Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego Do rozwiązania Kazus: Rzecznik Praw Obywatelskich PILNE
Kazus: Rzecznik Praw Obywatelskich PILNE Drukuj Email
Dodany przez pzywus   
poniedziałek, 31 lipca 2017 20:11

W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Witold W. wskazał, że Sąd

Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 28 lipca 2010 r.

oddalił jego powództwo w sprawie o zapłatę. Zamierzając zaskarżyć rozstrzygnięcie Sądu

wnioskodawca złożył wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Postanowieniem Sądu z

dnia 28 lipca 2010 r. zarządzono doręczenie wnioskodawcy kopii wyroku oraz oddalono

wniosek w części dotyczącej doręczenia uzasadnienia wyroku. Postanowienie w części

oddalającej wniosek zostało zaskarżone przez wnioskodawcę zażaleniem, które Sąd

Okręgowy w Warszawie oddalił. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że z

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika jednoznacznie, że ustawodawca

rozróżnia czynność, jaką jest sporządzenie uzasadnienia oraz czynność doręczenia

uzasadnienia – dla której ustawodawca nie przewiduje żadnego terminu. Treść art. 328 k.p.c.

oraz 331 k.p.c. nakłada na strony obowiązek złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia

orzeczenia, jeżeli domaga się ona jego doręczenia. Wobec tego, że wnioskodawca wniósł o

doręczenie wyroku z uzasadnieniem, które wobec braku stosownego wniosku, nie zostało

sporządzone – brak było przesłanek do uwzględnienia tak sformułowanego wniosku.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte pomimo powołania się przez wnioskodawcę

w zażaleniu na uchwałę Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2010 r. II PZP 7/10, zgodnie z którą

wniosek o doręczenie wyroku sadu pierwszej instancji z uzasadnieniem, wniesiony w

terminie określonym w art. 328 §1 k.p.c., z reguły stanowi równocześnie żądanie

sporządzenia tego uzasadnienia.

W piśmie do Rzecznika Witold W. podniósł, iż brak uzasadnienia wyroku utrudnia mu

sporządzenie apelacji, albowiem nie może szczegółowo odnieść się do wszystkich

obligatoryjnych elementów uzasadnienia orzeczenia wskazanych w art. 328 §2 k.p.c.

W ocenie wnioskodawcy przyjęta przez sądy obu instancji wykładnia omawianych

przepisów jest skrajnie formalistyczna, co w praktyce godzi w jego konstytucyjne prawo do

sądu oraz do zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

 

Jakie środki prawne może zastosować Rzecznik Praw Obywatelskich w opisanej

sprawie ?

1. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może wzruszyć kwestionowane orzeczenie, a

jeśli tak to w jakim trybie oraz jakie ewentualnie zarzuty może postawić w

środku zaskarżenia?

2. Czy poza środkami zaskarżenia konkretnego orzeczenia istnieją inne środki

prawne, które mógłby zastosować Rzecznik w opisanej sprawie?


 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl