Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa pracy
Kazusy z prawa pracy
Kazus: Zwolnienie dyscyplinarne Drukuj Email
Dodany przez malenkanatt   
poniedziałek, 22 stycznia 2018 18:25

Zatrudniony na stanowisku kierowcy Antoni usiłował popełnić samobójstwo. Udało się go uratować jednak odbiło się to na jego zdrowiu do tego stopnia, że stracił zdolność prowadzenia pojazdów a w konsekwencji prawo jazdy. Pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie co uzasadnił zawinioną utratą uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Czy utrata uprawnień była zawiniona ? ( w zależności umowa o pracę czy zlecenie) (wypalenie zawodowe, problemy) .

 
Kazus: Prawo Handlowe Drukuj Email
Dodany przez Kiolmic   
środa, 17 stycznia 2018 09:36

¾ uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2007 roku (sygn. akt III CZP 94/06)¾ art. 12 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ¾ art. 249-254 Kodeksu spółek handlowych Wskazówki: 
2. Czy na podstawie wniosku złożonego przez Janusza Dąbrowskiego sąd rejestrowy wykreśli go z KRS? Jeżeli nie – jakie możliwości działania przysługują Januszowi Dąbrowskiemu?

1. Jakie powinno być orzeczenie sądu w sprawie zaskarżenia uchwały odwołującej Janusza Dąbrowskiego z zarządu? Ponadto spółka przez okres kolejnych kilku miesięcy nie złożyła wniosku o wykreślenie Janusza Dąbrowskiego z Krajowego Rejestru Sądowego. Ta sytuacja również mu nie odpowiadała, albowiem z art. 299 Kodeksu spółek handlowych wynika daleko idąca odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o., w rezultacie czego kontrahenci spółki mogli np. próbować go pozywać o zapłatę zobowiązań spółki. W związku z tym złożył on również wniosek o wykreślenie go z Krajowego Rejestru Sądowego. Janusz Dąbrowski był członkiem Zarządu spółki AXC Electronic Media Poland sp. z o.o. Wskutek konfliktu z większościowym udziałowcem spółki, w dniu 25 maja 2012 roku został odwołany z tej funkcji przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki. Okoliczność ta była mu bardzo nie na rękę, ponieważ był on również mniejszościowym wspólnikiem spółki, a fakt zasiadania w zarządzie dawał mu bieżący wpływ na funkcjonowanie spółki oraz możliwość kontrolowania jej działań. W związku z tym zaskarżył uchwałę odwołującą go z zarządu. 8. [legitymacja odwołanego członka zarządu do zaskarżania uchwał] 
KAZUS – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA HANDLOWEGO 1 / 1

 
Kazus: Premia uznaniowa czy regulaminowa? Drukuj Email
Dodany przez aleksander.kacalak   
sobota, 18 marca 2017 17:56

W dniu 14 listopada 2016 r. została zawarta umowa o pracę na okres próbny z Janem K. oraz z firmą windykacyjną w banku X.  W treści umowy zostały zawarte elementy obejmujące m.in.:

 • wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto w kwocie 1950 zł brutto oraz
 • kwestię wypłaty premii miesięcznej tzw. "zadaniowej".

Pracownik rozwiązał umowę o pracę z włąsnej inicjatywy na mocy porozumienia stron w dniu 31.01.2017 r.

W zakładzie pracy obowiązuje regulamin pracy, jednakże brak regulaminu wynagradzania - pracownik firmy nie podpsiał oświadczenia, że zapoznał się z takim regulaminem w dniu  zawarcia umowy. Istnieją tylko sporządzane przez kierownika windykacji zespołu tabele statystyczne wskazujące ilość wykonanych połączeń telefonicznych. Sposoby interpretacji tabel nie są dostępne dla pracowników - interpretuje je tylko kierownik. Suma połączeń stanowi o wysokości premii. Premia jest wypłącana miesiąc po wypłaceniu wynagrodzenia zasadniczego.

Zdaniem kierownika pracownik popełnił dwa błędy stanowiące o wysokści premii:

 • W dniu 13.01. 2017 r. pracownik Janem K. przedstawił się wobec klienta banku nie swoim imieniem ale swoim nazwiskiem. Kierownik uznał to za błąd, co z kolei rzutowało na wysokość premii. Jednakże pracownik nie dostał informacji na jakiej podstawie i z czego wynika obniżenie.
 • Ponadto w dniu 14.01.2017 r. pracownik -zdaniem kierownika - po odsłuchu inej rozmowy - uznał, że pracownik błędnie udzielił informacji klientowi banku, który twierdził, że wpłacił pieniądze na poczet raty w umowie kredytu gotówkowego poprzez przekaz pocztowy ekpresowy po upływie 14 dni od dnia interwencji telefonicznej. Co do zasady przekaz piorytetowy dochodzi najpóźniej dwa -trzy dni a nie 14 dni.  Pieniądze nadal nie znalazły się na koncie wierzyciela. W związku z czym pracownik zapisał w raporcie odmowę spłaty, gdyż nie uzyskał konkrentej odpowiedzi od klienta, czy wpłaci pieniądze. Kierownik uznał to za błędny zapis i wskazał to za podstawę do obniżenia premii.

Faktycznie pracownik według historii wpłat premii i wynagrodzenia zasadniczego dostał:

 1. wynagrodzenie za listopad w dniu 28.11.2016 r. w wysokości 954,29 zł,
 2. wynagrodzenie za grudzień w dniu 15.12.2016 r. w wysokości 1834,72 zł,
 3. premia listopadowa w dniu 10.01.2017 r. w wysokości 253,31 zł,
 4. wynagrodzenie za styczeń w dniu 27.01.2017 w wysokości 1822,88 zł,
 5. premia styczniowa w dniu 23.02.2017 r w wysokości 240,24 zł ,

Według pasków płac pracownik powienien dostać:

 1. "nagroda" w wysokości 625 zł brutto za grudzień
 2. "premia zadaniowa za styczeń /CU" - 608,64 zł brutto

Według tabeli kierownika pracownik powienin dostać (brak wskazań czy brutto czy netto):

 1. za listopad 200,07 zł (od 14.11.2016 r.-30.11.2016 r.);
 2. za grudzień 458,64 zł (cały grudzień);
 3. za styczeń 345,42 zł (cały styczeń).

Pracownik przyszedł do kierownika aby uzyskać na papierze wynik premii za trzy miesiące. Dostał wydruk, jednakże bez pieczątki i podpisu o co wcześniej nalegał przez telefon.

Zdaniem kierownika firmy, pracownik dostał premię zgodnie z wykonaną pracą. Jego zdaniem nastąpiło fakyczne rozliczenie i więcej pracownik nie dostanie. Pracownik dostał świadectwo pracy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop w dniu 01.03.2017 r.

Pracownik wystosował pismo o wezwanie do zapłaty kwoty 750 zł na konto bankowe w terminie 14 dni, ponieważ uważa że obniżenie premii za styczeń jest bezpodstawne oraz istnieje faktyczny brak wypłaty premii za grudzień. W związku z czym jeżeli pracownik dostał za listopad, w ktorym pracował 13 dni 254 zł to za styczeń i grudzień, jego zdaniem powienien dostać 750 zł.

Ponadto pracownik wystosował pismo o udzielenie odpowiedzi na jakiej podstawie wypłacono premię tzw. "zadaniową" przez okres 3 miesięcy?

Odpowiedz i podaj uzasadnienie:

 1. Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę premii w kwocie 750 zł? Jeśli tak to jaki ma charakter prawny i z czego to wynika?
 2. Jakie są podstawowe cechy charakterystyczne dla premii uznaniowej i dla premii regulaminowej?
 3. Czy pracownik może sam wytoczyć powództwo o zapłatę premii przed sądem pracy?
 4. Czy termin wypłaty premii miesiąc po wypłacie wyangrodzenia jest zgodny z prawem?
 5. Kiedy przedawnia się roszczenie pracownika względem pracodawcy?
 6. Co może w takiej sytuacji zrobić Państwowa Inspekcja Pracy?
 
Kazus: Układ zbiorowy pracy Drukuj Email
Dodany przez marta1sz3   
czwartek, 19 stycznia 2017 17:46

W spółce akcyjnej obowiązywał układ zbiorowy pracy zawarty 1 października 2000 roku na czas nieokreslony. Ze względu na zmianę sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz konieczność dostowania się obowiązujących w spółce warunków pracy i płacy spółka wypowiedziała - wszystkim procownikom warunki pracy i płacy, bez przeprowadzania konsultacji związkowych bądź uzyskania zgody organizacji zwiążkowych. Od powyższych wypowiedzeń zmieniających odwołania do sądów pracy złożyli szczególnie chronieni działacze związkowi.

1. Jak nalezy ocenić zasadność powództw?
2. W jaki sposób dochodzi do rozwiązywania układów?
3. jaki jest okres obowiązywania postanowiń układu?
4. Czy w takiej sytuacji złożenie wypowiedzeń także pracownikom objętym szczególną ochroną jest zgodne z prawem?

 
Kazus: Pracownik zawarł z pracodawcą umowę o pracę na czas nieokreślony. Po 2 latach trwania tej umowy prac Drukuj Email
Dodany przez marudna69   
wtorek, 10 stycznia 2017 15:17

Pracownik zawarł z pracodawcą umowę o pracę na czas nieokreślony. Po 2 latach trwania tej umowy pracodawca sporządził pismo wypowiadające umowę, w której jako uzasadnienie wypowiedzenia podał: „niespełnienie oczekiwań pracodawcy”. Pismo to wysłał do pracownika pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Następnie pracodawca skonsultował przyczynę wypowiedzenia umowy z zakładową organizacją związkową. Okazało się jednak, że pracownik nie jest członkiem takiej organizacji toteż nie zajęła ona w ogóle stanowiska w jego sprawie. Ponadto, mimo podwójnego awizowania pracownik nie podebrał przesyłki z poczty przez co została ona zwrócona pracodawcy jako bezskutecznie doręczona. Pracodawca doszedł jednak do wniosku, że wypowiedzenie zostało skutecznie złożone, a ponieważ upłynął już okres wypowiedzenia – odmówił pracownikowi dopuszczenia go do pracy. Pracownik odwołał się do sądu pracy twierdząc, że wypowiedzenie zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa a dodatkowo jest nieuzasadnione i jako takie nie wywołało żadnego skutku prawnego toteż żąda wypłaty wynagrodzenia za tzw. „przestój” przez cały okres trwania postępowania sądowego aż do momentu dopuszczenia go do pracy.

 

Oceń stan prawny

 
Kazus: Wypowiedzenie umowy o pracę Drukuj Email
Dodany przez slona999   
poniedziałek, 04 lipca 2016 16:26

Jan W. pozostawał w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 miesięcy od dnia 1 stycznia 2014 roku. W dniu 15 lutego 2014 roku pracodawca wezwał go do siebie i powiedział, że nie jest zadowolony z jego pracy i w związku z tym - wypowiada mu umowę o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Jan W. odebrał pismo i nie zgodził się z tą decyzją. W dniu 20 lutego 2014 roku złożył odwołanie do sądu pracy. Domagał się zapłaty odszkodowania, wskazując, że dokonane wypowiedzenie narusza przepisy prawa: nie podano mu przyczyny, naruszono formę pisemną, zastosowano nieprawidłowy okres wypowiedzenia oraz pominięto konsultację związkową.

Wskaż, czy argumentacja pracownika jest prawidłowa, czy sąd powinien uwzględnić żądanie pracownika o odszkodowanie, jaka jest podstawa prawna rozstrzygnięcia i jego uzasadnienie (sformułuj orzeczenie wraz z motywami).

 
Kazus: Umowa o pracę i jej unieważnienie Drukuj Email
Dodany przez olenik   
czwartek, 23 czerwca 2016 08:23

W dniu 1 lutego 2011 r. Jan Z. i Wojciech K. zawarli ustną umowę o pracę na czas nieokreślony. Umówili się, że Wojciech K. rozpocznie pracę w dniu 16 lutego 2011 r. i w tej dacie pracownik podjął pracę. W kwietniu 2011 r. Wojciech K. znalazł lepiej płatną pracę ale warunkiem zatrudnienia było natychmiastowe jej podjęcie. Wojciech K. wystąpił do sądu pracy o ustalenie, że umowa o pracę zawarta z Janem Z. jest nieważna, gdyż nie została zawarta w formie pisemnej.

Jakie rozstrzygnięcie wyda sąd pracy?

Brak zachowania formy pisemnej umowy o pracę nie skutkuje jej nieważnością. Jednak najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, pracodawca powinien potwierdzić na piśmie ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunki (art. 29§ 2 KP). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za niedokonanie tej czynności (ar. 281 pkt 2 KP). Pracodawca jeżeli nie dopełnia tego obowiązku, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie stosunku pracy. O tym, czy umowa została zawarta rozstrzyga sąd pracy, a każda ze stron może udowadniać fakt zawarcia umowy dostępnymi środkami dowodowymi.

Wobec powyższego brak formy pisemnej nie jest zagrożony sankcją nieważności. Sam fakt, że pracodawca dopuścił pracownika do pracy, a ten ją świadczył znaczy, że między stronami doszło do zawarcia umowy o pracę.

Sąd uzna umowę za ważną, ponieważ Wojciech Z. faktycznie wykonywał pracę od lutego do kwietnia 2011 r.

W tym przypadku pracownik powinien rozwiązać umowę przez oświadczenie woli.

 
Kazus. Rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika Drukuj Email
Dodany przez Wiola1972   
niedziela, 24 stycznia 2016 22:21

Anna K. pracownica działu finansowego FSA 30.04.2012r. zauważyła brak w kasie kwoty 1.000zł i domyśliła się że musiała ją zabrać jej koleżanka Joanna N. gdyż tylko one dwie dysponowały kluczem do kasy. O fakcie tym chciała poinformować przełożonego lecz przebywał on za granicą i kontakt z nim był utrudniony. Informację o zniknięciu pieniędzy Anna K. przekazała dopiero 7.05.2012r. po powrocie przełożonego do pracy. Joanna N. nie przyznała się do niczego a następnego dnia przysłała do pracy informację iż jest na zwolnieniu lekarskim do 20.05.2012r.

Zarząd FSA rozwiązał z nią stosunek pracy oświadczeniem w trybie natychmiastowym z jej winy datowanym na 20.05.2012r. Joanna N. 20.05.2012r. przysłała kolejne zwolnienie lekarskie do 10.06.2012r. Zarząd postanowił doręczyć Joannie N. oświadczenie o wypowiedzeniu przez pracownika lecz ten zastawał zamknięte drzwi aż udało mu się spotkać Joannę N. wracającą z zakupów. Próbował wręczyć jej oświadczenie lecz ta zwróciła je i powiedziała że jest na zwolnieniu lekarskim i nie przyjmuje go do wiadomości. Pracodawca wysłał więc oświadczenie pocztą i zostało one odebrane przez Joannę N. 12.06.2012r. 19.06.2012r. Joanna N. wniosła pozew do sądu pracy domagając się przywrócenia do pracy, przyznając że pożyczyła brakująca kwotę ale potem ją oddała na dowód czego okazał przelew na konto firmy z 07.05.2012r. Wskazała że skoro pracodawca dowiedział się o zniknięciu pieniędzy 30.04.2012r to doręczenie jej oświadczenia 12.06.2012r. nastąpiło z przekroczeniem terminu.

 

 1. Czy stosunek pracy Joanny N. został rozwiązany prawidłowo?

 2. Jakie zasady obowiązują przy składaniu oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy z winy pracownika?

 
Kazus: Nagrody jubileuszowe Drukuj Email
Dodany przez hejboss   
piątek, 11 grudnia 2015 11:52

W spoldzielni przetworstwa owocowego Poziomka zasady wynagrodzenia pracownikow byly regulowane przez zakladowy uklad zbiorowy. Z uwagi na ciezka sytuację finansowa, spoldzielnia zawarla porozumienie ze zwiazkami zawodowymi bedacymi stronami zakladowego ukladu zbiorowego o zawieszeniu stosowania czesci tego ukladu dotyczacymi nagrod jubileuszowych przez okres 3 lat. Do porozumienia zalaczono wykaz pracownikow uprawnionych do tych swiadczen w okresie obowiazywania porozumienia wraz ze wskazaniem dat wypłaty tych naleznosci po uplywie 3 letniego okresu wskazanego w porozumieniu. Porozumienie to zostało zarejestrowane w rejetrze ukladow zakladowych. Gdy pracownicy nie otrzymali nagrod jubileuszowych w terminie wynikającym z zakladowego ukladu zbiorowego zaczeli wnosic pozwy do sadu pracy. W uzasadnieniu wskazywali ze nie byli członkami zwiazkow zawodoowych zawierajacych porozumienie, ponad to wskazali ze gdyby uwzglednic 3 letni okres porozumienia to ich rozszczenie mogloby ulec przedawnieniu.

Pytania:

1) Proszę ocenić prawidłowość postępowania pracodawcy.
2) Czy stanowisko pracowników było słuszne?
3) Od kiedy zaczyna biec termin przedawnienia rozszczeń o nagrody jubileuszowe w tej sutuacji?

 
Kazus: Jakie roszczenia? Pozew o przywrócenie. Drukuj Email
Dodany przez optimus   
środa, 24 czerwca 2015 19:10


Pracownica w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego przyszła do pracy aby odnieść dokumentację, którą wzięła poprzedniego dnia do domu, aby zdążyć z raportem
Otrzymała wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. Nie przyjęła wypowiedzenia i wyszła. Nie złożyła od razu pozwu do sądu ale przez pół roku usiłowała dostać się na rozmowę z prezesem aby cofnął wypowiedzenie a następnie przywrócił ją do pracy. Po 6 miesiącach złożyła pozew do sądu. Jakie powinno być rozstrzygnięcie? 

 
Kazus: Obowiązki pracownicze Drukuj Email
Dodany przez p-agataa   
czwartek, 09 kwietnia 2015 20:16
 • OBOWIĄZKI PRACOWNICZE


Powód Jan Gładki był pracownikiem pozwanej "Piękna Pani" spółka z o.o., zatrudnionym na stanowisku przedstawiciela medycznego w zadaniowym czasie pracy. Pozwana zajmowała się produkcją preparatów upiększających. Zawarta przez powoda ze stronąpozwaną umowa o pracę zawierała §4, który nakładał na pracownika obowiązek uzyskiwania zgody prezesa spółki na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej oraz zobowiązanie się pracownika do "poświęcenia całej swojej wydajności zawodowej na rzecz pracodawcy".

W 2012r., powód, bez powiadomienia pracodawcy, rozpoczął działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej "Piękny Pan", zajmującą się produkcją i sprzedażą środków kosmetycznych dla mężczyzn. Od tego czasu wyniki pracy powoda uległy zasadniczemu pogorszeniu. Pracodawca, kiedy przypadkowo dowiedział się o fakcie prowadzenia przez powoda działąlności gospodarczej, zwolnił go z pracy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia obydwu obowiązków pracowniczych, wyszczególnionych w §4 umowy o pracę. 

W pozwie powód domagał się zasądzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu sprzecznego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zdaniem skarżącego w Polsce obowiązuje zasada wolności gospodarczej i pracodawca nie może w umowie o pracę wolności tej ograniczać. Potwierdza ją Konstytucja RP oraz art. 10 kodeksu pracy. Po za tym powód uważa, że ma prawo do dbałości o swoje interesy i jego życie nie może się wyczerpywać w pracy dla pracodawcy. Ponieważ strony nie łączyła umowa o zakazie konkurencji, to powód uważa, że nie było żadnych podstaw do rozwiązania z nim umowy o pracę. a

W odpowiedzi na pozew strona powołała na się art. 100 kodeksu pracy, w szczególności na obowiązek pracownika o dbałości o dobro zakładu pracy. Ponadto - zdaniem strony pozwanej - nie ma żadnych podstaw do traktowania umownych zobowiązań jako mniej ważnych, których naruszenie nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

Oceń zasadność pozwu.

Czy pracodawca może nakładać na pracownika obowiązki wykraczające poza ich zakres przewidziany w art. 100 §1 k.p.?

 
Kazus: Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem] [rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika Drukuj Email
Dodany przez maciejmz   
środa, 01 kwietnia 2015 19:02

Monika Łukowska pracowała na stanowisku referenta ds. sprzedaży w Hurtowni ZŁOMEX spółce Z.0.0., zatrudniającej 25 pracowników. W dniu 31.03.2004 r. pracodawca wypowiedział tej pracownicy umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podając jako przyczynę likwidację stanowiska pracy. W dniu 18.06.2004 r. M. Łukowska powzięła wiadomość, że jest w drugim miesiącu ciąży, co zostało stwierdzone przez stosowne świadectwo lekarskie. W dniu 20.06.2004 r. przedłożyła pracodawcy to zaświadczenie, składając jednocześnie wniosek o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

W dniu 22.06.2004 r pracodawca poinformował M. Łukowską, że nie zmieni swojej decyzji. Nie dysponuje bowiem stanowiskiem pracy, na którym mógłby zatrudnić pracownicę.

W tej sytuacji M. Łukowska złożyła do sądu pracy w dniu 28.06.2004 r. pozew o przywrócenie jej do pracy oraz zasądzenie od Hurtowni ZŁOMEX spółki Z.0.0. wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, obejmującego okres od 1.07.2004 r. do daty wydania przez sąd orzeczenia o przywróceniu do pracy.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie skierowanym do powódki, podkreślając, że w świetle orzeczenia lekarskiego nie była ona w ciąży w czasie dokonania wypowiedzenia umowy o pracę. Zakładając zaś nawet, że powódka jest objęta ochroną szczególną w rozpatrywanej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustaw z dnia 13.03 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, w którym zezwala się na wypowiedzenie stosunku pracy pracownikom objętym tą ochroną. Nadto zarzucił że powódka przekroczyła 7 -–dniowy termin przeznaczony na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę ( o którym to terminie została pouczona w piśmie wypowiadającym umowę o pracę ) w związku z czym złożony przez nią pozew powinien być oddalony bez wnikania w jego merytoryczność.

▪ Ocen trafność zarzutu pracodawcy odnośnie do przekroczenia przez powódkę terminu na złożenie powództwa do sądu pracy

▪ Oceń legalność rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z powódką

▪ Ustosunkuj się do żądań zgłoszonych przez powódkę w postępowaniu przed sądem

▪Czy ochrona przed rozwiązanie stosunku pracy rozciąga się na pracownicę, która zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 177 k.p.) ?

▪Czy pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę z ciężarną pracownicą w trybie art. 10 ustawy z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ?

▪Od kiedy należy liczyć termin na złożenie przez pracownicę odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę ? Jakie okoliczności uzasadniają przywrócenie tego terminu (art. 264-265 k. p. )?

 


Strona 1 z 7
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl