 60. [Oświadczenie woli]

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

 

Art. 61. [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]

§ 1.Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2.Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

 

(…)

 

Art. 72. [Negocjacje]

§ 1.Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

§ 2.Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

 

(…)

Art. 535. [Umowa sprzedaży]

§ 1.Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2.(uchylony).

 

(…)

 

Art. 547. [Koszty wydania i odebrania rzeczy]

§ 1.Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.

§ 2.Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący.

 

3.

Stan faktyczny:

W spółce cywilnej było trzech wspólników, którzy uzgodnili między sobą, że w sprawach sprzedaży towarów o wartości ponad 100 tys. zł będą podejmowali decyzje jednomyślnie. Wspólnicy mieli zawartych szereg umów na okres 1 roku naprzód. W sierpniu, w okresie wakacyjnym dwóch wspólników wyjechało na wakacje i kontakt z nimi był bardzo utrudniony, tylko drogą mailową, a i tak odpowiadali z reguły dopiero po kilku dniach. W tym czasie w spółce pozostał tylko jeden wspólnik, do którego przyjechał przedsiębiorca zainteresowany natychmiastowym nabyciem partii oferowanych przez nich towarów, proponując bardzo atrakcyjną cenę, zapewniającą zysk trzykrotnie wyższy niż z innych umów mających być realizowanych w tym czasie. Obecnemu w spółce wspólnikowi nie udało się skontaktować z pozostałymi wspólnikami. Wspólnik stwierdził, że znalazł się w warunkach czynności wymagającej nagłego działania i podjął samodzielnie decyzję o zawarciu umowy sprzedaży partii towarów temu przedsiębiorcy, mając świadomość tego, że zagrozi to terminowemu wykonaniu umów z innymi kontrahentami i może narazić spółkę na kary za niedotrzymanie terminów – nie udałoby się bowiem wyprodukować na czas dostatecznej ilości towarów

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie prawidłowości (lojalności lub innej zgodności z prawem) zachowania Wspólnika, oraz w związku z tym wyjaśnij, czy w zaprezentowanych warunkach znaczący zarobek uzasadnia podjęcie czynności nagłej?

Rozważ możliwe warianty sytuacji, w którym – ewentualnie – możliwa byłaby odmienna interpretacja prawna.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 860. [Umowa spółki cywilnej]

§ 1.Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§2 (…)

 

(…)

 

Art. 865. [Prowadzenie spraw spółki cywilnej]

§ 1.Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2.Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3.Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

 

Art. 866. [Reprezentacja spółki cywilnej]

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

 

4.

Stan faktyczny:

W spółce cywilnej było trzech wspólników, którzy uzgodnili między sobą, że w sprawach umów o wartości ponad 100 tys. zł będą podejmowali decyzje jednomyślnie, ponieważ przekraczają zakresem czynności zwykłego zarządu. Wspólnicy mieli zawartych szereg umów handlowych na okres 1 roku naprzód. W sierpniu, w okresie wakacyjnym dwóch wspólników wyjechało na wakacje i kontakt z nimi był bardzo utrudniony, tylko drogą mailową, a i tak odpowiadali z reguły dopiero po 5-7 dniach. W tym czasie w spółce pozostał tylko jeden wspólnik, a na linii produkcyjnej zepsuła się maszyna i cała produkcja stanęła. Zagroziło to terminowej realizacji umów handlowych. Według zamówionej jeszcze tego samego dnia wyceny koszty naprawy wyniósłby 1/3 wartości nowej maszyny, z kolei zakup takiej nowej maszyny, lecz obecnie już technicznie bardziej zaawansowanej, wydajniejszej i mniej energochłonnej, to wydatek nieprzewyższający 65 tys zł. Naprawa potrwałaby kilka dni, a nową maszynę można było mieć w tym samym czasie i niemal podwoić produkcję. Obecnemu w spółce wspólnikowi nie udało się skontaktować z pozostałymi wspólnikami. Zresztą dotychczas, gdy chciał wymienić już kilka miesięcy wcześniej wszystkie maszyny na nowe, wydajniejsze, pozostali wspólnicy sprzeciwiali się temu. Obecny na miejscu wspólnik uznał, że znalazł się w warunkach czynności wymagającej nagłego działania i podjął samodzielnie decyzję o kupnie nowej maszyny. Produkcja ruszyła. Po powrocie z wakacji wspólnicy zastali na linii produkcyjnej nową maszynę. Wyrazili swoje niezadowolenie z zakupu nowej maszyny. Argumentowali, że środki w spółce chcieli zebrać na inne cele inwestycyjne.

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie prawidłowości (lojalności lub innej zgodności z prawem) zachowania Wspólnika, oraz w związku z tym wyjaśnij, czy w zaprezentowanych warunkach wydatek poniesiony na zakup nowej maszyny uzasadniony był koniecznością podjęcia czynności nagłej, oraz czy należałoby go rozważać w kategoriach czynności zwykłego zarządu?

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 860. [Umowa spółki cywilnej]

§ 1.Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§2 (…)

 

(…)

 

Art. 865. [Prowadzenie spraw spółki cywilnej]

§ 1.Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2.Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3.Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

 

Art. 866. [Reprezentacja spółki cywilnej]

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

 

5.

Stan faktyczny:

Zawodowy kierowca rajdowy (Kupujący) zamówił w salonie (Sprzedawcy) pojazd mechaniczny (samochód osobowy), precyzując jego parametry techniczne, moc silnika, sportowy wygląd karoserii – na podstawie katalogu producenta. Pojazd został wydany, a kierowca wygrał tegoroczny, 53 RAJD BARBÓRKA 2017. Podczas rutynowej kontroli pojazdu ex post przez organizatorów Rajdu okazało się, że samochód ma moc silnika 25% mniejszą od mocy ustalonej przez kierowcę (Kupującego) ze Sprzedawcą mimo tego, że moc ustalona była dostępna w katalogu producenta. Kupujący zwrócił się do Sprzedawcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień zastrzegając jednocześnie, że domaga się nowego pojazdu o ustalonych parametrach. Sprzedawca wyjaśnił Kupującemu, że samochód jest optymalny, silnik najlepiej dopasowany do pozostałych podzespołów (skrzyni biegów, przeniesienia napędu) charakteryzuje się przy tym niższym zużyciem paliwa i tylko nieznacznie gorszymi osiągami, a dodatkowo – wygranie Rajdu dowodzi, że samochód spełnił założenie, jakie postawił sobie przy jego zakupie kierowca (Kupujący).

Postawione zagadnienia:

Oceń zarówno zasadność żądania Kupującego wymiany pojazdu z uwagi na jego wadę, jak i trafność kontrargumentacji Sprzedawcy

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 221. [Konsument]

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

(…)

Art. 535. [Umowa sprzedaży]

§ 1.Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2.(uchylony).

 

(…)

 

Art. 556. [Rękojmia]

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Art. 5561. [Wada fizyczna]

§ 1.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

(…)

 

Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności]

§ 1.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

(…)

 

Art. 559. [Granice czasowe odpowiedzialności]

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

6.

Stan faktyczny:

Zawodowy kierowca rajdowy (Kupujący) zamówił w salonie (Sprzedawcy) pojazd mechaniczny (samochód osobowy), precyzując jego parametry techniczne, moc silnika, sportowy wygląd karoserii – na podstawie katalogu producenta. Pojazd został wydany, a kierowca wygrał tegoroczny, 53 RAJD BARBÓRKA 2017. Podczas rutynowej kontroli pojazdu ex post przez organizatorów Rajdu okazało się, że samochód ma moc silnika 25% większą od dopuszczalnej przez organizatora Rajdu, a przy tym o tyle samo większą od tej, jaką określił kierowca (Kupujący) w umowie (sprzedaży pojazdu) ze Sprzedawcą. Kierowca znał bowiem jeszcze przed Rajdem, maksymalne dopuszczalne przez organizatora Rajdu parametry mocy silnika pojazdów, które mogły wziąć udział w Rajdzie. Kierowca został zdyskwalifikowany, a jego sponsorzy – byli zawiedzeni.

Kupujący zwrócił się do Sprzedawcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień zastrzegając jednocześnie, że domaga się nowego pojazdu o takich parametrach, jakie określił w umowie sprzedaży. Sprzedawca wyjaśnił Kupującemu, że nie wiedział o zmianie fabrycznej mocy pojazdu dokonanej przez producenta. Wskazał też Kupującemu, że samochód jest optymalny, silnik najlepiej dopasowany do pozostałych podzespołów (skrzyni biegów, przeniesienia napędu), charakteryzuje się przy tym niższym zużyciem paliwa, dłuższą trasą do pokonania bez tankowania, lepszymi osiągami. Dodatkowo Sprzedawca wytknął Kupującemu, że za uzgodnioną cenę otrzymał najlepszy na rynku samochód i może z powodzeniem uczestniczyć w innych rajdach, dystansując konkurentów.

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko (zarówno) zasadności żądania Kupującego wymiany pojazdu z uwagi na jego wadę, jak i trafność kontrargumentacji Sprzedawcy.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 221. [Konsument]

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(…)

Art. 535. [Umowa sprzedaży]

§ 1.Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2.(uchylony).

 

(…)

 

Art. 556. [Rękojmia]

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Art. 5561. [Wada fizyczna]

§ 1.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

(…)

 

Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności]

§ 1.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

(…)

 

Art. 559. [Granice czasowe odpowiedzialności]

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

7.

Stan faktyczny:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) zarząd składa się z dwóch członków zarządu, przy czym zastrzeżono, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Zgromadzenie wspólników odwołało cały zarząd i na miejsce odwołanych członków zarządu powołano nowe osoby, które niezwłocznie złożyły wniosek do Krajowej Rejestru Sądowego o wykreśleniu dotychczasowych członków zarządu (co też jest wpisem) i wpisaniu nowych członków zarządu do rejestru, uiszczając stosowną opłatę celem następczego (po wpisach) opublikowania tych wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O zwołaniu i decyzjach zgromadzenia wspólników nic nie wiedzieli dotychczasowi członkowie zarządu, negocjujący w tym czasie ważny dla spółki kontakt z kontrahentem w innej, odległej miejscowości. Umowę podpisali dnia następnego (czyli 1 dzień po ich odwołaniu), po czym wspólnie z kontrahentem wizytowali jego fabrykę. Dopiero po powrocie, kilka dni później, w siedzibie spółki dowiedzieli się, że od 8 dni nie są już członkami zarządu. Obecni członkowie zarządu zakwestionowali zawartą umowę i oświadczyli wobec kontrahenta, że nie potwierdzają warunków umowy i zażądali otwarcia negocjacji na nowo. Wobec takiego postawienia sprawy kontrahent oświadczył, że nic o zmianach w zarządzie nie było mu wiadomo i zagroził, że w przypadku nie zrealizowania kontraktu zażąda od spółki odszkodowania.

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie skutecznego zawarcia umowy, oraz tego, czy nowy zarząd zasadnie twierdzi, że umowa nie wiąże spółki z o.o. i w związku z tym nie naraża sp. z o.o. na odszkodowanie na rzecz kontrahenta?

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeksu spółek handlowych:

Wyciąg z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Art. 13. [Obowiązek ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do Rejestru]

1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. (uchylony)

 

Art. 14. [Niemożność powoływania się na dane nieujawnione w Rejestrze]

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 15. [Domniemanie znajomości ogłoszonych wpisów]

1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

(…)

 

Art. 17. [Domniemanie prawdziwości wpisów do Rejestru]

1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Wyciąg z Kodeksu spółek handlowych:

Art. 203. [Odwołanie członka zarządu]

§ 1.Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. (…)

 

 

8.

Stan faktyczny:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) zarząd składa się z trzech członków zarządu, przy czym zastrzeżono, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeden z członków zarządu dowiedział się, że prokurent podjął pracę u konkurencji i odwołał udzieloną mu prokurę. Tego samego dnia, wespół z drugim członkiem zarządu, złożył wniosek do Krajowej Rejestru Sądowego o wykreśleniu prokurenta (co też jest wpisem), uiszczając stosowną opłatę celem następczego (po wpisie) opublikowania wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wpis został dokonany i został opublikowany już dnia następnego.

O odwołaniu prokury nic nie wiedzieli: trzeci członek zarządu i prokurent, negocjujący w tym czasie ważny dla spółki kontakt z kontrahentem w innej, odległej miejscowości. Umowę podpisali 3 dni później (czyli 3 dni po odwołaniu prokury), po czym wspólnie z kontrahentem wizytowali jego fabrykę. Dopiero po powrocie, kilka dni później, w siedzibie spółki dowiedzieli się, że od 7 dni prokurent działał bez umocowania. Obecni w Polsce dwaj członkowie zarządu zakwestionowali zawartą umowę i oświadczyli wobec kontrahenta, że nie potwierdzają warunków umowy i zażądali otwarcia negocjacji na nowo. Wobec takiego postawienia sprawy kontrahent oświadczył, że nic o odwołaniu prokury nie było mu wiadomo i zagroził, że w przypadku nie zrealizowania kontraktu zażąda od spółki odszkodowania.

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie skutecznego zawarcia umowy, oraz tego, czy zarząd (w osobach dwóch członków zarządu nieuczestniczących w zawarciu umowy) zasadnie twierdzi, że umowa nie wiąże spółki z o.o. i w związku z tym nie naraża jej na odszkodowanie na rzecz kontrahenta?

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeksu cywilnego:

Wyciąg z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Art. 13. [Obowiązek ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do Rejestru]

1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. (uchylony)

 

Art. 14. [Niemożność powoływania się na dane nieujawnione w Rejestrze]

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

 

Art. 15. [Domniemanie znajomości ogłoszonych wpisów]

1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

 

(…)

Art. 17. [Domniemanie prawdziwości wpisów do Rejestru]

1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Wyciąg z Kodeksu cywilnego:

Art. 103. [Falsus procurator]

§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

 

(…)

 

Art. 105. [Osoba, której pełnomocnictwo wygasło]

Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

 

(…)

 

Art. 1091. [Prokura]

§ 1.Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2.Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

9.

Stan faktyczny:

Przedsiębiorca kończył pod Warszawą budowę nowego zakładu produkcyjnego. W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków polecił swojemu pracownikowi, aby udał się do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i zawarł w imieniu przedsiębiorcy stosowną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Pracownik był 17 letnim synem przedsiębiorcy i wylegitymował się dokumentem pełnomocnictwa, z którego wynikało, że jest uprawniony do zawierania w imieniu przedsiębiorcy umów, których wartość zobowiązań nie przekracza w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych 100.000 zł brutto. Przedłożył też faktury za okres ostatnich 12 miesięcy z innego, o podobnej wielkości zakładu przedsiębiorcy, z których wynikało, że należności te nie przekroczyły w tym okresie kwoty 80.000 zł brutto. Pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów nabrali wątpliwości, czy mimo tego pełnomocnictwo będzie wystarczające. Jeden z pracowników zawnioskował o przedłożenie pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do czynności przekraczających zwykły zarząd, z kolei drugi pracownik – zawnioskował o pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do administrowania zakładem i zawierania umów na dostawę mediów. Dodatkowo zakwestionowali, że pełnomocnik ma dopiero 17 lat i dlatego umowa i tak wymagać będzie potwierdzenia przez przedsiębiorcę (mocodawcę).

 

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zagadnienia, które pełnomocnictwo będzie wystarczające do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb nowego zakładu produkcyjnego, jak też czy pełnomocnik może samodzielnie zawrzeć umowę w imieniu przedsiębiorcy, pomimo wieku?

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne]

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

(…)

 

Art. 100. [Pełnomocnik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych]

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

 

(…)

 

Art. 103. [Falsus procurator]

§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

 

10.

Stan faktyczny:

Jednoosobowy przedsiębiorca kończył pod Warszawą budowę nowego zakładu produkcyjnego. W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków polecił swoim dwóm pracownikowi, aby udali się do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i zawarli w imieniu przedsiębiorcy stosowną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Jeden pracownik wylegitymował się dokumentem prokury łącznej, a drugi – dokumentem pełnomocnictwa, z którego wynikało, że jest uprawniony do zawierania w imieniu przedsiębiorcy umów obejmujących sprawy administrowania zakładem i zawierania umów na dostawę mediów, których wartość zobowiązań nie przekracza w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych 100.000 zł brutto. Obydwaj pracownicy przedłożyli też faktury za okres ostatnich 12 miesięcy z innego, o podobnej wielkości zakładu przedsiębiorcy, z których wynikało, że należności te nie przekroczyły w tym okresie kwoty 70.000 zł brutto. Odnośnie do nowego zakładu nie potrafili stwierdzić autorytatywnie, jakie będą przyszłe wysokości należności w okresie kolejnych 12 miesięcy, gdyby zawarli umowę.

Pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów nabrali wątpliwości, czy mimo tego każde z pełnomocnictw będzie wystarczające. Zawnioskowali, aby drugi pracownik przedsiębiorcy przedłożył pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do czynności przekraczających zwykły zarząd, co w powiązaniu z prokurą łączną pierwszego pracownika zagwarantowałoby pewność, co do niebudzącej wątpliwości reprezentacji przedsiębiorcy.

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zagadnienia, czy wystarczające do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb nowego zakładu produkcyjnego będą pełnomocnictwa przedłożone przez pracowników przedsiębiorcy.

Wyjaśnij zakres i rodzaje prokury (jako pełnomocnictwa), korzyści ze stosowania prokury oraz niebezpieczeństwa w jej stosowaniu w obrocie gospodarczym, dla udzielającego jej przedsiębiorcy oraz dla kontrahentów.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne]

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

 

(…)

 

Art. 100. [Pełnomocnik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych]

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

 

(…)

 

Art. 103. [Falsus procurator]

§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

 

(…)

Art. 1091. [Prokura]

§ 1.Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2.Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

(…)

Art. 1094. [Prokura łączna albo samoistna]

§ 1.Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 2.Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

 

 

 

11.

Stan faktyczny:

Przedsiębiorca kończył pod Warszawą budowę nowego zakładu produkcyjnego. W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków polecił swojemu pracownikowi, aby udał się do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i zawarł w imieniu przedsiębiorcy stosowną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Pracownik był 17 letnim synem przedsiębiorcy i wylegitymował się dokumentem prokury samoistnej (uprawniającej do działania oddzielnie, samodzielnie), a dodatkowo – dokumentem (drugiego) pełnomocnictwa, z którego wynikało, że jest uprawniony do zawierania w imieniu przedsiębiorcy umów, których wartość zobowiązań nie przekracza w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych 100.000 zł brutto. Przedłożył też faktury za okres ostatnich 12 miesięcy z innego, o podobnej wielkości zakładu przedsiębiorcy, z których wynikało, że należności te nie przekroczyły w tym okresie kwoty 80.000 zł brutto. Pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów nabrali wątpliwości, czy mimo tego każde z pełnomocnictw będzie wystarczające. Jeden z pracowników zawnioskował o przedłożenie pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do czynności przekraczających zwykły zarząd, z kolei drugi pracownik – zawnioskował o pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do administrowania zakładem i zawierania umów na dostawę mediów. Z uwagi na wyjazd kilkutygodniowy wyjazd przedsiębiorcy za granicę, wspólnie uznali, że pewnym rozwiązaniem jest odczekać jeszcze kilka dni do osiągnięcia pełnoletniości prokurenta i będzie on mógł sam potwierdzić swoje czynności jako prokurent przedsiębiorcy.

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zagadnienia, które pełnomocnictwo będzie wystarczające do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb nowego zakładu produkcyjnego, jak też czy pełnomocnik może potwierdzić czynności złożone jako prokurent po osiągnięciu pełnoletniości.

Wyjaśnij rodzaje i zakres prokury (jako pełnomocnictwa), korzyści ze stosowania prokury oraz niebezpieczeństwa w jej stosowaniu w obrocie gospodarczym, dla udzielającego jej przedsiębiorcy oraz dla kontrahentów.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne]

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

 

(…)

 

Art. 100. [Pełnomocnik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych]

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

 

(…)

 

Art. 103. [Falsus procurator]

§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

 

(…)

 

Art. 1092. [Forma prokury; prokurent]

§ 1.Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się.

§ 2.Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

(…)

Art. 1094. [Prokura łączna albo samoistna]

§ 1.Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 2.Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

 

12.

Stan faktyczny:

Przedsiębiorca jednoosobowy udzielił swojemu pracownikowi (przedstawicielowi handlowemu) pełnomocnictwa rodzajowego, do zawierania umów sprzedaży towarów o wartości jednorazowej transakcji nie większej niż 50 tys. zł. Pracownik wkrótce zamierzał zawrzeć małżeństwo i przeprowadzić się z przyszłym małżonkiem do jego rodzinnego miasta i tam znaleźć nową pracę. Przedsiębiorca odwołał udzielone przedstawicielowi handlowemu pełnomocnictwo, pozostawiając mu jednak dokument pełnomocnictwa, dopisując na dokumencie „proszę zatrzymać jako pamiątkę naszej długoletniej współpracy” i pod tym podpisał się. Pracownik ten, pozostając w okresie wypowiedzenia i wykorzystując zaległy urlop wypoczynkowy, spotkał jednak znanego mu kontrahenta przedsiębiorcy, zainteresowanego nabyciem znacznej ilości towarów, po cenie bardzo korzystnej dla przedsiębiorcy. Kontrahent pamiętał, że pracownik od lat pracował u przedsiębiorcy i dlatego od razu uzgodnił z nim warunki umowy. Pracownik, nie informując kontrahenta o odwołaniu pełnomocnictwa, zawarł imieniem przedsiębiorcy umowę sprzedaży towarów (dostrzegając możliwość zarobienia znaczącej prowizji od ceny transakcji), o czym natychmiast poinformował przedsiębiorcę. Okazało się jednak, że przedsiębiorca zgromadzone na magazynie towary sprzedał już na podstawie innych uprzednio zawartych umów – o czym nie wiedział odchodzący pracownik – i braknie mu towarów, gdyby chciał zrealizować także umowę zawartą przez tego pracownika w jego imieniu. Przedsiębiorca od razu skontaktował się z kontrahentem o wyjaśnił, że pracownikowi odwołał pełnomocnictwo w związku z końcem jego zatrudnienia i nie potwierdza umowy zawartej przez tego pracownika umowy. Kontrahent oświadczył jednak, że o odwołaniu pełnomocnictwa nic nie wiedział i zażądał od przedsiębiorcy wykonania umowy.

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zagadnienia, czy umowa została skutecznie zawarta, albo czy może wymaga potwierdzenia, a w każdym razie czy rodzi obowiązek odszkodowania?

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne]

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

 

(…)

 

Art. 102. [Obowiązek zwrotu dokumentu]

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

 

Art. 103. [Falsus procurator]

§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

 

(…)

 

Art. 105. [Osoba, której pełnomocnictwo wygasło]

Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

 

13.

Stan faktyczny:

Andrzej J., prowadzący działalność gospodarczą, i spółka partnerska "Janowski i partnerzy lekarze chirurdzy" w Rzeszowie zawarli umowę, zgodnie z którą spółka świadczyła na rzecz Roberta C.. usługi medyczne. Poza sporem jest, że na skutek błędu Dariusza S. będącego chirurgiem współpracującym ze spółką partnerską i (partnera w spółce) Andrzeja J. jedynie asystującego chirurgowi przy operacji, Robert C. doznał szkody podczas operacji. Robert C. nie wiedział jednak, jaką rolę odgrywał przy operacji każdy z chirurgów, bądź który z partnerów wykonywał operację, stąd pozwał o odszkodowanie zarówno spółkę, jak i wszystkich partnerów, domagając się zasądzenia solidarnie kwoty 200.000,00 zł.

 

Proszę ocenić zasadność roszczenia poszkodowanego Roberta C oraz wyjaśnić specyfikę odpowiedzialności odszkodowawczej spółki partnerskiej.

 

Mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa: art. 22 – art. 101 k.s.h.

 

 

14.

Stan faktyczny:

Grzegorz S. jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z umową spółki wysokość sumy komandytowej wynosi 40 000zł. Grzegorz S. zobowiązał się wnieść do spółki używany samochód wart 20000 zł, chociaż którego wartość została określona przez Grzegorza S. na 38 000 zł i tak tez wpisana do umowy spółki. Ponadto Grzegorz S. zobowiązał się do wniesienia wkładu w postaci pracy polegającej na świadczeniu na rzecz spółki usług porządkowych.

 

Przedstaw problematykę zasady wnoszenia wkładu komandytariusza do spółki oraz odpowiedzialności za zobowiązania w spółce komandytowej.

Czy propozycja komandytariusza świadczenia usług porządkowych może być przedmiotem wkładu do spółki komandytowej?

 

Mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa: art. 22 – 85 k.s.h. oraz art. 102 – art. 124 k.s.h.

 
Kazus: Grzegorz w spółce Drukuj Email
Dodany przez boino   
piątek, 24 listopada 2017 21:58

Stan faktyczny:

Grzegorz S. jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z umową spółki wysokość sumy komandytowej wynosi 40 000zł. Grzegorz S. zobowiązał się wnieść do spółki używany samochód wart 20000 zł, chociaż którego wartość została określona przez Grzegorza S. na 38 000 zł i tak tez wpisana do umowy spółki. Ponadto Grzegorz S. zobowiązał się do wniesienia wkładu w postaci pracy polegającej na świadczeniu na rzecz spółki usług porządkowych.

 

Przedstaw problematykę zasady wnoszenia wkładu komandytariusza do spółki oraz odpowiedzialności za zobowiązania w spółce komandytowej.

Czy propozycja komandytariusza świadczenia usług porządkowych może być przedmiotem wkładu do spółki komandytowej?

 

Mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa: art. 22 – 85 k.s.h. oraz art. 102 – art. 124 k.s.h.

 
Kazus: Pełnomocnictwo Drukuj Email
Dodany przez boino   
piątek, 24 listopada 2017 21:45

Stan faktyczny:

Przedsiębiorca kończył pod Warszawą budowę nowego zakładu produkcyjnego. W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków polecił swojemu pracownikowi, aby udał się do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i zawarł w imieniu przedsiębiorcy stosowną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Pracownik był 17 letnim synem przedsiębiorcy i wylegitymował się dokumentem pełnomocnictwa, z którego wynikało, że jest uprawniony do zawierania w imieniu przedsiębiorcy umów, których wartość zobowiązań nie przekracza w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych 100.000 zł brutto. Przedłożył też faktury za okres ostatnich 12 miesięcy z innego, o podobnej wielkości zakładu przedsiębiorcy, z których wynikało, że należności te nie przekroczyły w tym okresie kwoty 80.000 zł brutto. Pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów nabrali wątpliwości, czy mimo tego pełnomocnictwo będzie wystarczające. Jeden z pracowników zawnioskował o przedłożenie pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do czynności przekraczających zwykły zarząd, z kolei drugi pracownik – zawnioskował o pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do administrowania zakładem i zawierania umów na dostawę mediów. Dodatkowo zakwestionowali, że pełnomocnik ma dopiero 17 lat i dlatego umowa i tak wymagać będzie potwierdzenia przez przedsiębiorcę (mocodawcę).

 

 

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zagadnienia, które pełnomocnictwo będzie wystarczające do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb nowego zakładu produkcyjnego, jak też czy pełnomocnik może samodzielnie zawrzeć umowę w imieniu przedsiębiorcy, pomimo wieku?

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne]

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

(…)

 

Art. 100. [Pełnomocnik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych]

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

 

(…)

 

Art. 103. [Falsus procurator]

§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

 


Strona 1 z 33
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl