Kazus: art 212 KK a jego niekonstytucyjność Drukuj
Dodany przez singielka   
niedziela, 13 grudnia 2015 16:17

W dniu 19 października 2009 r. Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie zwrócił się do prokuratora o wszczęcie postępowania karnego przeciwko skarżącemu w sprawie o zniesławienie sędziego Adama Matyjewskiego przez radnego Tomasza Więckowskiego.
Wyrokiem z dnia 6 października 2010 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu uznał Tomasza Więckowskiego za winnego zniesławienia i skazał go na grzywnę w wysokości 500 zł, zawieszając jednocześnie jej wykonanie na okres próby dwóch lat. Sąd zwolnił skarżącego od kosztów sądowych ze względu na jego sytuację finansową.
Sąd uznał za zniesławiające uwagi poczynione przez skarżącego w odwołaniu od decyzji o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego od orzekania w sprawie cywilnej, które były zawarte w samym odwołaniu z dnia 13 lipca 2009 i dodatkowym piśmie założonym do sądu dnia 24 lipca 2009 r.
W wymienionych pismach procesowych skarżący stwierdził, że sędzia Adama Matyjewski wykorzystał swoją pozycję, w celu wyrządzenia mu szkody „fabrykowanie dowodów świadczących o rzekomej dzierżawie ziemi by pozbawić mnie prawa i unieszkodliwić mnie w procesie”
Tomasz Więckowski napisał również, że sędzia Adam Matyjewski zalegalizował nielegalne posiadanie ziemi przez Stanisława Więckowskiego brata Tomasza Więckowskiego, pozbawiając go tym samym prawa do tego, aby jako właściciel osiągał zyski ze swojej własności.
Sąd uznał, że ww. wypowiedzi są nieuzasadnione i mogą zaszkodzić reputacji i autorytetowi Adama Matyjewskiego jako sędziego sądu powszechnego. Sąd karny wydając wyrok podkreślił, że nieprawdziwość i niesłuszność tych zarzutów została ustalona w odrębnym postępowaniu w sprawie zarzutów wobec sędziego podniesionych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa złożonym przez Tomasza Więckowskiego, jak również w toku kontroli instancyjnej orzeczenia wydanego z udziałem sędziego Adama Matyjewskiego w sprawie Tomasza Więckowskiego.
Zdaniem Sądu Rejonowego w Pińczowie, sędzia Adam Matyjewski wydała orzeczenie na podstawie wszystkich zgromadzonych dowodów, uwzględniając nie tylko rzekomo sfabrykowane dowody i oceniając je zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Sąd podkreślił, że jako strona postępowania sądowego, skarżący miał prawo wyrazić swoją dezaprobatę w stosunku do niekorzystnego dla niego orzeczenia oraz poinformować stosowne władze o podejrzeniach nadużyć lub przestępstw towarzyszących orzekaniu w jego sprawie. Jednak sąd uznał, że w tym przypadku skarżący przekroczył granice dopuszczalnej krytyki. W uzasadnieniu wyroku odnoszącym się do dolegliwości kary sąd stwierdził, że wziął pod uwagę okoliczności łagodzące, w tym dotychczasową niekaralność skarżącego i jego silne zaangażowanie emocjonalne w sprawę cywilną, mającą swe źródło w sporze rodzinnym.
Dnia 6 grudnia 2010 r. skarżący odwołał się od wyroku z dnia 6 października 2010 r. Twierdził, że nie miał zamiaru zaszkodzić reputacji sędziego, a chciał tylko zgłosić nieprawidłowości jakie miały miejsce w postępowaniu. Podniósł również, że sąd ukarał go za treści wyrażone w piśmie procesowym, co podważa jego prawo do obrony
Wyrokiem z dnia 27 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Dnia 22 sierpnia 2012r. Tomasza Więckowski utracił mandat radnego, którego wygaśnięcie było spowodowane wydaniem wobec niego wyroku skazującego w sprawie karnej.
30 sierpnia 2012 r. Tomasz Więckowski zwrócił się do Sądu Rejonowego w Jarocinie z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w celu wniesienia skargi konstytucyjnej, której celem ma być uznanie niekonstytucyjności przepisu art. 212 Kodeksu Karnego w zakresie jakim może być on podstawą do skazania za krytykę sędziego wyrażoną w piśmie procesowym.
Zostałeś wyznaczony/ wyznaczona na pełnomocnika/pełnomocniczkę Tomasza Więckowskiego. Twoim zadaniem jest przygotowanie opinii o dopuszczalności skargi konstytucyjnej oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oceń czy są podstawy do jej wniesienia lub uzasadnij dlaczego nie doszło do naruszenia przepisów. Przyjmij, że dzień sporządzenia opinii to 15 września 2011 r.