Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa gospodarczego
Kazusy z prawa gospodarczego
Kazus: Trzech wspólników Drukuj Email
Dodany przez boino   
piątek, 24 listopada 2017 21:41

Stan faktyczny:

W spółce cywilnej było trzech wspólników, którzy uzgodnili między sobą, że w sprawach sprzedaży towarów o wartości ponad 100 tys. zł będą podejmowali decyzje jednomyślnie. Wspólnicy mieli zawartych szereg umów na okres 1 roku naprzód. W sierpniu, w okresie wakacyjnym dwóch wspólników wyjechało na wakacje i kontakt z nimi był bardzo utrudniony, tylko drogą mailową, a i tak odpowiadali z reguły dopiero po kilku dniach. W tym czasie w spółce pozostał tylko jeden wspólnik, do którego przyjechał przedsiębiorca zainteresowany natychmiastowym nabyciem partii oferowanych przez nich towarów, proponując bardzo atrakcyjną cenę, zapewniającą zysk trzykrotnie wyższy niż z innych umów mających być realizowanych w tym czasie. Obecnemu w spółce wspólnikowi nie udało się skontaktować z pozostałymi wspólnikami. Wspólnik stwierdził, że znalazł się w warunkach czynności wymagającej nagłego działania i podjął samodzielnie decyzję o zawarciu umowy sprzedaży partii towarów temu przedsiębiorcy, mając świadomość tego, że zagrozi to terminowemu wykonaniu umów z innymi kontrahentami i może narazić spółkę na kary za niedotrzymanie terminów – nie udałoby się bowiem wyprodukować na czas dostatecznej ilości towarów

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie prawidłowości (lojalności lub innej zgodności z prawem) zachowania Wspólnika, oraz w związku z tym wyjaśnij, czy w zaprezentowanych warunkach znaczący zarobek uzasadnia podjęcie czynności nagłej?

Rozważ możliwe warianty sytuacji, w którym – ewentualnie – możliwa byłaby odmienna interpretacja prawna.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 860. [Umowa spółki cywilnej]

§ 1.Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§2 (…)

 

(…)

 

Art. 865. [Prowadzenie spraw spółki cywilnej]

§ 1.Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2.Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3.Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

 

Art. 866. [Reprezentacja spółki cywilnej]

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

 
Kazus: nowa umowa handlowa!!! Drukuj Email
Dodany przez bono   
piątek, 24 listopada 2017 21:38

Stan faktyczny:

Przedsiębiorcy podjęli ze sobą negocjacje nowej umowy handlowej, której przedmiotem miało być dostarczanie przez importera (Sprzedawcę) mebli do salonów Dystrybutora (Kupującego). Umowa miała zostać zawarta na piśmie i sformalizować reguły zawierania umów w przyszłości. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, ponieważ nie uzgodniono znaczącej liczby postanowień, m.in. Kupujący oczekiwał, że Sprzedawca będzie ponosił koszty transportu mebli do jego salonu a Sprzedawca na to nie wyrażał zgody.

Po pewnym czasie Kupujący zamówił telefonicznie u Sprzedawcy partię określonych mebli, które odebrał własnym transportem w magazynie Sprzedawcy, oraz uregulował fakturę za meble. Poza tym Strony nie czyniły dodatkowych ustaleń. Zdarzenie takie, i w takich okolicznościach jak opisano, nastąpiło jeszcze dwukrotnie, po czym Kupujący stwierdził, że nie powinien był ponosić kosztów transportu, ponieważ wyraźnie w toku negocjacji domagał się od Sprzedawcy, aby zapewniał każdorazowo transportu na koszt własny. Kupujący zażądał zwrotu części ceny, odpowiadającej kosztom transportu. Sprzedawca zarzucił Kupującemu, że sam odebrał meble własnym transportem i w tym zakresie nie było odmiennych ustaleń Stron.

Postawione zagadnienia:

Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zasadności żądania Kupującego oraz szansy na odzyskanie przez niego kosztów transportu od Sprzedawcy.

 

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:

 

Art. 60. [Oświadczenie woli]

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

 

Art. 61. [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]

§ 1.Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2.Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

 

(…)

 

Art. 72. [Negocjacje]

§ 1.Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

§ 2.Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

 

(…)

 

Art. 535. [Umowa sprzedaży]

§ 1.Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2.(uchylony).

 

(…)

 
Kazusy: Prawo ochrony środowiska Drukuj Email
Dodany przez kmz   
czwartek, 18 sierpnia 2016 18:09

1. X wystąpiła o wydanie decyzji na zbieranie odpadów na podstawie ustawy o odpadach. Czy organ w trakcie postępowania może wezwać o podanie ilości pojemników i kontenerów będących we władaniu X?

2. X wystąpiła o wydanie decyzji na zbieranie odpadów na podstawie ustawy o odpadach. Czy organ w trakcie postępowania może wezwać o podanie miejsca dokonywania napraw kontenerów będących we władaniu X?

3. X wystąpiła o wydanie decyzji na zbieranie odpadów na podstawie ustawy o odpadach. Organ pozostaje w bezczynności – nie załatwia sprawy od 3 miesięcy. X nie może prowadzić działalności i ponosi straty. Czy jest jakiś sposób, żeby X mógł jednak prowadzić działalność zgodną z przepisami w sytuacji wskazanej powyżej?

4. Podczas prac polowych X zasypał rów melioracyjny. Jakie grożą mu konsekwencje?

5. X mieszka niedaleko lotniska. Przeszkadza mu hałas startujących i lądujących samolotów. Jakie ma roszczenia i jeśli takowe istnieją to do kogo powinny być skierowane?

6. X jest właścicielem działki, w granicach której istnieją złoża kopalin. Jak przedstawia się problem własności górniczej w takich okolicznościach?

7. X porzucił odpady na terenie parku narodowego. Jakie poniesie konsekwencje?

 
Kazus: Kontrola i nadzór w działalności gospodarczej Drukuj Email
Dodany przez Azada24   
poniedziałek, 30 listopada 2015 17:02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych jako organ prowadzący rejestr działalności regulowanej detektywów wszcął kontrolę w przedsiębiorstwie detyktywistycznym Kleofasa Bluma. Jest to już trzecia kontrola w tym roku. Poprzednie dwie trwały łącznie 15 dni roboczych. Kleofas zatrudnia trzech pracowników, a jego roczne obroty nie przekraczają równowartości 500.000 euro.

Czy Kleofas może powstrzymać kontrolerów, jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

 
Kazus: Kontrola w spółce. Inspektorzy Drukuj Email
Dodany przez gufii111   
sobota, 09 maja 2015 15:48

Spółka zoo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z czekolady 20.III.2015 inspekcja rozpoczyna kontrolę przedsiębiorstwa.
Inspektor okazał legitymacje oraz upoważnienie do skontrolowania partii kakao Nr 250 pod kątem czynności.
Upoważnienie nakreślało termin zakończenia kontroli na 30 marca, a 26 marca inspektor wyraził opinię, że zbadana partia kakao jest zanieczyszczona i zarządził dostępu do kolejnych partii które właśnie przypłynęły z Dominikany.
Dzień później do firmy zgłosił się inspektor państwowej inspekcji pracy, który chciał skontrolować czy przedsiębiorca zastosował się do zaleceń pokontrolnych z wcześniej przeprowadzonej kontroli realizacji prawa 5 pracowników do zaległego urlopu.

1. opisz zasady postępowania kontrolnego na podstawie usdg, oraz jakie prawa i obowiązki posiada kontrolowany przedsiębiorca (zawiadomienie, termin wszczęcia, czas trwania, przerwa, równoczesne kontrole, upoważnienie do wykonania kontroli,  kto i gdzie ją wykonuje, książka kontroli, sprzeciw, zatajenie i odszkodowanie).

2. czy inspektor państwowej inspekcji sanitarnej  miał prawo żądać dostępu do kolejnych partii kakao

3. czy inspektor ten może przystąpić do kontroli

 
Kazus: Prawo konkurencji Drukuj Email
Dodany przez Balrog   
poniedziałek, 12 stycznia 2015 19:28

Sieć sklepów Dona ma w swoim asortymencie produkty kosmetyczne i produkty pochodzące od producentów, z którymi Dona podpisała umowę na oznakowanie towarów marką sprzedawcy, stosowaną zamiast lub obok oznaczeń ich producentów. Towary dostarczane przez Donę mają niższą cenę i jakość. Łączny udział tych produktów w ogólnej liczbie wprowadzonych do tej sieci produktów wynosi 40%.

Właściciel sklepu osiedlowego Moro działającego w sąsiedztwie Dony wystąpił do sądu z roszczeniem o zaniechanie takich działań. Rządnie swe uzasadnił tym, że praktyki Dony uniemożliwiają mu uczciwą konkurencję na rynku i naruszają jego interesy.

Czy roszczenia są zasadne?

 
Kazus: Działalność regulowana. Drukuj Email
Dodany przez robo1423   
środa, 26 listopada 2014 21:16

"KAZUS DZIAŁANOŚĆ REGULOWANA"

Andrzej I. zamieszkały w Tarnobrzegu postanowił rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zapewnienia przewodowego dostępu do Internetu. Jako, że działalność taka jest kwalifikowana jako regulowana musiał dopełnić wszelkich warunków przewidzianych w ustawie o prawie telekomunikacyjnym, co też uczynił. Dnia 11.102007 r. wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Do wniosku dołączył oświadczenie o spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie. Organ rejestrowy nie podjął żadnych czynności po złożeniu wniosku. Andrzej I. rozpoczął działalność bez dokonanego wpisu.

Problemy:

1 czy działanie Andrzeja jest prawidłowe?

2  czy organ musi sprawdzać zgodność oświadczenia z prawdą?

3  co w sytuacji, gdy Andrzej nie spełnił wszystkich warunków przewidzianych przepisami prawa?

 
Proszę pomóżcie Drukuj Email
Dodany przez Anja   
wtorek, 10 czerwca 2014 09:32

Proszę pomóżcie w rozwiązaniu kazusu. Wszelkie wskazówki będą pomocne.

Gmina Ełk zawarła dnia 3 lutego 2010 r. z wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w

trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych „EURO” spółką z o.o. (zwaną

dalej upadłym) umowę nr 1/10, na podstawie której zleciła wykonanie inwestycji „Kompleksowa

sanitacja Gminy Ełk poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych”, (zwanej

dalej Inwestycją). Umowa zawierała następujące istotne postanowienia:

1) termin wykonania Inwestycji – 30.11.2010 r.

2) wynagrodzenie 4.198.278 zł + VAT 923.621,24 zł = 5.121.899,60zł

3) kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w

zakończeniu Inwestycji oraz 5% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie

upadłego.

Do końca sierpnia 2010 r. roboty zostały wykonane w 15 %, a w związku z tym zaawansowanie

jednoznacznie wskazywało, że upadły nie zdoła na czas wykonać całej Inwestycji, co wiązało się także

z ryzykiem cofnięcia finansowania udzielonego Gminie. Już w tym okresie roboty realizowane były

co najmniej z udziałem „Ekomel” spółki z o.o. (zwanej dalej podwykonawcą), przy czym w okresie

od lutego do lipca 2010 r. praktycznie nic nie zostało wykonane. Upadły, który pismem z dnia 27

września 2010 r. zwrócił się do Gminy o wyrażenie zgody na wprowadzenie podwykonawcy, co miało

pozwolić na zwiększenie tempa robót. Upadły tłumacząc opóźnienie powoływał się na złe warunki

atmosferyczne, które przeszkodziły w terminowym wykonywaniu poszczególnych etapów robót.

Pismem z dnia 11 października 2010 r. Gmina wyraziła zgodę na:

- powierzenie części robót podwykonawcy - Ekomel spółce z o.o.,

- przedłużenie terminu wykonania robót na 30.06.2011 r.

- zmianę kierownika budowy,

- dokonanie cesji wierzytelności przyszłych, które będą przysługiwać upadłemu wobec pozwanej

Gminy z tytułu wykonanych robót na rzecz podwykonawcy jako sposób zapłaty za wykonane roboty.

Dnia 25 października 2010 r. Gmina otrzymała od upadłego dokumenty zawartych 22

października 2010 r. pomiędzy upadłym a podwykonawcą umowy podwykonawczej oraz cesji.

Umowa podwykonawcza (zawarta między upadłym a podwykonawcą) przewidywała jako sposób

zapłaty za wykonane przez podwykonawcę roboty - cesję wynagrodzenia należnego upadłemu od

Gminy. Gmina wyraziła na to zgodę.

Na podstawie powyższych dokumentów Gmina oraz upadły podpisali aneks do umowy z dnia

03.02.2010 r. m.in. przedłużający termin wykonania umowy na czerwiec 2011 r. Aneks przewidywał:

- płatność podwykonawcy na podstawie cesji wartości 99,95%wynagrodzenia

- płatność upadłemu wartości 0,05% wynagrodzenia tytułem nadzoru upadłego.

Podwykonawca wykonał objęte umową roboty budowlane o wartości kolejnych 615.505,61 zł

netto. Dnia 6 grudnia 2010 r. nastąpił odbiór częściowy robót wykonanych do dnia 30 listopada 2010

r. W ślad za protokołem odbioru robót upadły wystawił Gminie fakturę VAT na kwotę 750.916,84 zł

brutto. Gmina otrzymała także od podwykonawcy fakturę VAT nr PR/2A/XII/2010 z dnia 7 grudnia

2010 r. wystawioną przez podwykonawcę upadłemu za wykonane na rzecz Gminy do 30.11.2010 r.

roboty.

Dnia 27 grudnia 2010 r. Gmina dokonała przelewu za wykonane do dnia 30.11.2010 r. roboty

budowlane na rzecz podwykonawcy Ekomel spółki z o.o. oraz 0,05% wartości wykonanych robót

na rzecz upadłego, który - zgodnie z oświadczeniem podwykonawcy - w robotach będących

przedmiotem faktury VAT nr 99/W/2010 (wykonanych do dnia 30.11.2010 r.) w ogóle nie

uczestniczył.

Pismem doręczonym Gminie dnia 30 grudnia 2010 r. Syndyk masy upadłości powiadomił o

ogłoszeniu upadłości „EURO” spółki z o.o. informując jednocześnie, że cesja praw wynikających z

kontraktu na budowę kanalizacji jest bezskuteczna względem masy upadłości. Pismem tym Syndyk

masy upadłości podważył zatem skuteczność cesji wierzytelności przysługującej powodowi wobec

Gminy na rzecz podwykonawcy.

Dnia 7 stycznia 2011 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie

postanowienia o ogłoszeniu upadłości EURO” spółki z o.o. – postanowienie z dnia 9 grudnia 2010 r. o

ogłoszeniu upadłości.

Pismem doręczonym Gminie 19.01.2011 r. Syndyk masy upadłości wezwał Gminę do zapłaty

kwoty 750.165,92 zł. Następnie Syndyk złożył przeciwko Gminie oraz podwykonawcy Ekomel spółce

z o.o. solidarnie pozew o zapłatę i uznanie za bezskuteczne względem masy upadłości czynności

zawarcia umowy podwykonawczej i umowy cesji.

Jesteś pełnomocnikiem Gminy. Doradź Gminie, co powinna zrobić w kontekście:

1) wciąż obowiązującej umowy o roboty budowlane między Gminą a upadłym, a także między

upadłym a podwykonawcą

2) konieczności dokończenia inwestycji (zamówienia publiczne, prawo upadłościowe)

3) oceny zasadności roszczeń syndyka.


 
Kontrola przedsiębiorcy Drukuj Email
Dodany przez angellusia25   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 17:02

Przedsiębiorca w lutym 2008 roku prze dwa tygodnie gościł u siebie kontrolerów z PIP. Przedmiotem kontroli było między innymi zagadnienie prawidłowości zatrudnienia pracowników Przedsiębiorca łącznie zatrudniał 22 pracowników w tym 14 na ½ etatu, a 8 na ¼ etatu. Następnie w maju przez 2 tygodnie u przedsiębiorcy było prowadzone postępowanie kontrolne związane z prawidłowością wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Badano sprawozdanie finansowe za 2007 rok, zgodnie z którym obrót przedsiębiorcy wyniósł równowartość 1,5 mln. netto. W czerwcu do przedsiębiorcy zapukała PIS w celu przeprowadzenia kontroli higieny pracy. Przedsiębiorca stwierdził, że był już kontrolowany łącznie przez okres 4 tygodni i w związku z tym kolejna kontrola nie jest możliwa.

1.      Oceń stanowisko przedsiębiorcy

2.     Jakie środki prawne ma przedsiębiorca, jeśliby PIS przeprowadziła kontrolę

3.     Czy możliwe jest  w tym stanie prawnym przeprowadzenie kontroli PIS dotyczącej postępowania z żywnością

4.     Czy możliwe byłoby równoczesne przeprowadzenie kontroli PIP i UOKiK

 
Zakład pogrzebowy Drukuj Email
Dodany przez angellusia25   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 17:00

Miro W jest szczęsliwym przedsiebiorcą pogrzebowym. Z okazji urodzin żony postanowił jej kupić w prezencie auto sportowe. Zakupu dokonał w autoryzowanym salonie.

1. czy Miro W powinien w tym celu wykorzystać rachunek bankowy?

2. czy Miro W zatrudniając pracownika jako żałobnika, powinien sprawdzić czy posiada kwalifikacje zawodowe?

3. Jakie czynności musiał podjąć Miro W, żeby rozpocząć wzmiankowaną działalność gospodarczą?

 
Założenie sklepu z bronią Drukuj Email
Dodany przez angellusia25   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 16:59

Stefan K. chce założyć w Płocku na ulicy Krasickiego 5 sklep z bronią.

1. Czy może to być działalność prowadzona osobiście. Które przepisy ją regulują

2. Kto udziela wymaganego w przypadku pana Stefana pozwolenia?

3. Czy może zarejestrować się w CEIDG przed uzyskaniem ewentualnego pozwolenia?

 
Kazus - Pilne! Drukuj Email
Dodany przez niezbi   
środa, 28 maja 2014 00:01

Nauczyciel języka angielskiego dał ogłoszenie w prasie lokalnej, że udziela korepetycji. Wskazał w ogłoszeniu swoje dane kontaktowe.

Pytanie:

Czy ciąży na nim obowiązek zarejestrowania swojej działalności? Gdzie mógłby ewentualnie złożyć stosowny wniosek?

Podpowiedź: wykorzystaj przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 


Strona 1 z 4
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl