Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa finansowego
Do rozwiązania
Kazus: Forma kwestionowania opinii biegłego Drukuj Email
Dodany przez marta123554   
wtorek, 28 listopada 2017 23:05

W postępowaniu podatkowym Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny budownictwa. Podatnik nie zgadza się z treścią tej opinii. Napisz informację/ poradę dla podatnika. Czy w ten sposób może udowodnić swoje racje kwestionując opinie biegłego? Jeśli tak sformułuj odpowiednie wnioski do organu podatkowego.

 
Kazus: Czy nastąpiło przemieszczenie? Drukuj Email
Dodany przez krissu8   
sobota, 04 lutego 2017 23:28

Uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu dwóch kazusów:

1) Niemiecka spółka, będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej w Niemczech transportuje towary ze swojego zakładu w Berlinie do polskiego magazynu, z którego dokonuje dostawy tych towarów na rzecz odbiorców w Polsce. Miejscem opodatkowania dostawy będzie:
a)Niemcy bowiem tam rozpoczął się transport towarów
b)Polska bowiem nie ma znaczenia, że towary został przetransportowane z Niemiec bowiem w tym wypadku dostawa następuje na terenie Polski
c)Niemcy, bowiem dostawcą jest niemiecki podatnik, dokonujący dostawy towarów z przemieszczeniem.


Spółka mająca siedzibę działalności gospodarczej w Niemczech, jest niemieckim podatnikiem podatku od wartości dodane. Nie posiada ona w Polsce ani siedziby ani też stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy czym jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w Polsce. Spółka ta świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - polskiemu podatnikowi VAT mającemu siedzibę działalności w Polsce. Umowa o świadczenie usługi zawarto w Niemczech. Jak należy opodatkować takie usługi?
a)Usługę tą jako świadczenie krajowe winny jest w Polsce rozliczyć niemiecki podatnik bowiem jest on zarejestrowany dla celów podatku VAT w Polsce
b)Usługę tą jaki import usług rozliczyć nabywca usługi w Polsce
c)Usługę tą powinien rozliczyć dostawca usług w Niemczech jako usługę krajową bowiem w Niemczech została zawarta umowa o świadczenie usługi.

Moim zdaniem:
- 1B ponieważ przekazanie prawa do rozporządzania jak właściciel następuje dopiero na Terytorium Kraju, czyli towar się nie przemieszcza.
- 2C ponieważ mamy do czynienie z B2C, czyli opodatkowanie w kraju siedziby dostawcy

 
Kazus: Kazuski z Vatu :) Drukuj Email
Dodany przez krissu8   
sobota, 04 lutego 2017 23:27

Witam, uprzejmie proszę o pomoc w rozwiązaniu następujących kazusów i zmianę mojej propozycji rozwiązania, jeśli jest błędna

1) Grzegorz T. zajmuje się prywatnym importem różnych przedmiotów, sprzedając je następnie na Allegro. Nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czy jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży?
a) Nie bo nie jest przedsiębiorcą
b)Tak bowiem zgodnie z ustawą jest podatnikiem 
c) Tak jeśli dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny

2) Samolot lecący z Indii do Francji ma miejsce międzylądowania w Warszawie oraz Berlinie. Dostawa towarów dokonana na odcinku Warszawa-Berlin podlega opodatkowaniu:
a)Francja
b)Niemcy
c)Polska

3)Podmioty prowadzące wyłącznie działalność rolniczą:
a)Traktuje się zawsze jak podatników VAT czynnych
b)Stają się podatnikami VAT czynnymi jeśli dokonają rejestracji
c)Nigdy nie traktuje się ich jako podatników VAT czynnych a zawsze jako "rolników ryczałtowych"

 
Kazus: Nadwyżka kursowa i darowizna Chudego. Drukuj Email
Dodany przez StudentkaPWSZ   
wtorek, 08 listopada 2016 19:35

Kazus 1.

W dniu 10.03.2010 r. z budżetu UE zostało przekazane na rzecz budżetu państwa 6,5 mld euro liczone po kursie NBP w wysokości 3,8 zł. Pieniądze wpłynęły na rachunek budżetu państwa. Następnie zostały przekazane na rzecz X, który transferował je na rzecz beneficjentów licząc po kursie 4,0 zł. W związku z zaistniałą różnicą kursową X uzyskał nadwyżkę, którą postanowił wydatkować na remont dachu budynku w którym mieści się siedziba X.
Pytanie 1 W jakiej formie organizacyjno- prawnej prowadzona jest X?
Pytanie 2 Czy sposób rozdysponowania nadwyżki przez X jest prawidłowy?

Kazus 2.

W sądzie apelacyjnym w Gdańsku toczy się proces przeciwko zoragnizowanej grupie przestępczej zwanej jako "Mafia Chudego". W trakcie procesu boss mafii- Chudy wiedząc o trudnej sytuacji finansowej wymiaru sprawiedliwości postanowił przekazać na rzecz sądu darowiznę w wysokości 1 mln zł. Oceń sytuację prawną z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych.

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu.

 
Kazus: Podetek od 20000 ha; 80-latkowie nie płacą podatku? Drukuj Email
Dodany przez madie72   
czwartek, 03 listopada 2016 22:17

kazus 1
Elektrowania wodna będąca spółką akcyjną jest posiadaczem samoistnym gruntu zajętego na zbiornik retencyjny o powierzchni 20 000 ha.
Pytanie: Jaki maksymalny podatek od nieruchomości w 2016r. zapłaci ta spółka akcyjna zgodnie ze stawkami obowiązującymi na 2016r?

kazus 2
Rada Gminy YR w drodze uchwały zwolniła od podatku od nieruchomości wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 80 roku życia.
Pytanie: Dokonaj oceny legalności tego zwolnienia z punktu widzenia przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 
Kazus: Środki na zabezpieczenie zamówienie (Prawo zamówień publicznych) Drukuj Email
Dodany przez kasiulinda   
niedziela, 08 maja 2016 11:26

1.Co należy rozumieć pod pojęciem środków na zabezpieczenia zamówienia? Czy np. umowa realizowana w ramach środków z UE jest podstawą do wszczęcia postępowania bez fizycznego posiadania tych środków – w pełnej wysokości, na koncie zamawiającego?

2. Czy można unieważnić przetarg jeżeli nie otrzyma się planowanego kredytu na wykonanie zadania? Czy można ogłosić przetarg jeżeli dopiero planuje się pozyskanie środków z kredytu i pod warunkiem uzyskania kredytu?

 
Kazus: Odliczenie podatku naliczonego Drukuj Email
Dodany przez agnieszka1234   
czwartek, 14 kwietnia 2016 21:30

Grzegorz Lis , przedsiebiorca prowadzacy handel hurtowy sprzetem AGD , dokonal sprzedazy pralek w liczbie 20 pMarri Nowak, ktora prowadzi sklep ze sprzetem Agd. Dostawa towarow miala miejsce 17 czerwca 2015 .. 13 lipca pan Grzegorz Lis wystawil fakture p. Marii Nowak na kwote 15 tys.  powodu zaniedban poczty faktura dotarla do odbiorcy z dwumiesiecznym opoznieniem.
Kiedy przedsiebiorca ( Maria Nowak ) bedzie mial prawo do odliczenia podatku naliczonego?

 
Kazus: Ordynacja podatkowa Drukuj Email
Dodany przez monilow   
czwartek, 10 marca 2016 11:14

1) Na podatniku podatku akcyzowego spoczywał obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za marzec 2009 roku do 25 kwietnia 2009 roku. Podatnik jednak nie złożył ani deklaracji ani nie uiścił kwoty podatku. W związku z powyższym organ wszczął postępowanie w sprawie. Decyzja określająca kwotę zobowiązania podatkowego została wydana 30 grudnia 2014 roku a jej doręczenie nastąpiło 15 stycznia 2015 roku. W tym czasie nie doszło do zawieszenia ani do przerwania biegu terminu przedawnienia. Czy w opisanym stanie faktycznym związanie podatkowe jest wymagalne, czy też doszło do jego przedawnienia? Wskaż podstawę prawną.

2) Karolina i Michał zawarli związek małżeński 5 maja 2008 roku. Sąd okręgowy w Warszawie 22 lipca 2012 roku rozwiązał małżeństwo Karoliny i Michała. Orzeczenie rozwodowe uprawomocniło się po upływie 21 dni. W okresie od stycznia 2012 r do grudnia 2013 r Michał nie uiszczał należności tytułem powstałych zobowiązań podatkowych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Strony nie zawierały żadnych umów dotyczących ich wspólności majątkowej. Jaki jest zakres odpowiedzialności Katarzyny za zobowiązania i zaległości podatkowe Rafała? Wskaż podstawę prawną.

3) Organ postanowieniem z dnia 10 stycznia 2013 r wszczął postępowanie wobec Konrada K. prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, w sprawie wymiaru podatku od towarów i usług z okresu od stycznia do czerwca 2011 r. W trakcie postępowania to jest 23 lutego 2013 r Konrad K. zmarł pozostawiając przy życiu żonę i dwoje małoletnich dzieci. Nie pozostawił testamentu. Żona Konrada K. nie złożyła, ani w swoim imieniu, ani w imieniu małoletnich dzieci oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Na postawie art. 201 par.1 pkt 1 o.p. organ zawiesił postępowanie. Jaki jest zakres odpowiedzialności małżonka oraz dzieci podatnika za zobowiązania podatkowe, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego dokonał wymiaru podatku? Kiedy organ podatkowy może podjąć postępowanie? Wskaż podstawę prawną.

 
Kazus: Kodeks karny skarbowy Drukuj Email
Dodany przez Anna111   
niedziela, 06 marca 2016 17:16

1). Prakseda J. prowadziła działalność gospodarcza w postaci spółki z.o.o. zajmującej się działalnością deweloperską. W ramach tej działalności budowała m.in. centrum handlowe w miejscowości W. Ponieważ koszty tego przedsięwzięcia były dość duże – przede wszystkim z uwagi na płace pracowników – Prakseda zaczęła szukać możliwości obniżenia tych kosztów. wówczas jeden z jej pracowników skontaktował ją z Zenobim G., który podobnież był specjalistą w tej dziedzinie. Zenobi G. zaproponował Praksedzie J., że wystawi kilka faktur na jej formę za usługi, które faktycznie nie zostały wykonane, co umożliwi jej obniżenie kosztów i zapłatę niższego podatku. Po krótkim wahaniu Prakseda zgodziła się na to.  Otrzymane od Zenobiego G. faktury nakazał zaksięgować, a następnie o wynikający  z nich podatek VAT obniżyła podatek, który należało wpłacić do Urzędu Skarbowego – zapłaciła też podatek niższy o 35.000 zł.

Kilka miesięcy później w spółce rozpoczęła się rutynowa kontrola podatkowa. Prakseda J. usłyszała rozmowę prowadzących ją urzędników, iż mają oni wątpliwości co do rzetelności i wiarygodności zarejestrowanych przez nią, a otrzymanych od Zenobiego G. faktur i wpadła w panikę.

 

Proszę wskazać, czy Prakseda swoim zachowaniem wypełniła znamiona jakiegoś przestępstwa z k.k.s, jeśli tak, to jakiego, jaki jest termin jego przedawnienia. Nadto proszę wskazać, jakie ma ona w zaistniałej sytuacji możliwości działania, aby ewentualnie uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej bądź zminimalizować jej skutki.

 

2). Gryzeldzie B. został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 76 § 2 k.k.s., które polegało na tym, iż na skutek przedstawienia przez nią w rocznym zeznaniu podatkowym PIT nieprawdziwych danych dotyczących posiadanych ulg otrzymała zwrot podatku w kwocie 20.000 zł. Po skonsultowaniu się ze swoim obrońca postanowiła rozważyć skorzystanie z możliwości tzw. dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

 

Biorąc pod uwagę, że Gryzelda B. jest nauczycielką i zarabia ok. 2500 zł netto, ma na utrzymaniu dwoje dzieci, a jej mąż jest obecnie zarejestrowany jako bezrobotny, proszę wskazać czy możliwe jest korzystanie przez nią z tej instytucji, a jeśli tak, to napisać projekt takiego wniosku

 
Kazus: Skutki błędnie zaadresowanej decyzji podatkowej. Drukuj Email
Dodany przez bloom24   
wtorek, 01 marca 2016 12:50

Student kierunku Doradztwo podatkowe na UMK w Toruniu, Michał W., zamieszkały w Toruniu, dnia 20 lutego 2016 r. otrzymał pocztą adresowaną do niego decyzję Prezydenta Miasta Szczecina ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2016 r. na kwotę 2 000 zł. Z decyzji wynika, że podatek został wymierzony od willi o powierzchni 430 m kw położonej na działce o powierzchni 5.000 m kw w Szczecinie przy ul. Roosevelta 3. Adresat decyzji bardzo się zdziwił – gdyż nie jest właścicielem żadnej nieruchomości, w szczególności nie ma willi w Szczecinie…

Czy decyzja podatkowa adresowana do Michała W. – w istocie rzeczy całkowicie błędna, skierowana do niego przez pomyłkę - ma moc prawną? Czy zignorowanie takiego pisma może pociągnąć za sobą jakieś negatywne skutki prawne dla Michała W.? Czy Michał W. powinien po otrzymaniu decyzji podjąć jakieś kroki prawne? Czy kroki takie mogliby podjąć jego rodzice? Michał W. nie pracuje, pozostaje na utrzymaniu rodziców.

 
Kazus : Opodatkowanie budowli Drukuj Email
Dodany przez 257777@stud.umk.pl   
środa, 06 stycznia 2016 12:56

Kazus - opodatkowanie budowli

Spółka jest właścicielem wielopoziomowego parkingu podziemnego pod placem miejskim w Poznaniu. Parking znajduje się w całości pod ziemią.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki wymieniony obiekt nie jest ani budynkiem, ani budowlą i dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Z opisu technologii wykonania przedmiotowego parkingu wynika, że został on wykonany jako szczelna skrzynia żelbetowa z wyodrębnionymi zewnętrznymi ścianami szczelinowymi i zakotwiczoną w nich płytą denną. Szczelna konstrukcja ma uniemożliwić przenikanie do jego wnętrza wody. Wykonano w gruncie szczelinę, do której wprowadzono szkielet (kosz) zbrojeniowy. Następnie, zabetonowano wykonaną w gruncie szczelinę. Tak powstały ściany szczelinowe będące konstrukcjami nośnymi żelbetonowymi. Po wykonaniu wszystkich sekcji ściany szczelinowej zrobiony został żelbetonowy oczep spinający i usztywniający wierzch ściany.

Powołany w sprawie biegły stwierdził w opinii, że „na podstawie analizy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych parking podziemny jest budowlą ponieważ budowlami wymienionymi w katalogu z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego są inne obiekty podziemne np. tunele i przejścia podziemne.”

Dodatkowo, Prezydent Miasta Poznania powołał drugiego biegłego, który wydanej opinii uznał, że: „parking został wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, co może oznaczać również wybudowanie obiektu pod przestrzenią ziemską. Badany garaż posiada fundamenty jak i dach tzw. stropodach pełny, którym jest żelbetonowa płyta stropowa nad najwyższą kondygnacją podziemną. Ponadto, gdyby parking podziemny stanowił część budynku wyniesionego ponad powierzchnię ziemi (np. galerii, biurowca) należałoby opodatkowywać go jako część budynku, wg skali przewidzianej dla budynków.”.

Organ podatkowy określił Spółce podatek od nieruchomości uznając, że sporny obiekt jest budowlą.

W uzasadnieniu, organ przyjął w pierwszej kolejności, że z opinii drugiego z powołanych biegłych wynika, że obiekt spełnia wszystkie cechy budynku zgodnie z ustawą i podatkach i opłatach lokalnych: jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z tego punktu widzenia obiekt mógłby zostać zakwalifikowany jako budynek.

Organ zwrócił jednak uwagę, że normodawca w pojęciu budynku, o którym tu mowa nie zawarł zapisu, iż nie może on być budowlą. Takie wykluczenie w stosunku do budynku, pojawiło się natomiast w definicji budowli (art. 1a ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
W związku z tym, Organ uznał, że sam fakt spełnienia definicji budynku nie wyklucza uznania obiektu za budowlę.W tym kontekście, zdaniem Organu na podstawie opinii pierwszego z powołanych biegłych należy uznać, że obiekt parkingu podziemnego jest bardziej zbliżony do budowli niż budynku, ponieważ w katalogu budowli w Prawie budowlanym wymienione zostały wprost inne obiekty podziemne m.in. tunele, podziemne przejścia dla pieszych. Dlatego zdaniem Organu zasadne jest zakwalifikowanie przedmiotowego obiektu jako budowli.

Na podstawie przedstawionych okoliczności, przygotuj projekt odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania do właściwego organu odwoławczego, podnosząc zarzuty naruszenia przepisów postępowania oraz prawa materialnego zgodne ze stanowiskiem Spółki.

 
Kazus: Akredytywa Drukuj Email
Dodany przez jarciu1   
niedziela, 13 grudnia 2015 21:30

Proszę wskazać jakie postanowienia – istotne elementy – powinna zawierać akredytywa pieniężna, a jakie akredytywa dokumentowa.

 

Czy akredytywa dokumentowa może zostać udzielona na czas nieograniczony (uzasadnij odpowiedz)?

 


Strona 1 z 4
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl