Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa międzynarodowego Do rozwiązania Kazus: PPM osoby fizyczne i prawne
Kazus: PPM osoby fizyczne i prawne Drukuj Email
Dodany przez paulinkaa   
poniedziałek, 19 czerwca 2017 21:10

Kazus I

Prawo prywatne międzynarodowe. Moduł II. Osoby fizyczne i prawne. Zadanie I

Wskaż, jakie problemy w zakresu prawa kolizyjnego występują w poniższym stanie faktycznym. Wyjaśnij, jakie normy mają zastosowanie i dlaczego. Pamiętaj o podaniu podstawy prawnej.

 

Pan Jan Kowalski, mieszkaniec Skoczowa,  prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG)  polegającą na sprzedaży – za pośrednictwem serwisu allegro – wyrobów rękodzielnictwa artystycznego. Przekonany, że działalność taka jest opodatkowania niższymi stawkami podatku dochodowego, w pewnym momencie postanowił przenieść swoją działalność do Czech. Założył on w czeskim Cieszynie spółkę – Kowalski s.r.o. ( společnosts z ručením omezeným), tam też jest zarejestrowana siedziba spółki. Pan Kowalski jest jej jedynym członkiem zarządu. Faktycznie Pan Kowalski wszystkimi sprawami związanymi ze spółką zarządza ze Skoczowa, tam też znajduje się jego biuro handlowe oraz magazyny. Sama sprzedaż nadal jest dokonywana za pośrednictwem serwisu allegro, a dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

W ramach rozszerzenia swojej działalności pan Kowalski zaczął sprowadzać do Polski wyroby rękodzielnictwa z Nikaragui.  W tym celu zawarł umowę dostawy z młodym obywatelem Nikaragui, zamieszkałym w Bratysławie na stałą dostawę towarów. Pan Kowalski dokonał przedpłaty za zakup pierwszej partii towarów. W tym samym czasie na serwisie allegro zamieścił też oferty sprzedaży towarów z Nikaragui. Korzystając z opcji „Kup teraz” towary te zostały zakupione m.in. przez panią Marię Lis, mieszkankę Warszawy, posiadającą podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie oraz przez Polkę Joannę Miś. Jak się później okazało, Joanna w chwili zawierania umowy nie miała skończonych 18 lat. Gdy nadszedł termin dostawy towarów, dostawca z Nikaragui poinformował pana Kowalskiego, że w świetle jego prawa ojczystego nie posiada on pełnej zdolności prawnej (gdyż ma 20 lat, podczas gdy w świetle prawa Nikaragui pełnoletność uzyskuje się w wieku lat 21) i że umowa dostawy jest nieważna. Odmówił też dostawy towarów a co do otrzymanych pieniędzy – poinformował pana Kowalskiego, że pieniądze te już wydał na rozrywki w Bratysławie tak, że nie jest już wzbogacony.


 

Komentarze   

 
#1 Agnieszkaaaaa 2017-12-07 16:34
Stan faktyczny:
Jednoosobowy przedsiębiorca kończył pod Warszawą budowę nowego zakładu produkcyjnego. W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków polecił swoim dwóm pracownikowi, aby udali się do miejskiego przedsiębiorstw a wodociągów i zawarli w imieniu przedsiębiorcy stosowną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Jeden pracownik wylegitymował się dokumentem prokury łącznej, a drugi – dokumentem pełnomocnictwa, z którego wynikało, że jest uprawniony do zawierania w imieniu przedsiębiorcy umów obejmujących sprawy administrowania zakładem i zawierania umów na dostawę mediów, których wartość zobowiązań nie przekracza w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych 100.000 zł brutto. Obydwaj pracownicy przedłożyli też faktury za okres ostatnich 12 miesięcy z innego, o podobnej wielkości zakładu przedsiębiorcy, z których wynikało, że należności te nie przekroczyły w tym okresie kwoty 70.000 zł brutto. Odnośnie do nowego zakładu nie potrafili stwierdzić autorytatywnie, jakie będą przyszłe wysokości należności w okresie kolejnych 12 miesięcy, gdyby zawarli umowę.
Pracownicy miejskiego przedsiębiorstw a wodociągów nabrali wątpliwości, czy mimo tego każde z pełnomocnictw będzie wystarczające. Zawnioskowali, aby drugi pracownik przedsiębiorcy przedłożył pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do czynności przekraczającyc h zwykły zarząd, co w powiązaniu z prokurą łączną pierwszego pracownika zagwarantowałob y pewność, co do niebudzącej wątpliwości reprezentacji przedsiębiorcy.

Postawione zagadnienia:
Przedstaw argumentację przemawiającą na rzecz albo przeciwko stanowisku w przedmiocie zagadnienia, czy wystarczające do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb nowego zakładu produkcyjnego będą pełnomocnictwa przedłożone przez pracowników przedsiębiorcy.
Wyjaśnij zakres i rodzaje prokury (jako pełnomocnictwa) , korzyści ze stosowania prokury oraz niebezpieczeńst wa w jej stosowaniu w obrocie gospodarczym, dla udzielającego jej przedsiębiorcy oraz dla kontrahentów.

Poniżej podano mające lub mogące mieć zastosowanie przepisy prawa – Kodeksu cywilnego:
Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne]
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczającyc h zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

(…)

Art. 100. [Pełnomocnik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych]
Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

(…)

Art. 103. [Falsus procurator]
§ 1.Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.
§ 2.Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 3.W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

(…)
Art. 1091. [Prokura]
§ 1.Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców , które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstw a.
§ 2.Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

(…)
Art. 1094. [Prokura łączna albo samoistna]
§ 1.Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
§ 2.Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl