Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa konstytucyjnego
Do rozwiązania
Kazus: Samowola Premiera? Drukuj Email
Dodany przez angelika91   
czwartek, 09 kwietnia 2015 10:17

1. Prezes Rady Ministrów, po kolejnej rekonstrukcji rządu, powołał tylko dwóch, poza sobą, jego członków. Jednym stał się Minister Spraw Krajowych a drugim Minister Spraw Zewnętrznych. Sam Prezes Rady Ministrów objął tekę Ministra Spraw Ekonomicznych. a) Jaka ustawa reguluje kwestie wewnętrznej organizacji Rady Ministrów? b) Czy premier mógł tak podzielić pracę rządu i powołać takie resorty? c) Czy Premier może dowolnie nazywać resorty? Jeśli tak proszę podać przykłady historyczne. d) Czy Premier może być jednocześnie szefem ministerstwa? Jeśli tak proszę podać przykłady historyczne.

 
Kazus: Rozprawa a zwolnienie lekarskie obrońcy i obwinionego Drukuj Email
Dodany przez kamix23   
środa, 01 kwietnia 2015 16:20

Po wpłynięciu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej sędziego Sądu Okręgowego Tomasza Z. przez właściwy sąd dyscyplinarny prezes tego sądu wyznaczył rozprawę. Właściwie poinformowany o jej miejscu i terminie obwiniony i jego obrońca nie stawili się na rozprawie, nadsyłając jednak wcześniej do sądu odpowiednie zwolnienie lekarskiej i prosząc o jej odroczenie. Jak powinien zachować się sąd ? Czy rozpoznanie w takim przypadku sprawy jest możliwe ?

 
Kazus: Wybory samorządowe Drukuj Email
Dodany przez kamila.w   
poniedziałek, 12 stycznia 2015 13:57

Posel Adam P. (wybrany w wyborach w roku 2005) w roku 2006 zdecydował się startować w wyborach samorządowych. Jako lider listy swojej partii do sejmiku województwa uzyskał w roku 2006 mandat radnego. Podobnie wybrana w roku 2005 Senator Elżbieta G., która ubiegała się bezskutecznie w roku 2006 o prezydenturę miasta oraz mandat w radzie miasta, ten mandat wywalczyła
1. Czy poseł Adam P i Senator Elżbieta G. obejmą mandaty samorządowe?
2. Czy mają prawo wyboru objęcia mandatów samorządowych albo utrzymania parlamentarnych?
3. Jak zostanie wyłoniony następca pana posła jeśli ten obejmie mandat w sejmiku?
4. Jak zostanie wyłoniony następca pani senator jeśli ta obejmie mandat w radzie miasta?

 
Kazus: Immunitet Zdzicha Drukuj Email
Dodany przez nataliaa1995   
środa, 07 stycznia 2015 17:27

2 dni po ogłoszenmiu wyników wyborów Zdzichu swietował uzyskanie mandatu poselskiego. podczas imprezy pod wpływem alkoholu pobił Gienka. Zdzichu nie przyszedl na pierwsze posiedzenie sejmu bo prokurator zlozyl wniosek o wyrezenie zgody na uchylenie imunitetu.

1) Czy mimo to ze nie zlozyl slubowania immunitet go chroni?

Marszałek poddal pod glosowanie wniostek o uchylenie imutnietu. Głosowało za 215 posłow, 7 sie wstrzymało a 2 głosowało przeciw.

2)Czy sejm wydal zgode na podciągniecie posla do odpowiedzialnosci?

 
Kazus: Rewizja traktatów UE Drukuj Email
Dodany przez Acchan   
wtorek, 06 stycznia 2015 15:35

W związku z pogarszającą się sytuacją polityczno-ekonomiczną, podjęto decyzję o rewizji Traktatów o UE i Traktatu o funkcjonowaniu UE, poszerzając kompetencje przyznane organom UE. Umowa międzynarodowa o zmianie ww. Traktatów została przekazana Marszałkowi Sejmu z informacją o konieczności uprzedniego wyrażenia na ratyfikację zgody w trybie art. 90 Konstytucji. Sejm, większością 190za, 170 przeciw i 40 wstrzymanych od głosu, podjął uchwałę o wyborze legislacyjnego trybu wyrażania zgody. Projekt ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację wniosła Rada Ministrów. Sejm, w głosowaniu 260 za, 110 przeciw, 40 wstrzymało się od głosu, przyjął ustawę. Głosował nad nią następnie Senat. W głosowaniu 61 senatorów było za, 27 przeciw i 2 wstrzymało si od głosu. Prezydent podpisał ustawę, została ona opublikowana i weszła w życie. Przezydent następnie szybko ratyfikował umowę międzyanrodową o rewizji Traktatu i zarządził jej publikację w Monitorze Polskim, nie czekając na kontrasygnatę dokumentów ratyfikacyjnych przez Przesa Rady Ministrów (stwierził, że kontrasygnata taka nie jest konieczna).

 
Kazus: Bezpłatne szkolnictwo wyższe. Drukuj Email
Dodany przez nela   
niedziela, 21 grudnia 2014 14:33

Art. 71 ust. 2 Konstytucji RP stanowi: Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Z kolei art. 23 pkt 2. ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym stanowi pozwala na pobieranie opłat od studentów niestacjonarnych uczących się na uczelni publicznej.W wyroku z dnia z 8 listopada 2000 r., Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę studenta Jacka B. dotyczącą zarzutu niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. W uzasadnieniu stwierdził: „Zagwarantowane w art. 70 Konstytucji prawo do nauki (…) stanowi w swej istocie gwarancję dostępności i powszechności, a nie nieodpłatności kształcenia. Zasada bezpłatności nauczania w szkołach publicznych (art. 70 ust. 2) stanowi tylko jeden z elementów składających się na to prawo.” oraz „Gwarancja bezpłatnej nauki w publicznej szkole wyższej nie jest absolutna i nieograniczona. (…) Zróżnicowanie sytuacji prawnej osób studiujących w trybie studiów odpłatnych i nieodpłatnych (…) nie narusza zasady równego traktowania (art. 32 Konstytucji) pod warunkiem, że wprowadzanie opłat za studia następuje w celu zapewnienia dostępu do nauki jak największej liczbie studentów. (…) W kształtowaniu wielkości opłat za działalność dydaktyczną podstawową rolę musi odgrywać czynnik niezbędnych kosztów kształcenia na określonej uczelni lub określonym kierunku studiów, zapewniających studentom na studiach odpłatnych równorzędny poziom i równorzędność dyplomów w porównaniu ze studiami dziennymi (…).

 

 

Polecenie: Określ rodzaj wykładni jaki przyjął TK. Jakimi dyrektywami wykładni posłużył się Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu, a jakie odrzucił? Odpowiedź uzasadnij

 
Kazus: Źródła prawa. Umowa międzynarodowa o zalesieniu pasa przygranicznego. Drukuj Email
Dodany przez nataliaa1995   
wtorek, 25 listopada 2014 18:50

Podpisano umowę międzynarodową między RP a RFN ( o współpracy przygranicznej) w której zobowiązano sie do zalesienia pasa przygranicznego. Minister wydał zarządzenie wobec Dyrekcji Lasów Państwowych , jednostkę podporządkowaną mu organizacyjnie Kierownik Dyrekcji wyraził wątpliwości co do legalności zarządzenia. Minister twierdzi, że jego postawą prawną jest umowa międzynarodowa orazbo konstytucyjny obowiązek jej wykonania. Ponadto w ustawie budżetowej nie przyznano środków twierdząc ze ta umowa nie wiąze panstwa bo nie została ratyfikowana przez prezydenta.
1. Czy nalezało taka umowe ratyfikować? Czy umowa wiąze RP?
2.CZy kierownik  DYrekcji ma racje?

 
Kazus: Źródła prawa. Umowa międzynarodowa Prezydenta RP Drukuj Email
Dodany przez nataliaa1995   
wtorek, 25 listopada 2014 18:37

Prezydent RP udał sie na Białoruś z oficjalną wizytą zagraniczną. Po burzliwych negocjacjach podpisał z tamtejszym prezydentem umowę miedzynarodową o wieczystym sojuszu wojskowym miedzy tymi krajami. Po powrocie do kraju Prezyddent ratyfikował umowę zawiadamiając o tym sejm. Po jakimś czasie Minister Spraw zagranicznych stwierdził ze umowa jest niewazna poniewaz została ratyfikowana bez jego kontrasgnaty.

1. Czy minister Spraw zagranicznych miał racje?
2.Czy umowa została ratyfikowana we własciwym trybie?

 
Kazusy: Z prawa konstytucyjnego Drukuj Email
Dodany przez kalipso   
środa, 19 listopada 2014 13:01

Mam kilka kazusów do rozwiązania. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc ;)

łKazus 1
Pełnomocnik wyborczy zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą o
utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 40 dnia przed dniem wyborów.
Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu załączył: 1) oświadczenie o
utworzeniu komitetu wyborczego; 2) oświadczenia pełnomocnika
wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, 3) wykaz co najmniej 1000
obywateli, o których popierających utworzenie komitetu zawierający ich
imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL, a
także własnoręcznie złożone podpisy obywateli. Państwowa Komisja
Wyborcza ze względu na braki formalne odmówiła przyjęcia
zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy złożył zatem skargę do Sadu
Najwyższego, który nie uznał skargi za zasadnej.

Wskaż powody takie rozstrzygnięcia PKW i SN.

Kazus 2
W związku ze zrzeczeniem się mandatu poselskiego przez posła Jana K.
wybranego z listy okręgowej, pojawił się problem obsadzenia wakującego
mandatu, gdyż Marszałek Sejmu postanowił o wstąpieniu w jego miejsce
kandydata z listy, który nie uzyskał ani jednego głosu poparcia w
danym okręgu wyborczym. Uzasadnił to niedopuszczalnością sytuacji, w
której niektóre mandaty pozostają nieobsadzone.

Ustosunkuj się do tego zagadnienia

Kazus  3
Bezpośrednio po śmierci posła Aleksandra W. Kancelaria Sejmu
przedstawiła Marszałkowi Sejmu do podpisu akt postanowienia o
wstąpieniu na miejsce zmarłego Juliusza C. – kandydata z tej samej
listy, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów spośród
niewybranych. Marszałek Sejmu zauważył jednak, że Juliusz C. pełni od
dwóch tygodni funkcję wojewody. Wobec tego po konsultacji ze swym
doradcą prawnym, uznał, że nie można doprowadzić do sytuacji
sprzecznej z art. 103 Konstytucji (incompatilibitas) i postanowił o
obsadzeniu  zwolnionego  mandatu przez następnego w kolejności liczby
zdobytych głosów Bolesława Ś. zakładając, że objęcie przez Juliusza C.
funkcji wojewody jest równoznaczne z przewidzianym w ordynacji
wyborczej zrzeczeniem się mandatu.
Czy postępowanie marszałka było prawidłowe?
Czy Juliuszowi C. przysługują jakieś środki prawne, analogiczne do
protestów wyborczych?

Kazus 4
Wyborca niepełnosprawny o lekkim stopniu niepełnosprawności, 64 letni
Stanisław K. zameldowany w Krakowie przy ul. Piłsudskiego dowiedział
się od brata, Romana K. zameldowanego we Wrocławiu, przy ul.
Sikorskiego, że w  najbliższych wyborach może głosować za
pośrednictwem pełnomocnika. Stanisław K. postanowił zatem, że wybierze
się do notariusza i  sporządzi pełnomocnictwo do głosowania
wyznaczając pełnomocnikiem brata Romana K.

Czy takie pełnomocnictwo byłoby skuteczne? Jeśli nie, to dlaczego?

Kazus 5

W związku ze zrzeczeniem się mandatu poselskiego przez posła Janusza
W. wybranego z listy okręgowej, pojawił się problem obsadzenia
wakującego mandatu. Wobec braku dalszych kandydatów z listy okręgowej
(wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali mandaty), Marszałek Sejmu
postanowił o wstąpieniu w jego miejsce kandydata z listy, która w
danym okręgu uzyskała kolejno największe poparcie. Uzasadnił to
niedopuszczalnością sytuacji, w której niektóre mandaty pozostają
nieobsadzone.

Ustosunkuj się do tego zagadnienia

Kazus 6

Po zakończeniu głosowania w wyborach prezydenckich, do Sądu
Najwyższego wpłynęły liczne protesty wyborcze, wskazujące na
sfałszowanie wyników głosowania w trzech okręgach wyborczych, w
których miażdżące zwycięstwo odniósł kandydat Krzysztof K. Po
rozpatrzeniu protestów, Sąd Najwyższy unieważnił wybory w tych
okręgach wyborczych, na skutek czego - jego zdaniem – prezydentem
został kandydat Roman G. a nie kandydat Krzysztof K. dotąd uznawany za
zwycięzcę wyborów. Odmienny pogląd wyraziła PKW, która uznała, iż
konieczne jest przeprowadzenie ponownego głosowania we wspomnianych
okręgach. W trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego
celem odebrania przysięgi prezydenckiej,, grupa posłów zwróciła się do
Marszałka Sejmu z zapytaniem, który z kandydatów zostanie Prezydentem.

Przedstaw właściwy tok postępowania

 
Kazus: Nowa konstytucja Drukuj Email
Dodany przez Acchan   
niedziela, 19 października 2014 17:04

KAZUS z Prawa Konstytucyjnego

Nowa konstytucja...?


Grupa 300 posłów przedłożyła Marszałkowi Sejmu projekt „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
który ‘dla zachowania ciągłości tradycji konstytucyjnej’ zawierał wszystkie postanowienia Konstytucji
RP z 1997 r. i jedynie ‘dla poprawienia stabilności funkcjonowania państwa i ciągłości realizowanych 
projektów politycznych’ zawierał zmieniony art. 98 ust. 1, wydłużający kadencje Sejmu i Senatu do
ośmiu lat. Jednocześnie treść art. 242 została odpowiednio zmieniona przewidując, iż zmiana długości 
kadencji dotyczy również izb parlamentu uchwalających projekt „Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej”, gdyż ‘w czasach kryzysu gospodarczego organizacja wyborów parlamentarnych stanowi
nadmierny wydatek dla budżetu państwa’.

Projekt został przyjęty w jednakowym brzmieniu przez Sejm większością 9/10 głosów ustawowej
liczby posłów oraz jednomyślnie przez Senat. Prezydent RP zażądał przeprowadzenia referendum
zatwierdzającego. Marszałek Sejmu odpowiadając Prezydentowi wskazał, iż głosowany projekt nie
stanowił „projektu ustawy o zmianie Konstytucji w rozumieniu art.. 235 Konstytucji RP”, lecz „projekt
Konstytucji”, dlatego „art.. 235 ust. 6 nie znajduje zastosowania”, „nowa Konstytucja została przyjęta 
przytłaczającą większością głosów” i załączył do swojego pisma uchwaloną Konstytucję zwracając się 
z uprzejmą prośbą do Prezydenta o jej podpisanie.

 
Kazus: Upoważnienia do wydawania aktów prawnych Drukuj Email
Dodany przez carter   
czwartek, 16 października 2014 21:13

W związku z falą niebywałych upałów uchwalona została specjalna ustawa dotycząca przeciwdziałaniu ich skutkom. W ustawie tej przewidziano szereg upoważnień do wydawania aktów prawnych. Po pierwsze, pełnomocnik Rządu ds. sytuacji nadzwyczajnych w randze wiceprezesa Rady Ministrów uprawniony został do wydawania rozporządzeń we wszystkich sprawach związanych z usuwaniem skutków suszy (art. 2 ustawy). Rozporządzenia takie mogły uchylać sprzeczne z nimi przepisy prawa miejscowego i akty prawa wewnętrznego. Ustawa przewidywała, że rozporządzenia te mogą również na okres 3 miesięcy zmieniać przepisy ustaw, a po tym terminie przepisy tego rodzaju obowiązują nadal, o ile zostaną zatwierdzone przez Sejm w drodze uchwały (art. 3 ust. 1 ustawy). Zatwierdzając rozporządzenie Sejm mógł również - ale w drodze ustawy - dokonywać w nich zmian (art. 3 ust. 2 ustawy). Przy wydawaniu wskazanych wyżej rozporządzeń należało kierować się dążeniem do ochrony zagrożonych wartości konstytucyjnych i przestrzegania ratyfikowanych przez RP umów międzynarodowych (art. 4 ustawy). Po drugie, Prezes Rady Ministrów upoważniony został do regulowania w drodze rozporządzenia wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania z powodu strat wywołanych suszą i terminów ich składania (art. 6 ustawy). W ustawie utworzono bowiem specjalny fundusz na ten cel, którym gospodarować miał premier ( art. 5 ustawy). Po trzecie, minister właściwy ds. administracji publicznej upoważniony został do wydawania wytycznych w sprawie realizacji przepisów mających na celu usuwanie skutków suszy. Ustawa stanowiła, że wytyczne te są wiążące dla wszystkich organów państwowych i osób prawnych – również fundacji i zrzeszeń osób prywatnych (art. 6 ustawy).

Oceń zgodność z konstytucją powyższych trzech upoważnień. Wskaż wszystkie ewentualne uchybienia. Zaproponuj takie zmiany, które pozwalałyby ewentualnie uniknąć zarzutu naruszenia Konstytucji RP. Oceń zgodność z konstytucją art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy.

 
Kazus: Umowa wzajemna między państwami i jej skutki. Drukuj Email
Dodany przez carter   
czwartek, 16 października 2014 21:11

W umowie między RP a państwem X. zawarte zostało ustalenie, że obywatele tego państwa zostaną (przy uwzględnieniu zasady wzajemności) zwolnieni w Polsce przez okres 3 lat z podatku od nieruchomości nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 8 umowy). W umowie tej stwierdzono, że rządy obu państw podejmą wszelkie potrzebne kroki prawodawcze, aby postanowienia tej umowy mogły wejść w życie (art. 15 umowy). Umowa po zawiadomieniu o tym Sejmu i Senatu została ratyfikowana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Następnie w związku pogłębiającym się kryzysem gospodarczym Rada Ministrów złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od nieruchomości, która przewidywała, że wszyscy obywatele obcych państw (a więc również państwa X.) podlegają obowiązkowi podatkowemu na takich zasadach jak obywatele polscy. Ustawa ta została uchwalona i weszła w życie.

1.Oceń poprawność procedury ratyfikacyjnej.
2.Oceń zgodność z prawem złożonego przez Radę Ministrów projektu ustawy.
3.Wskaż, jakie przepisy winny znaleźć zastosowanie wobec obywatela państwa X., który na nieruchomości stanowiącej jego własność prowadzi hurtownię obuwia?

 


Strona 3 z 7
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl