Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa konstytucyjnego
Do rozwiązania
Kazus: Prawo konstytucyjne - rasistowski minister. Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:55

Członek rady ministrów, korzystając z zajmowanego przez siebie stanowiska, naruszył Konstytucję, okazało się bowiem, że jest liderem ugrupowania głoszącego hasła nazistowskie i nienawiść rasową.

W jaki sposób członek Rady Ministrów może zostać pociągnięty do opowiedzialności?

 
Kazus: Prawo konstytucyjne - wotum nieufności dla rządu. Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:52

Do Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla rządu. Wniosek został zgłosozny przez 45 posłów koalicji WiR i wskazywał kandydata na Prezesa Rady Ministrów w osobie przewodniczącego koalicjil Wniosek o podjęcie uchwały został poddany pod głosowanie po upływie 5 dni od jego zgłoszenia. Sejm wyraził wotum nieufności dla rządu więkoszością ustawowej liczby posłów.

Czy wszystko przebiegło zgodnie z prawem?

 
Kazus: Projekt ustawy - dofinansowanie gospodarstw domowych Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:46

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dofinansowaniu gospodarstw domowych. Sejm rozpatrzył projekt w dwóch czytaniach. Ustawa została uchwalona zwykłą większością głosów przy obecności połowy ustawowej liczby posłów. Konwent Seniorów przekazał uchwaloną ustawę Senatowi. Senat ustawę odrzucił. Ustawa wróciła do Sejmu, który odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów.

Proszę znaleźć ewentualne błędy w postępowaniu i ustalić właściwą procedurę.

 
Kazus: Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę Drukuj Email
Dodany przez fawela   
czwartek, 19 listopada 2015 13:44

Pomiędzy Marianną B. a gminą w C. toczył się spór o zwrot wywłaszoczonej nieruchomości. Marianna B. domagała się zwrotu nieruchomości na podstawie obowiązującej ustawy. Postępowanie administracyjne zakończyło się odmową zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gdyż organy administracyjne uznały, że wg ustawy Marianna nie może domagać się zwrotu nieruchomości. Marianna odwołała się do sądu aministracyjnego. Postępowanie zakończyło się również niekorzystnie dla Marianny.

Czy Mariannie B. przysługują jeszcze jakieś środki ochrony prawnej, jeśli tak to jakie?

 
Kazus: Błędy w ustawie budżetowej Drukuj Email
Dodany przez kk1995   
piątek, 13 listopada 2015 18:33

Proszę o szybką pomoc w rozwiązaniu :)
W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej, z inicjatywy grupy posłów, wprowadzono do projektu kwotę 350 milionów złotych z przeznaczeniem na produkcję krajową sprecyzowanego rodzaju amunicji i zakup wozu bojowego "Borsuk" w ilości 150 sztuk. Minister Obrony Narodowej sprzeciwiał się takiej poprawce do projektu, uznając, że wydatki inwestycyjne leżą w jego kompetencji, a wskazany wóz bojowy nie jest najlepszy. Jednak ustawa z takim postanowieniem została uchwalona, rozpatrzona pozytywnie przez Senat oraz przedłożona Prezydentowi RP do podpisu. W istocie Prezydent podzielał zastrzeżenia szefa MON, sam zaś preferował nowy śmigłowiec bojowy "Bocian". Dlatego też zaczął rozważać odmowę podpisania ustawy. Przyjmował, że skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego- z uwagi na czas rozpatrywania wniosku i prezydencką ocenę co do zgodności z Konstytucją RP- może tylko przewlec wejście ustawy budżetowej w życie i być niekorzystne dla finansów państwa.

1. Jak powinien postąpić Prezydent RP w powyżej sytuacji, jeżeli istotnie jest przekonany co do wad prawnych ustawy budżetowej oraz alternatywnie jest przekonany co do niewłaściwych z punktu widzenia interesów obronności postanowień ?

2.  Czy wobec ustawy budżetowej, tj. konkretnego jej postanowienia z kazusu można kierować zarzut naruszenia Konstytucji ? Które normy konstytucyjne mogły być naruszone ?

 
Kazus: Konstytucyjność utworzenia samorządu rolniczego ... Drukuj Email
Dodany przez marzenie96   
środa, 11 listopada 2015 18:57

Proszę o szybką pomoc w rozwiązaniu.
Kazus: Artykuły 1 i 2 nowo uchwalonej ustawy o samorządzie rolników otrzymały brzmienie - Art. 1:''Tworzy się samorząd rolników''. Art. 2:" Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi definicję słowa'rolnik'  a także wszelkie sprawy nieuregulowane w tej ustawie, które rząd uzna za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samorządu''. Po wejściu w życie ustawy RM niezwłocznie wydała rozporządzenie, w którym sformułowała definicję słowa 'rolnik'  oraz zakazała - pod groźbą odpowiedzialności karnej - uprawy zmodyfikowanych genetycznie kabaczków. Miesiąc później, z inicjatywy ministra właściwego ds. rolnictwa, Rada Ministrów wydała zarządzenie, które przewidywało m.in., że: "Krajowa Rada Rolnicza jest zobowiązana do corocznego przedstawiania Ministrowi Rolnictwa sprawozdania ze swej działalności''. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do wszystkie trzy akty do Trybunału Konstytucyjnego.
a) Czy art. 2 ustawy jest zgodny z prawem?
b) Oceń konstytucyjność rozporządzenia oraz zarządzenia Rady Ministrów.
c) Jaki wyrok wyda Trybunał Konstytucyjny?

 
Kazus: Upoważnienie ustawowe Drukuj Email
Dodany przez camilla246840   
środa, 11 listopada 2015 15:34

Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej.Jeden z jej artykułów uzyskał następujące brzmienie :
"Rada Ministrów określi szczególne przypadki,w których dostęp do informacji publicznej może zostać ograniczony,ale tylko ze
względu na ochronę porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa". 
Po wejściu w życie tej ustawy Rada Ministrów na jej podstawie niezwłocznie podjęła uchwałę następującej treści:
''Obywatele mają zakaz wstępu na posiedzenie Sejmu odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca".
Rzecznik Praw Obywatelskich ostro wystąpił przeciwko temu aktowi,twierdząc,że tego rodzaju sprawy nie mogą być regulowane  w formie uchwały.Pod wpływem wystąpienia Rzecznika Rada Ministrow uchyła uchwale i w jej miejsce wydala rozporzadzenie o identycznej tresci,powolujac sie na to samo ustawowe upowaznienie.

1.Wskaż wszystkie uchybienia zawarte w upowaznieniu ustawowym.
2.Czy Rada Ministrów miala prawo do wydania tej uchwaly?dlaczego?
3.Oceń legalność wydanego przez rzad rozporzadzenia.

 
Kazus: Konstytucyjność utworzenia samorządu rolniczego ... Drukuj Email
Dodany przez marzenie96   
poniedziałek, 09 listopada 2015 12:40

Artykuły 1 i 2 nowo uchwalonej ustawy o samorządzie rolników otrzymały brzmienie-Art. 1:"Tworzy sie samorząd rolników". Art. 2:"Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi definicje słowa a także wszelkie sprawy nieuregulowane w tej ustawie, które rząd uzna za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samorządu". Po wejściu w życie ustawy RM niezwłocznie wydała rozporządzenie, w którym sformułowała definicje słowa oraz zakazała - pod groźbą odpowiedzialności karnej - uprawy zmodyfikowanych genetycznie kabaczków. Miesiąc pozniej, z inicjatywy ministra właściwego ds. rolnictwa, Rada Ministrów wydała zarządzenie, które przewidywało m.in., że: "Krajowa Rada Rolnicza jest zobowiazana do corocznego przestawiania Ministrowi Rolnictwa sprawozdania ze swej działalności". Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do wszystkie trzy akty do Trybunału Konstytucyjnego.
a) Czy art. 2 ustawy jest zgodny z prawem?
b) Oceń konstytucyjność rozporządzenia oraz zarządzenia Rady Ministrów.
c) Jaki wyrok wyda Trybunał Konstytucyjny?

 
Kazus:Skarga do TK Drukuj Email
Dodany przez kangurek12   
czwartek, 30 kwietnia 2015 17:25

 

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna Andrzeja S., w której skarżący zarzucił, że ustawa o wykonywaniu eksmisji z lokali mieszkalnych i oparty o jej przepisy wyrok Sądu Rejonowego w K. są niezgodne z Konstytucją RP. W skardze zarzucono, iż ojciec Andrzeja S. został wbrew Konstytucji pozbawiony przez sąd tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego i w związku z tym eksmitowany „na bruk”. Skarżący dodał, iż sam jako notariusz uprawniony jest do sporządzenia skargi konstytucyjnej, a jego ojciec z powodu ciężkiej choroby nie może sam tego uczynić. W zajętym stanowisku Prokurator Generalny wniósł o oddalenie wniosku z uwagi na to, że wyroki sądów rejonowych nie mogą być zaskarżane w trybie skargi konstytucyjnej, możliwość ta dotyczy tylko „ostatecznych” wyroków Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał Konstytucyjny wezwał skarżącego do uzupełnienia skargi poprzez wskazanie, jakie konkretnie przepisy Konstytucji zostały – jego zdaniem - naruszone. Po otrzymaniu po trzech tygodniach odpowiedzi Trybunał zwrócił się do Sejmu o zajęcie stanowiska odnośnie do meritum sprawy. Marszałek Sejmu przychylił się generalnie do stanowiska skarżącego, wniósł jednak o wydanie takiego orzeczenia, które nie spowoduje natychmiastowej utraty mocy obowiązującej przez zakwestionowane w skardze przepisy.

1. Oceń dopuszczalność skargi konstytucyjnej Andrzeja S.

2. Czy stanowisko Prokuratora Generalnego było prawidłowe ?

3. Czy TK powinien wezwać skarżącego o uzupełnienie skargi w podany sposób ?

4. Jakie orzeczenie winien wydać Trybunał w niniejszej sprawie?

Czy Trybunał (niezależnie od odpowiedzi na poprzednie pytanie) mógłby uwzględnić stanowisko Marszałka Sejmu?

 
Kazus: Pytanie prawne do TK Drukuj Email
Dodany przez aniamagda02   
środa, 29 kwietnia 2015 22:52

Dnia 5 stycznia 2012r. Sąd Rejonowy w Żywcu zwrócił się do TK z pytaniem, czy przepis ustawy- Prawo prasowe w zakresie, w jakim wprowadza odpowiedzialność karną za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejstracji jest zgodny z art.54 ust.1 w związku z art.31 ust.3 Konstytucji RP.

Od odpowiedzi zależało rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Gdyby Trybunał uznał, że przepis ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, sąd nałożyłby karę za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejstracji. Jeżeli jednak okazałoby się, że regulacja jest niezgodna z ustawą zasadniczą, wtedy sąd nie orzekłby kary.Na rozprawie 13marca 2012r. TK stwierdził niezgodność przepisu ustawy- Prawo prasowe z Konstytucją RP.

Dnia 10marca 2012r. wpłynęło do TK kolejne pytanie prawne dotyczące zgodności przepisu ustawy- Prawo prasowe w zakresie, w jakim wprowadza odpowiedzialność karną za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejestracji z art.54 ust. 1 w związku z art. 31 ust.3 Konstytucji RP. Sąd okręgowy w Warszawie pytał, czy wprowadzenie odpowiedzialności karnej za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejstracji jest zgodne z konstytucyjną wolnością słowa. Na posiedzeniu niejawnym 24marca 2012r. TK umorzył postępowanie.

1.Na czym polega instytucja pytania prawnego do TK?

2.Jakie są skutki odpowiedzi na pytanie prawne?

3.Jakie są przesłanki umorzenia postępowania przed TK?

 
Kazus: Wywłaszczenie z nieruchomości a TK Drukuj Email
Dodany przez xklo_dii   
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 20:34

W związku ze wzrastającym zainteresowaniem parlamentarzystów wypoczynkiem na Mazurach grupa posłów złożyła projekt ustawy o budowie ośrodka wypoczynkowego. Inicjatywa poselska spotkała się z dużym uznaniem kolegów ze wspólnych ław sejmowych, w związku z czym Sejm szybko wydał odpowiedni akt normatywny. 
Na podstawie tak wydanej ustawy właściwy organ administracji publicznej wywłaszczył Leona Z. z jego nieruchomości położonej nad jednym z mazurskich jezior. Niezadowolony Leon Z. udał się do swgo kolegi ze studiów z prośbą o poradę prawną. Ten polecił mu złożenie odwołania od decyzji wywłaszczeniowej, co też Leon Z. uczynił. 
Po pewnym czasie organ drugiej instancji utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję. Po upływie roku Leon Z. dowiedział się z telewizji o możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uchylenie decyzji wywłaszczeniowej. Przygotował więc wniosek, który niezwłocznie złożył do TK. 

PYTANIA: 
1.
Czy Leon Z. mógł złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? 
2. Jaki jest przedmiot skargi konstytucyjnej?
3. Czy Trybunał Konstytucyjny może uchylić decyzję administracyjną?

 
Kazus: Reforma terytorialna po raz kolejny ... Drukuj Email
Dodany przez angelika91   
czwartek, 09 kwietnia 2015 10:18

W wyniku oszczędności budżetowych posłowie przegłosowali reformę terytorialno – samorządową Polski w wyniku której zlikwidowano gminy, połączono powiaty w wyniku czego ich liczna zmalała do 100 a województwa w niezmienionej liczbie przemianowano na regiony. a) Jakie źródła prawa regulują powyższą kwestię? b) Czy powyższa reforma jest dopuszczana prawnie? Proszę osobno przeanalizować problem dla każdego ze szczebli samorządu terytorialnego. c) Jakie główne ustawy musiałyby być zmienione w wyniku powyższej reformy? d) Jak wygląda aktualny podział terytorialny Polski?

 


Strona 2 z 7
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl