Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa gospodarczego
Kazusy z prawa gospodarczego
Kazusy: Prawo ochrony środowiska Drukuj Email
Dodany przez kmz   
czwartek, 18 sierpnia 2016 18:09

1. X wystąpiła o wydanie decyzji na zbieranie odpadów na podstawie ustawy o odpadach. Czy organ w trakcie postępowania może wezwać o podanie ilości pojemników i kontenerów będących we władaniu X?

2. X wystąpiła o wydanie decyzji na zbieranie odpadów na podstawie ustawy o odpadach. Czy organ w trakcie postępowania może wezwać o podanie miejsca dokonywania napraw kontenerów będących we władaniu X?

3. X wystąpiła o wydanie decyzji na zbieranie odpadów na podstawie ustawy o odpadach. Organ pozostaje w bezczynności – nie załatwia sprawy od 3 miesięcy. X nie może prowadzić działalności i ponosi straty. Czy jest jakiś sposób, żeby X mógł jednak prowadzić działalność zgodną z przepisami w sytuacji wskazanej powyżej?

4. Podczas prac polowych X zasypał rów melioracyjny. Jakie grożą mu konsekwencje?

5. X mieszka niedaleko lotniska. Przeszkadza mu hałas startujących i lądujących samolotów. Jakie ma roszczenia i jeśli takowe istnieją to do kogo powinny być skierowane?

6. X jest właścicielem działki, w granicach której istnieją złoża kopalin. Jak przedstawia się problem własności górniczej w takich okolicznościach?

7. X porzucił odpady na terenie parku narodowego. Jakie poniesie konsekwencje?

 
Kazus: Kontrola i nadzór w działalności gospodarczej Drukuj Email
Dodany przez Azada24   
poniedziałek, 30 listopada 2015 17:02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych jako organ prowadzący rejestr działalności regulowanej detektywów wszcął kontrolę w przedsiębiorstwie detyktywistycznym Kleofasa Bluma. Jest to już trzecia kontrola w tym roku. Poprzednie dwie trwały łącznie 15 dni roboczych. Kleofas zatrudnia trzech pracowników, a jego roczne obroty nie przekraczają równowartości 500.000 euro.

Czy Kleofas może powstrzymać kontrolerów, jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

 
Kazus: Kontrola w spółce. Inspektorzy Drukuj Email
Dodany przez gufii111   
sobota, 09 maja 2015 15:48

Spółka zoo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z czekolady 20.III.2015 inspekcja rozpoczyna kontrolę przedsiębiorstwa.
Inspektor okazał legitymacje oraz upoważnienie do skontrolowania partii kakao Nr 250 pod kątem czynności.
Upoważnienie nakreślało termin zakończenia kontroli na 30 marca, a 26 marca inspektor wyraził opinię, że zbadana partia kakao jest zanieczyszczona i zarządził dostępu do kolejnych partii które właśnie przypłynęły z Dominikany.
Dzień później do firmy zgłosił się inspektor państwowej inspekcji pracy, który chciał skontrolować czy przedsiębiorca zastosował się do zaleceń pokontrolnych z wcześniej przeprowadzonej kontroli realizacji prawa 5 pracowników do zaległego urlopu.

1. opisz zasady postępowania kontrolnego na podstawie usdg, oraz jakie prawa i obowiązki posiada kontrolowany przedsiębiorca (zawiadomienie, termin wszczęcia, czas trwania, przerwa, równoczesne kontrole, upoważnienie do wykonania kontroli,  kto i gdzie ją wykonuje, książka kontroli, sprzeciw, zatajenie i odszkodowanie).

2. czy inspektor państwowej inspekcji sanitarnej  miał prawo żądać dostępu do kolejnych partii kakao

3. czy inspektor ten może przystąpić do kontroli

 
Kazus: Prawo konkurencji Drukuj Email
Dodany przez Balrog   
poniedziałek, 12 stycznia 2015 19:28

Sieć sklepów Dona ma w swoim asortymencie produkty kosmetyczne i produkty pochodzące od producentów, z którymi Dona podpisała umowę na oznakowanie towarów marką sprzedawcy, stosowaną zamiast lub obok oznaczeń ich producentów. Towary dostarczane przez Donę mają niższą cenę i jakość. Łączny udział tych produktów w ogólnej liczbie wprowadzonych do tej sieci produktów wynosi 40%.

Właściciel sklepu osiedlowego Moro działającego w sąsiedztwie Dony wystąpił do sądu z roszczeniem o zaniechanie takich działań. Rządnie swe uzasadnił tym, że praktyki Dony uniemożliwiają mu uczciwą konkurencję na rynku i naruszają jego interesy.

Czy roszczenia są zasadne?

 
Kazus: Działalność regulowana. Drukuj Email
Dodany przez robo1423   
środa, 26 listopada 2014 21:16

"KAZUS DZIAŁANOŚĆ REGULOWANA"

Andrzej I. zamieszkały w Tarnobrzegu postanowił rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zapewnienia przewodowego dostępu do Internetu. Jako, że działalność taka jest kwalifikowana jako regulowana musiał dopełnić wszelkich warunków przewidzianych w ustawie o prawie telekomunikacyjnym, co też uczynił. Dnia 11.102007 r. wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Do wniosku dołączył oświadczenie o spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie. Organ rejestrowy nie podjął żadnych czynności po złożeniu wniosku. Andrzej I. rozpoczął działalność bez dokonanego wpisu.

Problemy:

1 czy działanie Andrzeja jest prawidłowe?

2  czy organ musi sprawdzać zgodność oświadczenia z prawdą?

3  co w sytuacji, gdy Andrzej nie spełnił wszystkich warunków przewidzianych przepisami prawa?

 
Proszę pomóżcie Drukuj Email
Dodany przez Anja   
wtorek, 10 czerwca 2014 09:32

Proszę pomóżcie w rozwiązaniu kazusu. Wszelkie wskazówki będą pomocne.

Gmina Ełk zawarła dnia 3 lutego 2010 r. z wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w

trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych „EURO” spółką z o.o. (zwaną

dalej upadłym) umowę nr 1/10, na podstawie której zleciła wykonanie inwestycji „Kompleksowa

sanitacja Gminy Ełk poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych”, (zwanej

dalej Inwestycją). Umowa zawierała następujące istotne postanowienia:

1) termin wykonania Inwestycji – 30.11.2010 r.

2) wynagrodzenie 4.198.278 zł + VAT 923.621,24 zł = 5.121.899,60zł

3) kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w

zakończeniu Inwestycji oraz 5% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie

upadłego.

Do końca sierpnia 2010 r. roboty zostały wykonane w 15 %, a w związku z tym zaawansowanie

jednoznacznie wskazywało, że upadły nie zdoła na czas wykonać całej Inwestycji, co wiązało się także

z ryzykiem cofnięcia finansowania udzielonego Gminie. Już w tym okresie roboty realizowane były

co najmniej z udziałem „Ekomel” spółki z o.o. (zwanej dalej podwykonawcą), przy czym w okresie

od lutego do lipca 2010 r. praktycznie nic nie zostało wykonane. Upadły, który pismem z dnia 27

września 2010 r. zwrócił się do Gminy o wyrażenie zgody na wprowadzenie podwykonawcy, co miało

pozwolić na zwiększenie tempa robót. Upadły tłumacząc opóźnienie powoływał się na złe warunki

atmosferyczne, które przeszkodziły w terminowym wykonywaniu poszczególnych etapów robót.

Pismem z dnia 11 października 2010 r. Gmina wyraziła zgodę na:

- powierzenie części robót podwykonawcy - Ekomel spółce z o.o.,

- przedłużenie terminu wykonania robót na 30.06.2011 r.

- zmianę kierownika budowy,

- dokonanie cesji wierzytelności przyszłych, które będą przysługiwać upadłemu wobec pozwanej

Gminy z tytułu wykonanych robót na rzecz podwykonawcy jako sposób zapłaty za wykonane roboty.

Dnia 25 października 2010 r. Gmina otrzymała od upadłego dokumenty zawartych 22

października 2010 r. pomiędzy upadłym a podwykonawcą umowy podwykonawczej oraz cesji.

Umowa podwykonawcza (zawarta między upadłym a podwykonawcą) przewidywała jako sposób

zapłaty za wykonane przez podwykonawcę roboty - cesję wynagrodzenia należnego upadłemu od

Gminy. Gmina wyraziła na to zgodę.

Na podstawie powyższych dokumentów Gmina oraz upadły podpisali aneks do umowy z dnia

03.02.2010 r. m.in. przedłużający termin wykonania umowy na czerwiec 2011 r. Aneks przewidywał:

- płatność podwykonawcy na podstawie cesji wartości 99,95%wynagrodzenia

- płatność upadłemu wartości 0,05% wynagrodzenia tytułem nadzoru upadłego.

Podwykonawca wykonał objęte umową roboty budowlane o wartości kolejnych 615.505,61 zł

netto. Dnia 6 grudnia 2010 r. nastąpił odbiór częściowy robót wykonanych do dnia 30 listopada 2010

r. W ślad za protokołem odbioru robót upadły wystawił Gminie fakturę VAT na kwotę 750.916,84 zł

brutto. Gmina otrzymała także od podwykonawcy fakturę VAT nr PR/2A/XII/2010 z dnia 7 grudnia

2010 r. wystawioną przez podwykonawcę upadłemu za wykonane na rzecz Gminy do 30.11.2010 r.

roboty.

Dnia 27 grudnia 2010 r. Gmina dokonała przelewu za wykonane do dnia 30.11.2010 r. roboty

budowlane na rzecz podwykonawcy Ekomel spółki z o.o. oraz 0,05% wartości wykonanych robót

na rzecz upadłego, który - zgodnie z oświadczeniem podwykonawcy - w robotach będących

przedmiotem faktury VAT nr 99/W/2010 (wykonanych do dnia 30.11.2010 r.) w ogóle nie

uczestniczył.

Pismem doręczonym Gminie dnia 30 grudnia 2010 r. Syndyk masy upadłości powiadomił o

ogłoszeniu upadłości „EURO” spółki z o.o. informując jednocześnie, że cesja praw wynikających z

kontraktu na budowę kanalizacji jest bezskuteczna względem masy upadłości. Pismem tym Syndyk

masy upadłości podważył zatem skuteczność cesji wierzytelności przysługującej powodowi wobec

Gminy na rzecz podwykonawcy.

Dnia 7 stycznia 2011 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie

postanowienia o ogłoszeniu upadłości EURO” spółki z o.o. – postanowienie z dnia 9 grudnia 2010 r. o

ogłoszeniu upadłości.

Pismem doręczonym Gminie 19.01.2011 r. Syndyk masy upadłości wezwał Gminę do zapłaty

kwoty 750.165,92 zł. Następnie Syndyk złożył przeciwko Gminie oraz podwykonawcy Ekomel spółce

z o.o. solidarnie pozew o zapłatę i uznanie za bezskuteczne względem masy upadłości czynności

zawarcia umowy podwykonawczej i umowy cesji.

Jesteś pełnomocnikiem Gminy. Doradź Gminie, co powinna zrobić w kontekście:

1) wciąż obowiązującej umowy o roboty budowlane między Gminą a upadłym, a także między

upadłym a podwykonawcą

2) konieczności dokończenia inwestycji (zamówienia publiczne, prawo upadłościowe)

3) oceny zasadności roszczeń syndyka.


 
Kontrola przedsiębiorcy Drukuj Email
Dodany przez angellusia25   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 17:02

Przedsiębiorca w lutym 2008 roku prze dwa tygodnie gościł u siebie kontrolerów z PIP. Przedmiotem kontroli było między innymi zagadnienie prawidłowości zatrudnienia pracowników Przedsiębiorca łącznie zatrudniał 22 pracowników w tym 14 na ½ etatu, a 8 na ¼ etatu. Następnie w maju przez 2 tygodnie u przedsiębiorcy było prowadzone postępowanie kontrolne związane z prawidłowością wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Badano sprawozdanie finansowe za 2007 rok, zgodnie z którym obrót przedsiębiorcy wyniósł równowartość 1,5 mln. netto. W czerwcu do przedsiębiorcy zapukała PIS w celu przeprowadzenia kontroli higieny pracy. Przedsiębiorca stwierdził, że był już kontrolowany łącznie przez okres 4 tygodni i w związku z tym kolejna kontrola nie jest możliwa.

1.      Oceń stanowisko przedsiębiorcy

2.     Jakie środki prawne ma przedsiębiorca, jeśliby PIS przeprowadziła kontrolę

3.     Czy możliwe jest  w tym stanie prawnym przeprowadzenie kontroli PIS dotyczącej postępowania z żywnością

4.     Czy możliwe byłoby równoczesne przeprowadzenie kontroli PIP i UOKiK

 
Zakład pogrzebowy Drukuj Email
Dodany przez angellusia25   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 17:00

Miro W jest szczęsliwym przedsiebiorcą pogrzebowym. Z okazji urodzin żony postanowił jej kupić w prezencie auto sportowe. Zakupu dokonał w autoryzowanym salonie.

1. czy Miro W powinien w tym celu wykorzystać rachunek bankowy?

2. czy Miro W zatrudniając pracownika jako żałobnika, powinien sprawdzić czy posiada kwalifikacje zawodowe?

3. Jakie czynności musiał podjąć Miro W, żeby rozpocząć wzmiankowaną działalność gospodarczą?

 
Założenie sklepu z bronią Drukuj Email
Dodany przez angellusia25   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 16:59

Stefan K. chce założyć w Płocku na ulicy Krasickiego 5 sklep z bronią.

1. Czy może to być działalność prowadzona osobiście. Które przepisy ją regulują

2. Kto udziela wymaganego w przypadku pana Stefana pozwolenia?

3. Czy może zarejestrować się w CEIDG przed uzyskaniem ewentualnego pozwolenia?

 
Kazus - Pilne! Drukuj Email
Dodany przez niezbi   
środa, 28 maja 2014 00:01

Nauczyciel języka angielskiego dał ogłoszenie w prasie lokalnej, że udziela korepetycji. Wskazał w ogłoszeniu swoje dane kontaktowe.

Pytanie:

Czy ciąży na nim obowiązek zarejestrowania swojej działalności? Gdzie mógłby ewentualnie złożyć stosowny wniosek?

Podpowiedź: wykorzystaj przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 
Kazus: Prawo autorskie i spadkobiercy Drukuj Email
Dodany przez ewelinka148   
środa, 30 kwietnia 2014 05:47

W gazecie o zasięgu ogólnopolskim opublikowany został wiersz autorstwa Jana Kowalskiego. Opublikowano go bez oznaczenia autora, po roku od śmierci Jana Kowalskiego. Jan Kowalski nigdy nie wyrażał zgody na anonimową publikację wiersza. W oparciu o informacje zamieszczone w pojęciu prawa własności intelektualnej oraz przepis art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych odpowiedź na następujące pytania: 1) czy w opisanej sytuacji doszło do naruszenia praw autorskich Jana Kowalskiego (jeżeli tak, to jakiego rodzaju prawo zostało naruszone)? 2) czy żona zmarłego Jana Kowalskiego może wystąpić przeciwko wydawcy gazety z roszczeniem na podstawie art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeżeli tak, to z jakimi roszczeniami)?

 
Kazus: Prokura w spółkach kapitałowych Drukuj Email
Dodany przez katdan   
czwartek, 13 lutego 2014 20:06

Kto nie moze byc prokurentem w spolkach kapitalowych ( z pelnym uzasadnieniem)

 


Strona 1 z 4
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl