Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego Do rozwiązania Kazus: Postępowanie cywilne
Kazus: Postępowanie cywilne Drukuj Email
Dodany przez alicja16-16   
poniedziałek, 11 lipca 2016 17:53

1. Skład sądu
Rafał K. urodził z poważnym uszkodzeniem mózgu i wadą serca. Jego matka Krystyna K. w czasie ciąży chorowała na różyczkę. W związku z ryzykiem wystąpienia u dziecka ciężkiego uszkodzenia, zalecono jej wykonanie badań prenatalnych w celu ewentualnego wykrycia upośledzenia. Lekarz Sławomir S., analizując wynik badania, zapewniał matkę Krystynę K., że dziecko nie jest obarczone żadną chorobą. Od tej diagnozy matka Rafała K. uzależniła decyzję, czy urodzić dziecko. Koszty utrzymania Rafała K. są bardzo wysokie, gdyż wliczają się do nich koszty rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabiolitacyjnego, opłacanie pielęgniarki, koszty diety. Matka Rafała K. nie ma wystarczających środków na pokrywanie tych kosztów, a sam Rafał K. nigdy nie będzie w stanie prowadzić normalnego życia, nie odzyska sprawności fizycznej ani umysłowej. Krystyna K. wystąpiła przeciwko lekarzowi Sławomirowi S. z roszczeniem z tytułu wrongful birth o zapłatę odszkodowania. Złożyła w nim jednocześnie wniosek o rozpoznanie niniejszej sprawy w składzie ławniczym, gdyż jak uzasadniała, do jej rozstrzygnięcia oprócz wiedzy prawniczej niezbędny jest również „element” gwarantujący sprawiedliwości społeczną.
a) Czy taki wniosek jest dopuszczalny ?
b) Czy istnieje możliwość rozpoznania sprawy w składzie innymi niż przewidziany w ustawie ?
c) Kto o tym rozstrzyga i w jakiej formie ?
d) Czy od takiego rozstrzygnięcia przysługuje środek zaskarżenia ?
2. Wyłączenie sędziego
Sędziemu Krystianowi S. przydzielono sprawę o zniesienie współwłasności części wspólnej nieruchomości. Wnioskodawcą jest Igor H., który jako uczestników postępowania wskazał Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolorowy Kącik” w L., Daniela T. i Martę M. Sędzia Krystian S. zawiadomił przewodniczącego wydziału, w którym orzeka, o istnieniu podstawy do wyłączenia g ze sprawy z uwagi na fakt, iż zanim zaczął wykonywać zawód sędziego był radcą prawną zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”. Wniosek o wyłączenie złożyła również Spółdzielnia, wskazując na okoliczność, że sędzia nabył na własność mieszkanie z jej zasobów. Podobny wniosek złożył Daniel T., który wnosił o wyłączenie sędziego, gdyż rozpoznawał kilka lat wcześniej sprawę, w której w charakterze pozwanego występował Daniel T., a w której sędzia Krystian S. powziął wątpliwość co do zdolności procesowej pozwanego i zawiadomił o tym prokuratora w celu rozważenia, czy w interesie pozwanego nie leży jego ubezwłasnowolnienie. A ponadto w tej sprawie zapadło niekorzystne dla Daniela T. rozstrzygnięcie. Wniosek o wyłączenie sędziego złożyła także Marta M. Wskazała na jego uzasadnienie, iż sędzia Krystian S. pozostaje w bliskich kontaktach towarzyskich z siostrą wnioskodawcy Igora H. Wszystkie wnioski zostały złożone w toku postępowania.
a) Kto i w jakim trybie rozstrzyga o wyłączeniu sędziego ?
b) Czy dojdzie do wyłączenia sędziego Krystiana S., jeśli tak to która z wymienionych przyczyn daje ku temu podstawę ?
c) Jakie muszą być spełnione wymogi, gdy strona nie złożyła wniosku niezwłocznie po tym, jak przyczyna powstała ?
d) Czy na rozstrzygnięcie co do wniosku o wyłączenie sędziego przysługuje środek zaskarżenia ?
e) Czy zaskarżeniu podlega rozstrzygnięcie wydane w wyniku zawiadomienia dokonanego przez samego sędziego ?
f) Jakie czynności może podejmować sędzia, w stosunku co do którego toczy się postępowanie o wyłączenie ?
3. Zdolność procesowa
Radosław W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Radosław W. BIUREX”, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 005643, dostarczał materiały biurowe do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. Ostatnie zamówienie zostało zrealizowane w całości, pomimo to OIRP w W. nie uregulowała należności wynikającej z faktury VAT. Radosław W. zdecydował się, ze wystąpi do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty. Jako pozwanego oznaczył Dziekana OIRP w W. Uważał, że skoro dysponuje fakturą, roszczenie pieniężne, jakiego się domaga, zostanie zrealizowane bez żadnych przeszkód. Tymczasem Sąd Rejonowy W. wydał postanowienie o odrzuceniu pozwu z powodu braku zdolności sądowej i procesowej po stronie pozwanego.
a) Czy sąd słusznie uznał, że Dziekan OIRP nie posiada zdolności sądowej i procesowej ?
b) Czy nie można było uzupełnić braków zdolności sądowej i procesowej na podstawie artykułów kpc ?
c) Czy sąd powinien był pouczyć, zgodnie z trescią zawartą w art. 5 kpc o istnieniu innej strony, która powinna być właściwa jako strona ?
d) Jaki podmiot powinien być pozwany w przedmiotowej sprawie ?
4. Współuczestnictwo w sporze
W dniu 17.12.2007 r. została zawarta umowa najmu samochodu marki X pomiędzy Janem K. – najemcą, a Władysławem B. i Piotrem B., którzy byli współwłaścicielami wyżej wymienionego pojazdu. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedstawionym powyżej kontrakcie czynsz miał wynosić 4.500, 00 zł/miesięcznie i płatny był z góry do 10. dnia każdego miesiąca. W związku z tym, iż przedmiot najmu przedstawił bardzo dużą wartość rynkową, strony postanowiły, że najemca a Jan K. zapłaci z góry kwotę o równowartości czterech czynszu najmu. Najemca zgodnie z zapisami zawartymi w kontrakcie uiścił wyżej wymienioną kwotę jeszcze przed wydaniem pojazdu. Niestety zaraz po dokonaniu płatności przez Jana K. okazało się, że wynajmujący najpierw nie byli w stanie odnaleźć kluczyków do wynajętego pojazdu, następnie zaginęły dokumenty tego samochodu. W związku z tym, iż do dziś przedmiot najmu nie został wydany, a Jan K. nie otrzymał w zamian innego samochodu odpowiadającego standardowi pierwotnie wynajętego auta, ani też nie otrzymał zwrotu wpłaconych pieniędzy, postanowił wystąpić do sądu z powództwem, w który, chce wykorzystać instytucje rei vindicatio.
a) Z jakiego rodzaju współuczestnictwem mamy do czynienia i dlaczego ?
b) Czy Jan K. aby skutecznie dochodzić roszczenia o wydanie przedmiotu najmu powinien pozwać zarówno Władysława B. jak i Piotra B. ?
c) Czy współuczestnictwo występującej w tej sprawie wynika z istoty stosunku prawnego czy też z ustawy ?
d) Przy założeniu, że Jan K. pozwał oby współwłaścicieli o wydanie przedmiotu najmu, czy wydany w tej sprawie wyrok będzie niepodzielnie dotyczył oby wynajmujących ?
5. Współuczestnictwo w sporze
W dniu 15.01.2008 r. doszło do wykolejenia pociągu PKP jadącego na trasie Wrocław-Warszawa Wschodnia. W wyniku tego zdarzenia wiele osób zostało rannych w tym Janina P., Wojciech Z. oraz Witold D. Stopień uszkodzenia ciała każdego z osobna był inny. Najbardziej poszkodowana była Janina P. która jako pierwsza wystąpiła z propozycją żądania odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za wypadek. Jak wynikało z ekspertyzy biegłego z zakresu ruchu drogowego, przyczyna wypadku było uszkodzenie lokomotywy na skutek niepodejmowania należytych zabiegów konserwujących pociąg. W związku z powyższym trójka pasażerów postanowiła pozwać PKP sp. z o.o. o odszkodowanie. Janina P. zażądała go w wysokości 80 tyś. zł, Wojciech P. dochodził odszkodowania w wysokości 25 tyś. zł., a Witold D. zażądał 5 tyś. zł. Na pierwszej rozprawie pozwany wskazał, że to nie on ponosi odpowiedzialność za zaistniały wypadek, tym samym nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Jednocześnie PKP sp. z o.o. złożyła wniosek o wezwanie do wzięcia udziału w sprawie PKP SA, wskazując że to jest właściwa osoba prawna od której określone w pozwie roszczenia mogą być dochodzone.
a) Jakiego rodzaju współuczestnictwo zachodzi postronnie powodowej ?
b) Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo i miejscowo do rozpoznania dochodzonych roszczeń ?
c) Czy współuczestnicy wstępujący po stornie powodowej będą mogli uiścić jedną opłatę od wnoszonego pozwu ?
d) Czy wszystkie roszczenia będą rozpoznawane w jednej sprawie ?
e) Jakiego rodzaju współuczestnictwo mamy p stronie pozwanej ?
f) Jak należy przy uwzględnianiu powyżej podanego stanu faktycznego obliczyć wartość przedmiotu sporu ?
6. Kumulacja roszczeń
Pozwem z 12.04.2008 r. powód Jan K. wniósł o przywrócenie utraconego posiadania mieszkania i o odszkodowanie za bezumowne z niego korzystanie.
a) Jakie czynności powinien podjąć przewodniczący ?
b) Omów przesłanki dopuszczalności kumulacji roszczeń w postępowaniu cywilnym
c) Czy możliwa jest jednoczesna kumulacja przedmiotowa i podmiotowa?
d) Czy można jednym pozwem dochodzić: zasądzenia odszkodowania i ustalenia odpowiedzialności na przyszłość ? zasądzenia odszkodowania i ochrony posiadania ? orzeczenia rozwodu i zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną ? rozwiązania spółki cywilnej i rozliczenia między wspólnikami ?
7. Pełnomocnicy procesowi
W kancelarii radcy prawnego Witolda K. jednym ze stałych klientów jest Zbigniew J., który przede wszystkim korzysta z pomocy prawnej, świadczonej przez kancelarię w zakresie związanym z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. W związku z licznymi sprawami gospodarczymi, jakie kancelaria radcy pranego Witolda K. prowadzi w imieniu wyżej wymienionego klienta, ten ostatni udzielił radcy prawnemu pełnomocnictwa ogólnego, do prowadzenia wszelkich spraw przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. W trakcie pomyślnie układającej się współpracy, Zbigniew J., w związku z poważnymi kłopotami małżeńskimi postanowił złożyć pozew o rozwód. W związku tym że przedmiotem postępowania miałoby być ustalenie kto jest winnym trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, zdecydował się na fachową pomoc prawną. Telefonicznie skontaktował się z radcą prawnym Witoldem K. i przekazał mu informacje, że chce aby był jego pełnomocnikiem w sprawie o rozwód. Mecenas Witold K. wyraził zgodę na poprowadzeni sprawy o rozwód swojego stałego klienta. Podczas kolejnych rozmów telefonicznych zostały ustalone szczegóły rozprawy.
a) Czy radca prawny Witold K. ma upoważnienie do zastępowania Zbigniewa J., w postępowaniu którego przedmiotem jest rozwiązanie małżeństwa przez orzeczenie rozwodu na podstawie posiadanego pełnomocnictwa ?
b) Czy Zbigniew J. mógł udzielić pełnomocnictwa telefonicznie ?
c) Czy pełnomocnictwo z zakresu spraw gospodarczych upoważnia radcę prawnego do złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa ?
d) Czy pełnomocnictwo Witolda K. upoważnia go do działania w imieniu mocodawcy w postępowaniu egzekucyjnym ?
8. Pełnomocnicy procesowi
Sąd Rejonowy w L., I Wydział Cywilny rozpoznawał sprawę z powództwa Bogdana L. przeciwko małżonkom Janinie K. i Michałowi K. o zapłatę. Każda ze stron korzystała z profesjonalnej pomocy prawnej, wykonywanej na rzecz powoda przez adwokata Leona Z. (adwokat Leon Z. wykonywał swój zawód w spółce jawnej pod firmą Leon Z. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych „Temida”), natomiast w imieniu i na rzecz pozwanego działał radca prawny Marian W. (radca prawny Marian W. wykonywał swój zawód w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mariana W.) Na pierwszej rozprawie okazało się, ze pełnomocnik strony powodowej został nienależycie umocowany. W związku z tym, że nieuwzględnienie takiej okoliczności stanowiłoby przyczynę nieważności postępowania, sąd postanowił dopuścić tymczasowo do udziału w sprawie Leona Z. jako pełnomocnika powoda i wyznaczył mu 7-dniowy termin do przedstawienia pełnomocnictwa lub zatwierdzenia czynności przez stronę. Jednocześnie na tej samej rozprawie radca prawny Marian W., złożył oświadczenie o uznaniu powództwa.
a) Pod jakim rygorem zostało wydane postanowienie w sprawie tymczasowego dopuszczenia do udziału w sprawie adwokata Leona Z. ?
b) Czy to postanowienie jest zaskarżalne ?
c) Czy w sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządziłby i wniósł adwokat lub radca prawy, który nie miał umocowania do dokonania takiej czynności procesowej, dopuszczane jest uzupełnienie tego braku w zakresie pełnomocnictwa poprzez zatwierdzenie opisanych czynność przez strony ?
d) Czy małżonkowie Janina K. i Michał K. mogą odwołać oświadczenie swojego pełnomocnika ?
e) Czy odwołanie takiego oświadczenia, jakie złożył radca prawny Marian W., może stanowić uzasadnienie podstaw środka odwoławczego wniesionego od orzeczenia, które zostało wydane na skutek tego oświadczenia ?
9. Pełnomocnicy procesowi
Do Sądu Rejonowego w Legnicy wpłynęła apelacja, wniesiona od wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 12.03.2013 r. w spawie o ustalenie istnienia umowy. Orzeczenie sądu I instancji uwzględniało żądania zgłoszone w powództwie przez Józefa K., reprezentowanego w niniejszym sporze przez adwokata Jolantę G-K. Ponieważ strona pozwana – spółka PLONEX sp. z o.o. – twierdziła, iż stosunek umowy pomiędzy powodem a pozwanym nie istnieje, a ponadto Sąd Rejonowy w Lublinie dopuścił się poważnych uchybień procesowych, mających wpływ na wynik sprawy, na skutek wniesionego środka odwoławczego zaskarżona wyżej wymienione orzeczenie w całości. Apelacja została sporządzona przez należycie umocowanego do dokonania tego typu czynności procesowej profesjonalnego pełnomocnika – r.pr. Jana B. Józef K. nie będąc zadowolonym ze współpracy z adw. Jolantą G-K. wypowiedział jej pismem z 15.04.2013 r. pełnomocnictwo, nie zawiadamiając o tym sądu, gdyż uznał że taki obowiązek spoczywa na adwokacie, który w przedmiotowej sprawie nie przekazał takiej informacji do właściwego sądu. Jednocześni w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego, w niemniejszej sprawie zakończyło się postępowanie upadłościowe prowadzone względem pozwanego. W dniu 20.06.2013 r. wydane zostało postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki PLONEX Sp. z o.o., a syndyk masy upadłości spółki zawiadomił o tym Sąd Okręgowy w Legnicy.
a) Jaki skutek rodzi wypowiedzenie pełnomocnictwa Jolancie G-K. i niezawiadomienie o tym sądu właściwego ze względu na zawisłość sprawy ?
b) Kto może skutecznie zawiadomić sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ?
c) Czy adwokat Jolanta G-K była zobowiązania do zawiadomienia sądu o wypowiedzeniu jej pełnomocnictwa ?
d) Do kogo powinno być zaadresowane oświadczenie woli o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do sądu czy do pełnomocnika ?
e) Z jaką chwilą wygasa pełnomocnictwo adwokata Jana B. ?
f) Jakie czynności powinien podjąć pełnomocnik Jan B. po ogłoszeniu upadłości spółki PLONEX Sp. z o.o.
10. Przesłanki procesowe
Izabella G. przez kilka lat była związana z Samirem A. obywatelem Tunezji. Mieszkali razem w Polsce w K., gdzie Samir A. był zatrudniony w Wyższej Szkole Biznesu. Z tego związku w 2012 r. urodziła się córka Jasmin A. W 2013 r. Samir A. wyjechał na stałe do Niemiec. Aktualnie jest wykładowcą na Uniwersytecie w Bielefeld. Izabella G. wraz z córką nadal zamieszkuje w K. Początkowo Samir A. dobrowolnie przysyłał na konto Izabelli G. pieniądze tytułem alimentów na Jasmin A. Od stycznia 2015 r. przestał jednak łożyć na utrzymanie córki. Izabella G. wniosła do Sądu Rejonowego w K. pozew o zasądzenie alimentów od Samira A. na rzecz małoletniej Jasmin A. Jako miejsce zamieszkania pozwanego wskazała jego adres w Bielefeld w Niemczech. Pozwany Samir A. złożył do Sądu Rejonowego w K. odpowiedź na pozew, w której wniósł o odrzucenie pozwu z uwagi na brak jurysdykcji krajowej. W uzasadnieniu wskazał, że jest obywatelem Tunezji i nie ma miejsca zamieszkania w Polsce.
a) Czy sąd powinien uwzględnić zarzut pozwanego ? Jakie kroki powinien podjąć sąd w przedmiotowej spawie ?
11. Przesłanki procesowe
Komornik podczas prowadzonej przeciwko Pawłowi S - dłużnikowi Banu Zachodniego – egzekucji dokonał zajęcia ruchomości znajdujących się w wynajmowanym przez Pawła S. mieszkaniu. Między innymi dokonał zajęcia znajdującego się w mieszkaniu komputera. Po upływie 10 dniu od zajęcia Andrzej K. – współlokator Pawła S. wniósł do Sądu Rejonowego pozew o zwolnienie spod egzekucji zajętego komputera, wskazując, iż jest on jego własnością. Jako stronę pozwaną oznaczył Bank Zachodni SA Oddział w Z. ul. N. Podczas pierwszej rozprawy pełnomocnik strony pozwanej, złożył do akt pismo procesowe (wraz z odpisem dla powoda), w którym zażądał odrzucenia pozwu, z uwagi na brak zdolności sądowej strony pozwanej, w uzasadnieniu wskazując, iż oddział Banku nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może być stroną postępowania. Sąd zobowiązał powoda do złożenia odpowiedzi na pismo pozwanego banku.
a) Jak należy rozumieć pojęcie zdolności sądowej ? i jak ma się ona do zdolności prawnej ?
b) Co to jest legitymacja procesowa i jakie są jej rodzaje oraz skutki jej braku ?
c) Czym różni się brak strony od braku zdolności sądowej lub legitymacji procesowej ? jakie sąd skutki tych braków ?
d) Czy mylne oznaczenie strony pozwanej może zostać uzupełnione ?
e) Wskaż podmiotu które posiadają zdolność sądową ?
f) Czy istnieją podmioty (niebędące osobami fizycznymi) posiadające zdolność sądową pomimo braku osobowości prawnej ? proszę podać kilka przykładów ?
g) Czy zasadny jest zarzut podniesiony przez pełnomocnika baku ? i czy jego argumentacja jest prawidłowa ?
h) Z jakiego rodzaju brakiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie i czy brak ten może zostać naprawiony a jeśli tak to w jaki sposób ?
12. Doręczenia
W dniu 14.05.2007 r. powód Antoni N. wniósł przeciwko Romanowi R. pozew w którym domagał się zapłaty na jego rzecz kwoty 20 tyś. zł wraz z odsetkami od dnia wydania wyroku. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że będąc gościem na przyjęciu u Romana S., zorganizowanym z okazji jego urodzin około godziny 23 został poważnie zraniony i poparzony przez petardę, którą wystrzelił powód świętujący urodziny. Wskazał on, że żądana kwota ma pokryć koszty leczenia szpitalnego w tym koszt operacji plastycznej w prywatnej klinice. Dołączył do pozwu także rachunki przeprowadzonych zabiegów. Przewodniczący zorientowawszy się, że pozew nie zawiera braków formalnych ani fiskalnych, zarządził doręczenie jego odpisu pozwanemu wraz z wyznaczeniem terminu rozprawy. Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, nie był on także obecny na rozprawie, zaś w aktach znajdowało się potwierdzenie odbioru pisma przez córkę pozwanego. W tym samym dniu sąd wydał wyrok zaoczny w którym zasądził od Romana R. żądaną kwotę wraz z odsetkami. W dniu 18.07.2007 córka pozwanego nie informując o tym ojca odebrał odpis powyższego wyroku zaocznego. Roman R. podczas szukania potrzebnych mu dokumentów, znalazł przypadkowo w dniu 4.08.2007 r. odpis wyroku zaocznego. Następnego dnia złożył w sądzie sprzeciw przytaczając w uzasadnieniu m.in. okoliczności mające obalić domniemanie skuteczności doręczenia mu wyroku zaocznego tj. że dorosły domownik który odebrał przesyłkę zawierająca odpis orzeczenia, nie oddał mu jej a w związku z tym nic nie wiedział o toczącym się postępowaniu. Z ostrożności procesowej złożył on również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego.
a) Co powinien zrobić sąd ?
b) Czy uzasadnione jest składanie wniosku o przywrócenie terminu gdy storna jednocześnie kwestionuje skuteczność doręczenia jej pisma procesowego ?
c) Czy dorosły domownik, o którym mowa w art. 138 kpc oznacza pełnoletniego domownika ?
d) Czy możliwe jest doręczenie odpisu pisma procesowego w miejscu pracy dorosłemu domownikowi adresata ?
e) Czy pocztowy dowód doręczenia adresatowi przesyłki sądowej stanowi dokument urzędowy, prywatny, czy w ogóle nie jest dokumentem w znaczeniu procesowym ?
f) Proszę wskazać w jakiej dacie nastąpi doręczenie pisma procesowego, które zostało awizowane pierwszy raz w dniu 4.07.2012 r. a po raz drugi w dniu 12.07.2012 r., a adresat odebrał je w dniu 21.07.2012 r., gdyż przesyłka znajdowała się jeszcze w placówce pocztowej operatora publicznego ?
g) W jakim dniu następuje doręczenie pisa procesowego, które zostało złożone w placówce pocztowej operatora publicznego, gdyż adresat odmówił jego przyjęcia ?
13. Terminy
Pozwany Jerzy L. dnia 3.02.2014 r. otrzymał uzasadnienie wyroku sądu II instancji, oddalającego wniesiona przez niego apelację w sprawie z powództwa Krzysztofa S. o zapłatę 100 tyś zł. Jerzy L. zarówno w postępowaniu przed sądem I instancji jak i przed sądem II instancji, działał osobiście bez pełnomocnika. Ponieważ 4 lipca wyjeżdżał do pacy do Irlandii, postanowił że dopiero po powrocie zajmie się znalezieniem adwokata który sporządzi skargę kasacyjną w jego sprawie. Dnia 1 września Jerzy S. wrócił do Polski i następnego dnia w drodze do Kancelarii Adwokackiej został potrącony przez samochód. W skutek wypadku stracił przytomność, został odwieziony do szpitala, gdzie stwierdzono
złamanie prawej kości udowej, stłuczenie całego ciała i wstrząśnienie mózgu. Po 2 tygodniach Jerzy L. został wypisany ze szpitala i tego samego dnia udał się do adwokata z prośbą o poradę prawną, czy w tej sytuacji możliwe będzie wniesienie skargi kasacyjnej.
a) Jaki charakter ma termin do wniesienia skargi kasacyjnej ? ile on wynosi i od jakiego dnia się liczy ?
b) Jakie są zasady przywracania terminów ?
c) Znajdź orzeczenia SN na które może się powołać adwokat Jerzego L. w uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu.
d) Przygotuj projekt uzasadnienia postanowienia sądu odmawiającego przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej skargi (powołując się na argumenty z literatury i orzecznictwa) (skrótowo).
14. Postepowanie pojednawcze
Klaudia W. i Tomasz Z. – studenci II roku prawa, dnia 9.06.2009 r. zobowiązali się na piśmie wobec świadka Katarzyny W. do zawarcia związku małżeńskiego, pod warunkiem że po ukończeniu przez każdą ze stron 30 roku życia będą pozostawać w stanie wolnym. W razie niewykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron strony zastrzegły karę umowną w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia tej strony z której winy nie doszło do zawarcia związku małżeńskiego płatną na rzecz drugiej strony. Dnia 30.01.2013 r. swoje 30 urodziny obchodziła Klaudia, natomiast Tomasz 30 lat skończył 6.07.2013 r. Żadne z nich nie pozostawało w tym dniu w związku małżeńskim. W dniu urodzin Tomasza Z. zjawiła się u niego Klaudia W. domagając się wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Tomasz Z. odmówił zarówno zawarcia związku małżeńskiego z Klaudią jak i zapłaty kary umownej. W tej sytuacji Klaudia W. oświadczyła, że spotkają się w sądzie. Dnia 8.07.2013 r. do Sądu Rejonowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Tomasza do zawezwania Klaudii do zawarcia ugody następującej treści „Tomasz Z. zobowiązuje się do zapłaty Klaudii W. kwoty 18 tyś. zł. równowartości 2-miesięcego wynagrodzenia” , zaś Klaudia W. oświadcza, że kwota ta w całości wyczerpuje jej roszczenia w stosunku do Tomasza Z. Sąd wyznaczył posiedzenie pojadnawcze na dzień 18.08.2013 r. w toku posiedzenia doszło do zawarcia ugody o treści zaproponowanej przez Tomasza Z. Ugoda została wpisana do protokołu posiedzenia i podpisana prze obie strony.
a) W jakich sprawach dopuszczalne jest zawarcie ugody ?
b) Czy w niniejsze sprawie ugoda była dopuszczana ?
c) W jaki sposób Tomasz Z. może uchylić się od skutków prawnych zawartej ugody ?
d) Kiedy sąd uznaje sąd za ugodę za niedopuszczalna ?
e) Co stanie się w przypadku jeśli zawarcie ugody nie doszłoby do skutku, a Klaudia W. wystąpiłaby z pozwem przeciwko Tomaszowi Z – jakie rozstrzygnięcie podjąłby sąd ?
15. Pozew
Spółdzielnia mieszkaniowa – „Zielona Oaza”, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 00000898, ustanowiła prokurenta Jakuba Z. Po zapoznaniu się z sytuacja finansowa spółdzielni, prokurent stwierdził, że lokator członek spółdzielni Leon C. – nie płaci od 6 miesięcy czynszu. Jakub Z. udzielił adwokatowi Maciejowi S. pełnomocnictwo do prowadzenia w imieniu spółdzielni sprawy o zapłatę należnego czynszu przeciwko Leonowi C. Adwokat wniósł pozew o zapłatę załączając do niego udzielone mu przez Jakuba Z. pełnomocnictwo i uwierzytelnione przez niego kserokopie odpisu z rejestru KRS. Wyrokiem z dnia 14.03.2014 r. Sąd Rejonowy w O. zasadził od Leona C. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej „Zielona Oaza tytułem zalegania czynszu, kwotę 3 tyś zł wraz z ustawowymi odsetkami. Leon C. z wyrokiem tym nie zgodził się i wywiódł apelację, w której podniósł zarzut nieważności postepowania polegający na tym, że pełnomocnik powoda był nienależycie umocowany.
a) Czy brak pełnomocnictwa stanowi brak formalny pozwu ?
b) Czy przewodniczący w postępowaniu apelacyjnym może wezwać stronę do uzupełnienia braków formalnych pozwu ?
c) Czy zarzut jest zasadny ?
d) Czy z takim zarzutem może występować przeciwnik strony która była niewłaściwie reprezentowana ?
16. Zarzuty od nakazu zapłaty
Nakazem zapłaty z 4.6.2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy nakazał pozwanym Marianowi Z. i Piotrowi P. i Janowi K. – wspólnikom spółki cywilnej „ZŁOM S.C” aby zapłacili na rzecz powoda XYZ Sp. z o.o. kwotę 12 tyś zł. wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania. Nakaz zapłaty został wydany na podstawie dołączonej do pozwu i podpisanej przez stronę pozwaną Faktury VAT. Nakaz zapłaty zaskarżył w całości Marian Z., zarzucając niedopuszczalność drogi sądowej, bowiem strony w aneksie do umowy będącej podstawą roszczeń powoda zawarły klauzulę o poddaniu wynikłych z niej sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
a) Czy Marian Z. posiadał legitymację do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty ?
b) Jak powinno brzmieć żądanie zawarte w zarzutach od nakazu zapłaty – o co powinien wnosić Marian Z. ?
c) Na jakim posiedzeniu sąd rozpoznaje zarzuty od nakazu zapłaty ?
d) Jak będzie brzmiała sentencja sądu w przypadku gdy zarzuty Mariana Z. okażą się uzasadnione ?
e) Czy sąd wyda wyrok czy postanowienie ?
f) Czy orzeczenie sądu wywrze skutki prawne wobec Piotra P. i Jana K. (jaki rodzaj współuczestnictwa zachodzi między pozwanymi) ?
g) Z jakich środków prawnych mogą skorzystać Piotr P. i Jan K. którzy nie wnieśli zarzutów od nakazu zapłaty ?
17. Sprzeciw od wyroku zaocznego
Do Sądu Rejonowego w P. Wydziału Gospodarczego wpłynął sprzeciw strony pozwanej od wydanego przez ten Sąd wyroku zaocznego, którym Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego obowiązek zapłaty 37 500 zł wraz z odsetkami. Sprzeciw został sporządzony i wniesiony przez pełnomocnika strony pozwanej – adwokata, który dołączył do sprzeciwu odpis dla strony przeciwnej oraz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Sprzeciw opłacono w znakach opłaty sądowej.
a) Ustal wysokość opłaty od sprzeciwu
Sąd rejonowy na posiedzeniu niejawnym powołując się na art. 4798a par. 5 kpc odrzucił sprzeciw z powodu braku formalnego polegającego na niedołączeniu do pełnomocnictwa odpisu z KRS lub innego dokumentu wskazującego umocowanie organu uczulającego pełnomocnictwa.
b) Czy postanowienie sadu jest słuszne ?
c) Kiedy sąd odrzuca sprzeciw ?
d) Jaki jest termin do wniesienia sprzeciw ?
e) Kto posiada legitymację do jego wniesienia ?
f) Jakie wymogi formalne musi spełnić sprzeciw ?
g) Jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego ?
18. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
Witold B, został w dniu 12.12.2014 r. zatrudniony na stanowisku spawacza przez przedsiębiorców Jana G., Czesława W. i Roberta B., prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „Jan G. Czesław W. Robert B. – REMONTEX s.c” w G. podstawą zatrudnienia była umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Zakład pracy znajdował się w Grudziądzu, a praca była wykonywana w Toruniu. W dniu 12.09.2015 r. Witold B. otrzymał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy. Witold B. uznał że wypowiedzenie zostało dokonane z naruszenie przepisów prawa pracy i w związku z ty, wniósł powództwo do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
a) Jaki sąd będzie właściwy rzeczowo i miejscowo do wniesienia pozwu ?
b) Jak powinien Witold B. oznaczyć stronę pozwaną ?
c) Jaka będzie wartość przedmiotu sporu ?
d) Czy Witold B jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek opłat sądowych w związku z wytoczonym powództwem ?
e) Czy pełnomocnikiem Witold B. może być przedstawiciel związku zawodowego do którego Witold B. nie należy ?
f) Czy sąd zobowiązany jest do wstępnego badania sprawy ?
g) W jakiej sytuacji sad musi podjęć czynności wyjaśniające ?
h) Czy istnieją jakieś ograniczenia w zakresie przeprowadzania dowodu z przesłuchania Witolda B. ?
19. Postępowanie upominawcze
Powód Walenty P. w pozwie skierowanym do Sądu Rejonowego w W. domagał się zasądzenia od Jerzego W. roszczenia pieniężnego w wysokości 5000 zł. Żądanie zostało uwzględnione i sąd wydał nakaz zapłaty. Jerzy W. nie zaspokoił roszczenia powoda, tylko wniósł sprzeciw od wydanego w sprawie nakazu zapłaty. Sprzeciw ten jednak został omyłkowo złożony przez pozwanego do niewłaściwego sądu; ten ostatni po stwierdzeniu swojej niewłaściwości przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w W.
a) Czy w celu wydania nakazu zapłaty powód Walenty P. powinien był złożyć wniosek w tym zakresie ?
b) Od którego momentu można uznać na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, ze sprzeciw został wniesiony ?
c) Czy pozwany Jerzy W. a prawo do powoływania w toku dalszego postępowania innych dowodów niż te, które przedstawił w sprzeciwie ?
d) Czy konieczne jest wyznaczenie rozprawy ?
e) Czy dopuszczalne jest rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym ?
20. Postępowanie nieprocesowe – przepisy ogólne
Na rozprawie toczącej się przed Sadem Rejonowym w K. z wniosku Andrzeja N. o uznanie za zmarłego Zbigniewa N. tj. brata wnioskodawcy, swój udział w charakterze uczestnika postępowania zgłosiła Katarzyna S., twierdząc że jest zainteresowana rozstrzygnięciem w sprawie. Wnioskodawca zaprotestował przeciwko dopuszczeniu Katarzyny S. do udziału w postępowaniu. Robert N. będąc uczestnikiem postępowania od samego początku, poparł wniosek Katarzyny S. Sąd odmówił dopuszczenia Katarzyny S. do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu.
a) W jakiej formie orzeka sąd o odmowie dopuszczenia danej osoby do wzięcia udziału w postępowaniu nieprocesowym w charakterze uczestnika postępowania ?
b) Czy podmiotom przysługuje środek zaskarżenia od orzeczenia sądu ? Jeśli tak to czy przysługuje on tylko osobie ubiegającej się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy pozostałym uczestnikom postępowania nieprocesowego ?
c) Czy Katarzyna S. mogłaby wstąpić do tego postępowania w charakterze interwenienta ubocznego ?
d) Czy rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wzięcia udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania jest dla organu procesowego wiążące ?
21. Ubezwłasnowolnienie
W dniu 5 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w K. z wniosku Ilony M. orzekł postanowieniem o ubezwłasnowolnieniu całkowitym z powodu choroby psychicznej męża wnioskodawczyni Waldemara M. W toku postępowania przed Sądem Okręgowym został dla niego ustanowiony kurator w osobie Grzegorza N., gdyż organizacja społeczna do której zwrócił się sąd, wskazała na tę właśnie osobę jako najbardziej predysponowaną. W dniu 12 marca 2015 r. powyższe postanowienie zaskarżył Waldemar M., podnosząc iż choroba na która cierpi, nie ma charakteru trwałego i w okresie remisji może on bez trudności kierować swoim postępowaniem, w tym dokonywać wszelkich czynności prawnych, dlatego też bardzo krzywdzące dla niego jest orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu i w związku z tym wnosi o zmianę tego rozstrzygnięcia i oddalenie wniosku, ewentualnie o uchylenie niniejszego postanowienia i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W odpowiedzi na apelacje Waldemara M. wnioskodawczyni podniosła, iż apelacja męża jest sporządzona przez adwokata, który choć nie reprezentuje uczestnika, to jest jego kolegą za czasów szkolnych i dlatego przytacza nieprawdziwe okoliczności, gdyż mąż nie może pogodzić się z ubezwłasnowolnieniem. Wnioskodawczynie wskazała ponadto, że ustanowiony przed sądem I instancji kurator nie popiera wniesionej przez męża apelacji i w związku z tym apelujący nie może samodzielnie, w skuteczny sposób zaskarżyć postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.
a) Co powinien zrobić Sąd Okręgowy w K. ?
b) W jakim składzie orzeka sąd o ustanowieniu kuratora dla osoby której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnianie i jaki sąd będzie w tym przedmiocie właściwy ?
c) Czy postanowienie o ustanowieniu kuratora jest zaskarżalne ?
d) Wskaż różnice pomiędzy uprawnieniami kuratora oraz doradcy tymczasowego.
22. Dowody
Jan G. mieszka w domku w zabudowie szeregowej na przedmieściach Wrocławia. Z prawej strony sąsiaduje z Marcinem P, który jest adwokatem. Natomiast z lewej strony jego sąsiadem jest Piotr F., który od wielu lat ma zatargi sąsiedzkie. Jan G. bez zgody Piotra F. parkuje swój samochód na należącej do niego części działki. Piotr F. wielokrotnie zwracał się z prośbą do Jana G. by ten nie wjeżdżał na jego teren lecz ten nie reagował na jego prośby. Piotr F. wystąpił przeciwko Janowi G. do sądu z powództwem o ochronę naruszonego posiadania. Jan G. ustanowił adwokata Marcina P. za swojego pełnomocnika w sprawie. W toku postępowania Piotr F. złożył dowód o dopuszczenie dowodu z zeznań przesłuchanego w charakterze świadka Marcina P. Wniosek uzasadnił tym, że adwokat mieszka na tej samej ulicy i wielokrotnie widział, gdzie Jan G. stawia samochód. Sąd dopuścił dowód z przesłuchania Marcina P., który jednak odmówił składania zeznań, powołując się na tajemnicę adwokacką.
a) Czy adwokat Marcin P. miał prawo odmówić składania zeznań ?
b) Czy przysługiwało mu prawo do odmowy odpowiedzi na pytania ?
c) Czy sąd mógł dopuścić dowód z przesłuchania w charakterze świadka pełnomocnik procesowego strony ?
d) Czy postanowienie o dopuszczeniu wyżej wskazanego dowodu podlega zaskarżeniu ?


 

Komentarze   

 
#1 olatyl 2016-08-15 18:21
Alicja masz już odpowiedz?
Cytować
 
 
#2 alicja16-16 2016-08-17 21:46
nie czekam aż ktoś pomoże :(
Cytować
 
 
#3 Dadzia 2016-08-18 12:39
kazus 1
a) wniosek jest bezzasadny
b) w drodze wyjatku
c) 47§4 kpc
d) 394 kpc
Cytować
 
 
#4 Dadzia 2016-08-18 12:48
kazus 2
a) art 52 kpc - przeczytaj również art od 48-52 kpc
b) na podstawie art 49 plus dodaj fakty z kazusu dotyczace relacji sedziego i dalsze przykłady. Z mocy 48 kpc moze zostać wyłączony poprzez fakt, że zanim zaczął wykonywać zawód sędziego był radcą prawną zatrudnionym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”
c) art 50 kpc
d)nie
e) nie
f)Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego:
1) sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności;
2) nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie
w sprawie., Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej podstawie swojego
wyłączenia.
Cytować
 
 
#5 Dadzia 2016-08-18 12:49
chcecie jeszcze jakis?
Cytować
 
 
#6 dadzia 2016-08-18 15:47
Cytuję alicja16-16:
nie czekam aż ktoś pomoże :(

masz wszystko czy potrzebujesz jeszcze któryś kazus?
Cytować
 
 
#7 Darek 2016-08-18 16:34
a jak to wygląda w sytuacji kazusu numer 11 ? może ktoś się wypowiedzieć ? pozdrawiam
Cytować
 
 
#8 dudzińska 2016-08-18 17:53
Dadzia możesz podzielić się wszystkimi odpowiedziami?
Cytować
 
 
#9 Dadzia 2016-08-18 18:43
Cytuję Darek:
a jak to wygląda w sytuacji kazusu numer 11 ? może ktoś się wypowiedzieć ? pozdrawiam

Które pytanie z kazusu 11?
Cytować
 
 
#10 Darek 2016-08-18 21:29
e,f,g,h z 11 jeśli można :)
Cytować
 
 
#11 olatyl 2016-08-19 20:30
w razie czego mogę i ja wam coś podesłać, jakoś ogarniemy to wspólnymi siłami :)
Cytować
 
 
#12 krasnoludek 112233 2016-08-19 21:30
jest kauzus nr 1 i nr 2. Mo ze zrobimy następne, po kolei?
Cytować
 
 
#13 Joanna_stefańska 2016-08-21 16:31
Cytuję olatyl:
w razie czego mogę i ja wam coś podesłać, jakoś ogarniemy to wspólnymi siłami :)


olatyl możesz podesłać to rozwiązanie?
Cytować
 
 
#14 olatyl 2016-08-21 17:24
kazus 3
a) sad uznal słusznie
b) art. 202 KPC, art. 71 i 199 § 1 pkt 3 kpc, art. 174 § 1 pkt 1 kpc, art. 174 § 1 kpc.
c) powinien puczyc
d)Okręgowa Izba Radców Prawnych.
Cytować
 
 
#15 olatyl 2016-08-21 17:32
kazus 4
a) materialne
kazus 5
a) formalny
b) dla każdego bedzie inny ze wzgledu na wysokośc rozczen
c) nie moga, każdy oddzielnie
kazus 6
a) art. 191 kpc
kazus 7
a) nie ma
b) nie
kazus 8
a) 97 § 1 kpc
kazus 9
a)94 § 1
b)mocodawca, pełnomocik
c) tak
d)sygn. akt. III AUz 132 / 12
e)88 kpc, 101 § 1 i 2 kc
Cytować
 
 
#16 Joanna_stefańska 2016-08-21 17:34
Olatyl spadłaś z nieba! Masz wszystkie rozwiązania? Sporo czasu Ci one zajęły?
Cytować
 
 
#17 olatyl 2016-08-21 17:38
kazus 12
a) odrzucic
b) nie
c) tak
d)nie
e) tak
f) 21
g)47 § 1 i 2 kpa
kazus 13
a)3985 § 1 kpc
b)169-172 kpc.
c) znalazlam tylko takie ktore sa przeciw
kazus 14
a)art. 10 kpc , 917 i 918 kc
b)była
Cytować
 
 
#18 olatyl 2016-08-21 17:39
nie mam własnie wszystkich i licze na to ze ktos jeszcze pomoze :)
Cytować
 
 
#19 olatyl 2016-08-21 17:40
czasu na to jest potrzeba duzo a pozno otworzylam plik :D nie liczylam na taka ilosc...
Cytować
 
 
#20 Joanna_stefańska 2016-08-21 17:42
u mnie dokładnie to samo z tym, że jestem jakieś 12 kazusów za Tobą! Jak tylko dojdę dalej wrzucę swoje odpowiedzi!
Cytować
 
 
#21 krasnoludek112233 2016-08-21 17:58
kazus 17 pkt a) połowa opłaty
Cytować
 
 
#22 Rafał__ 2016-08-22 12:15
Ma ktoś z Was odpowiedzi na pytania 16, 18, 19, 20 i 21?
Cytować
 
 
#23 bimberek 2016-08-22 12:28
czesc, moze ktos mnie wesprzec z tymi kazusami?
PILNIE potrzebuje odpowiedzi
Cytować
 
 
#24 bimberek 2016-08-22 12:35
Cytuję Rafał__:
Ma ktoś z Was odpowiedzi na pytania 16, 18, 19, 20 i 21?

rafal, masz juz te kazusy? mozesz mi je wyslac? pomoz mi plise 8)
Cytować
 
 
#25 aleksandra.tyl 2016-09-14 13:43
podłącze się jeszcze :) czy ktoś może ma już odpowiedzi z prawa mediów?
1. Jaka prawda obowiązuje dziennikarza
2. Przestępstwa zniesławienia i zniewagi
3. Ochrona cywilnoprawna czci
4. Sprostowanie prasowe
5. Tajemnica dziennikarska
6. Dziennikarz publiczny pies łańcuchowy
7. Kontratyp wypowiedzi opisowej
8. Kontratyp wypowiedzi ocennej (krytyki)
9. Regulacje prasowe w Konstytucji RP
10. Zakaz kryptoreklamy
11. Prawo do prywatności
12. Hierarchia lojalności dziennikarza (szczególna zasada lojalności)
13. Wolność wypowiedzi w Systemie Rady Europy
14. Czym różni się zasada szczególnej staranności od zasady rzetelności
15. Onus probandi przy ochronie czci
Cytować
 
 
#26 elizabet666 2018-04-08 14:08
Witam, czy ktoś ma odpowiedź na kazus 16?
Cytować
 
 
#27 Athena 2018-08-15 18:06
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that
I acquire in fact loved account your blog
posts. Any way I'll be subscribing in your feeds and even I
success you get entry to persistently quickly.

Feel free to surf to my web page :: Сialis: https://costofcial.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl